งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทสมมติ (Role Playing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทสมมติ (Role Playing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทสมมติ (Role Playing)
เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน แล้วนำเอาการแสดงออกของผู้แสดงทั้งด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (ทิศนา แขมมณี)

2 ประเภทของบทบาทสมมติ มี 2 ประเภท คือ
ประเภทของบทบาทสมมติ มี 2 ประเภท คือ 1. ผู้แสดงบทบาทสมมติจะแสดงบทบาทเป็นคนอื่นโดยละทิ้งแบบแผน พฤติกรรมของตน อาจเป็นบุคคลจริงหรือบุคคลสมมติ เช่น ครูใหญ่ พ่อค้า ชาวนา บุคคลสำคัญฯลฯ โดยผู้แสดงจะพูด คิดและแสดงพฤติกรรม ความรู้สึกเหมือนบุคคลที่ตนสวมบทบาท

3 2. ผู้แสดงบทบาทยังเป็นตัวตนของตนเอง แต่แสดงบทบาทในสถานการณ์ที่อาจพบในอนาคต เช่น การสมัครงาน การให้คำปรึกษาแนะแนว การควบคุมความขัดแย้ง การแสดงพฤติกรรม การเสนอความคิด ฯลฯ

4 ขั้นตอนการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ
1. เตรียมฉาก/สถานการณ์และกำหนด บทบาทสมมติ 2. เลือกผู้แสดงบทบาท 3. เตรียมความพร้อมของผู้แสดง 4. เตรียมผู้สังเกตการณ์

5 5. แสดงบทบาทและการตัดบทการแสดง 6
5. แสดงบทบาทและการตัดบทการแสดง 6. อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออก ของผู้แสดง 7. สรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 8. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

6 1. ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์ อภิปรายได้
การตัดบทการแสดง ควรกระทำเมื่อ 1. ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์ อภิปรายได้ 2. ผู้สังเกตสามารถจะบอกได้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ถ้ามีการแสดงต่อไป 3. ผู้แสดงไม่สามารถแสดงต่อไปได้เพราะเกิดความ เข้าใจผิดหรือเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไป 4. การแสดงยืดเยื้อไม่ยอมจบหรือจบไม่ลง

7 วิธีการวิเคราะห์และอภิปรายผลหลังจบการแสดง
1. ชี้แจงให้ผู้แสดงและผู้สังเกตเข้าใจว่า การอภิปรายจะเน้นที่เหตุผลและพฤติกรรมที่ผู้แสดงได้แสดงออกมา ไม่ใช่เน้นที่ใครแสดงดีหรือไม่ดี

8 2. สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้แสดง 3
2. สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้แสดง 3. สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของ ผู้สังเกตการณ์ 4. ให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน โดยผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด

9 ประโยชน์ 1. ส่งเสริมให้บทเรียนน่าสนใจ
2. โดยให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรมของผู้อื่น 3. ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ

10 4. ฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของ ผู้เรียน 5
4. ฝึกฝนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของ ผู้เรียน 5. ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ลึกซึ้งขึ้น 6. กระตุ้นให้เกิดปฏิภาณ ไหวพริบ ความคิด สร้างสรรค์

11 2. คนเก่งมักผูกขาดสถานการณ์ 3. ผู้แสดงไม่สามารถแสดงบทบาทตามที่
ข้อจำกัด 1. ใช้เวลามาก 2. คนเก่งมักผูกขาดสถานการณ์ 3. ผู้แสดงไม่สามารถแสดงบทบาทตามที่ กำหนดได้ 4. ถ้าไม่สามารถเชื่อมโยงบทบาทสมมติกับ บทเรียนให้ผู้เรียนเกิดความชัดเจน จะทำให้ กิจกรรมด้อยคุณค่า


ดาวน์โหลด ppt บทบาทสมมติ (Role Playing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google