งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทใน สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทใน สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทใน สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและ แสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน แล้ว นำเอาการแสดงออกของผู้แสดงทั้งด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ บทบาทสมมติ (Role Playing) ( ทิศนา แขมมณี )

2 1. ผู้แสดงบทบาทสมมติจะ แสดงบทบาทเป็นคนอื่นโดยละทิ้ง แบบแผน พฤติกรรมของตน อาจ เป็นบุคคลจริงหรือบุคคลสมมติ เช่น ครูใหญ่ พ่อค้า ชาวนา บุคคล สำคัญฯลฯ โดยผู้แสดงจะพูด คิด และแสดงพฤติกรรม ความรู้สึก เหมือนบุคคลที่ตนสวมบทบาท ประเภทของบทบาทสมมติ มี 2 ประเภท คือ

3 2. ผู้แสดงบทบาทยังเป็น ตัวตนของตนเอง แต่แสดงบทบาท ในสถานการณ์ที่อาจพบในอนาคต เช่น การสมัครงาน การให้ คำปรึกษาแนะแนว การควบคุม ความขัดแย้ง การแสดงพฤติกรรม การเสนอความคิด ฯลฯ

4 1. เตรียมฉาก / สถานการณ์และ กำหนด บทบาทสมมติ 2. เลือกผู้แสดงบทบาท 3. เตรียมความพร้อมของผู้แสดง 4. เตรียมผู้สังเกตการณ์ ขั้นตอนการสอนโดยใช้การ แสดงบทบาทสมมติ

5 5. แสดงบทบาทและการตัดบทการแสดง 6. อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออก ของผู้แสดง 7. สรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 8. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

6 ควรกระทำเมื่อ 1. ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะนำมา วิเคราะห์ อภิปรายได้ 2. ผู้สังเกตสามารถจะบอกได้ว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ถ้ามีการแสดงต่อไป 3. ผู้แสดงไม่สามารถแสดงต่อไป ได้เพราะเกิดความ เข้าใจผิดหรือเกิดอารมณ์ สะเทือนใจมากเกินไป 4. การแสดงยืดเยื้อไม่ยอมจบหรือจบ ไม่ลง การตัดบทการแสดง

7 1. ชี้แจงให้ผู้แสดงและ ผู้สังเกตเข้าใจว่า การ อภิปรายจะเน้นที่เหตุผลและ พฤติกรรมที่ผู้แสดงได้แสดง ออกมา ไม่ใช่เน้นที่ใครแสดง ดีหรือไม่ดี วิธีการวิเคราะห์และอภิปรายผล หลังจบการแสดง

8 2. สัมภาษณ์ความรู้สึกและ ความคิดของผู้แสดง 3. สัมภาษณ์ความรู้สึกและ ความคิดของ ผู้สังเกตการณ์ 4. ให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น และอภิปรายร่วมกัน โดยผู้สอนใช้คำถามกระตุ้น ให้ผู้เรียนคิด

9 1. ส่งเสริมให้บทเรียน น่าสนใจ 2. โดยให้เกิดความ เข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรมของผู้อื่น 3. ช่วยในการ เปลี่ยนแปลงเจตคติ ประโยชน์

10 4. ฝึกฝนการแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจของ ผู้เรียน 5. ทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน ได้ลึกซึ้งขึ้น 6. กระตุ้นให้เกิดปฏิภาณ ไหว พริบ ความคิด สร้างสรรค์

11 1. ใช้เวลามาก 2. คนเก่งมักผูกขาด สถานการณ์ 3. ผู้แสดงไม่สามารถแสดง บทบาทตามที่ กำหนดได้ 4. ถ้าไม่สามารถเชื่อมโยง บทบาทสมมติกับ บทเรียนให้ผู้เรียนเกิด ความชัดเจน จะทำให้ กิจกรรมด้อยคุณค่า ข้อจำกัด


ดาวน์โหลด ppt เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทใน สถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google