งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๒ การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต. ๑. สัจธรรม ( ความเป็นจริง ) ชีวิต ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ แบ่งชีวิตออกเป็นกองๆ ได้ ๕ กอง ดังนี้ ๑. ๑ รูป ประกอบด้วยธาตุทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๒ การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต. ๑. สัจธรรม ( ความเป็นจริง ) ชีวิต ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ แบ่งชีวิตออกเป็นกองๆ ได้ ๕ กอง ดังนี้ ๑. ๑ รูป ประกอบด้วยธาตุทั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๒ การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต

2 ๑. สัจธรรม ( ความเป็นจริง ) ชีวิต ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ แบ่งชีวิตออกเป็นกองๆ ได้ ๕ กอง ดังนี้ ๑. ๑ รูป ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ ได้แก่ ดิน, น้ำ, ลมและไฟ ๑. ๒ เวทนา ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ ๑. ๓ สัญญา ความจำ การจดจำได้ ๑. ๔ สังขาณ ความดี ความชั่ว บุญ บาป มาปรุงแต่งจิต ๑. ๕ วิญญาณ การรับรู้ทาง อารมณ์ ได้แก่ รูป, เสียง, รสและ สัมผัส

3 ชีวิตเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ซึ่ง มีหลักธรรมที่สำคัญ ๒ หมวดคือ ๑. ไตรลักษณ์ คือ ลักษณะที่มีอยู่ เป็นปกติ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสใน ติกนิบาตร อังคุตตรนิกาย แบ่งได้ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. ๑ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยง เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ๑. ๒ ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์ ๑. ๓ อนัตตา คือ ความไม่ใช่ ตัวตน ความไม่ใช่ตัวตน เราไม่มีใน ร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต

4 ๒. ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง การเกิดขึ้นของสิ่งที่อิงอาศัยกัน การอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ ไตรวัฏฏ์ ๒. ๑ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เป็น “ กิเลส ” ๒. ๒ สังขาร ( กรรม ) ภพ เป็น “ กรรม ” ๒. ๓ วิญญาณ นามรูป สฬายต นะ ผัสสะ เวทนา เป็น “ วิบาก ” การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต

5 ๒. จริยธรรม ( ความประพฤติ ) ชีวิตทุกชีวิตล้วนมีปัญหา ต่างๆ จึงต้องดิ้นรนให้พ้นปัยหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจัย ๒ ประการที่ทำให้เราหลง ว่ามี “ ตัวฉัน ” ๑. ถูกสอนมาว่าทุกสิ่งเป็นตัว เป็นตนทั้งนั้น๒. การพูดที่มี การใช้สรรพนาม เมื่อยึดเป็นตัวของตน ก็จะเห็นแก่ ตัว ประกอบการงานไปตาม ความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตน การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต

6 คุณค่าทางจริยธรรมของ หลักอนัตตา คือ ๑. ขั้นต้นด้านตัณหา ลดการเห็น แก่ตัว ๒. ขั้นกลางด้านทิฐิ ทำให้จิตใจ กว้างขวางขึ้น ๓. ขั้นสูงสลัดความยึดมั่นถือมั่น ได้ การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๒ การรู้สัจ ธรรมของ ชีวิต. ๑. สัจธรรม ( ความเป็นจริง ) ชีวิต ประกอบด้วยขันธ์ ๕ คือ แบ่งชีวิตออกเป็นกองๆ ได้ ๕ กอง ดังนี้ ๑. ๑ รูป ประกอบด้วยธาตุทั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google