งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก

2 วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้แกนนำชุมชน มี ความเข้าใจ หลักการ แนวทางการ พัฒนาหมู่บ้าน ตาม แนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

3 สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน วันแรก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ - ศึกษากระบวนการและผลสำเร็จการ พัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง - วิเคราะห์ชุมชนตนเอง - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากบ้าน วัดขวาง และ บ้านสนามคลี บ้านสนามคลี

4 สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน วันที่สอง - ศึกษาดูงานบ้านดงพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง อำเภอวังทอง กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ หมู่บ้าน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ หมู่บ้าน ฐานการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ ฐานการเรียนรู้ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ

5 สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน วันสาม นำเสนอผลการศึกษาดูงาน / สิ่งที่จะ กลับไปปฏิบัติ - นำเสนอผลการศึกษาดูงาน / สิ่งที่จะ กลับไปปฏิบัติ - กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน และศูนย์ เรียนรู้ชุมชน - การประเมินผลตามเกณฑ์มหาดไทย / ประเมินความสุขมวลรวม - ภารกิจของแกนนำชุมชน / ทำแผน ฯ - การปฏิญาณตนดำรงชีวิตด้วยหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง - มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม - ปิดอบรม

6 “ สร้างความเข้าใจ การดำเนิน ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและ นำไปใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งของตนเองและครอบครัว พัฒนา ” “ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ”

7 หน้าที่ของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สร้างความเข้าใจ เรียนรู้แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 2 3

8 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน / แกนนำชุมชน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ครอบครัวพัฒนา ตรวจสอบข้อมูลของครอบครัวพัฒนาและหมู่บ้าน เพื่อทำแผนชีวิต และ แผนการพัฒนาหมู่บ้าน วัดผลสิ่งที่หมู่บ้านทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนร่วมโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่แก้ไขแล้ว / และติดตาม ครอบครัวพัฒนาทำงานที่กำหนดไว้ “ แผนชีวิต ” จดสิ่งที่ได้ทำลง “ สมุดบันทึกการพัฒนาหมู่บ้าน และ ให้ครอบครัวพัฒนา จดสิ่งที่ทำ “ สมุดบันทึกครอบครัวพัฒนา ” ประชุม.. วัดผลสิ่งที่หมู่บ้านทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลังทำโครงการ สนับสนุนการ เรียนรู้ ของหมู่บ้าน ในเวทีประชุมประจำเดือน 4 หน้าที่ของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประชาชนใช้ ” เศรษฐกิจพอเพียง ” ดำเนินชีวิต / มีครอบครัว พัฒนาตัวอย่าง / คนมีความสุขเพิ่มขึ้น

9 ประชาชนมี คุณภาพ ชีวิตที่ดี มี ความสุข ความสุขเพิ่มขึ้น สามัคคี เอื้ออาทร มากขึ้น มีองค์ความรู้ที่ หลากหลาย / ถ่ายทอด หมู่บ้านสวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย ลดรายจ่าย เงินออม เพิ่ม รู้ เข้าใจการดำเนินชีวิต ศก. พพ. มากขึ้น ผ่าน เกณฑ์ มหาดไ ทย GVH เพิ่มขึ้น เป้าหมาย

10


ดาวน์โหลด ppt สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google