งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี พฤศจิกายน โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก

2 วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้แกนนำชุมชน มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน
วันแรก - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ -ศึกษากระบวนการและผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง -วิเคราะห์ชุมชนตนเอง -แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากบ้านวัดขวาง และ บ้านสนามคลี

4 สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน
วันที่สอง ศึกษาดูงานบ้านดงพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน ฐานการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

5 สิ่งที่เรียนรู้ร่วมกัน
วันสาม -นำเสนอผลการศึกษาดูงาน / สิ่งที่จะกลับไปปฏิบัติ -กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน และศูนย์เรียนรู้ชุมชน -การประเมินผลตามเกณฑ์มหาดไทย/ประเมินความสุขมวลรวม -ภารกิจของแกนนำชุมชน/ ทำแผน ฯ -การปฏิญาณตนดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม -ปิดอบรม

6 แกนนำชุมชน “ สร้างความเข้าใจ การดำเนิน ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและ นำไปใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งของตนเองและครอบครัว พัฒนา ” “ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง”

7 หน้าที่ของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
สร้างความเข้าใจ เรียนรู้แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2 ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา เป็น ตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตาม หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3

8 หน้าที่ของแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
4 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน/แกนนำชุมชน ดำเนินกิจกรรมการพัฒนา หมู่บ้าน ดังนี้ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ครอบครัวพัฒนา ตรวจสอบข้อมูลของครอบครัวพัฒนาและหมู่บ้าน เพื่อทำแผน ชีวิต และแผนการพัฒนาหมู่บ้าน วัดผลสิ่งที่หมู่บ้านทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนร่วม โครงการ ดำเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่แก้ไขแล้ว /และ ติดตามครอบครัวพัฒนาทำงานที่กำหนดไว้“แผนชีวิต” จดสิ่งที่ได้ทำลง “สมุดบันทึกการพัฒนาหมู่บ้าน และ ให้ครอบครัวพัฒนา จดสิ่งที่ทำ“สมุดบันทึกครอบครัวพัฒนา” ประชุม ..วัดผลสิ่งที่หมู่บ้านทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หลังทำโครงการ สนับสนุนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน ในเวทีประชุม ประจำเดือน ประชาชนใช้”เศรษฐกิจพอเพียง”ดำเนินชีวิต /มีครอบครัวพัฒนา ตัวอย่าง /คนมีความสุขเพิ่มขึ้น

9 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
เป้าหมาย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ความสุขเพิ่มขึ้น สามัคคี เอื้ออาทรมากขึ้น มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย/ถ่ายทอด หมู่บ้านสวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย ลดรายจ่าย เงินออมเพิ่ม รู้ เข้าใจการดำเนินชีวิต ศก.พพ. มากขึ้น ผ่านเกณฑ์มหาดไทย GVH เพิ่มขึ้น

10


ดาวน์โหลด ppt สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 17-19 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google