งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบสารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม

3 องค์ประกอบของ ระบบสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software)  บุคลากร (People ware)  ข้อมูล (Data)  กระบวนการทำงาน (Process)

4 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  hard คือ มีตัวตน สัมผัสได้  ware คือ วัสดุ  hardware คือ วัสดุที่มี ขนาด มีตัวตน สัมผัส ได้ เช่น printer monitor

5 ซอฟต์แวร์ (software)  ซอฟต์ คือ ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน  แวร์ คือ วัสดุ  ซอฟต์แวร์คือวัสดุที่ ไม่มีตัวตนชัดเจน สัมผัสไม่ได้ เช่น โปรแกรมเพนท์ เกม มาริโอ เป็นต้น

6 Hardware vs Software  Hardware มองเห็น ได้ สัมผัสได้ มีตัวตน อยู่ตลอดเวลา มี น้ำหนัก เช่น Monitor Keyboard  Software เป็น กระแสไฟฟ้าที่ใช้ ควบคุมฮาร์ดแวร์ให้ ทำงานได้ตามที่ ต้องการ

7 บุคลากร (people ware)  เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับระบบคอมพิวเตอร์  เช่น ผู้เขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล ช่างซ่อมคอม

8 ข้อมูล (data)  เป็นส่วนที่นำไปใช้ใน การประมวลผล  เช่น จำนวนนักเรียน วิธีการมาเรียน เกรดเฉลี่ย เป็นต้น  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติย ภูมิ

9 ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้มาจากแหล่งข้อมูล โดยตรง

10 ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่ถูก รวบรวมไว้แล้ว

11 กระบวนการทำงาน (process)  การทำงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์  เช่น การป้อนข้อมูล ขั้นตอนการรักษา ข้อมูล การซ่อมบำรุง

12 แบบทดสอบความ เข้าใจ  ต่อไปจะเป็นคำศัพท์ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ให้ นักเรียนระบุว่าคำ ต่อไปนี้จัดอยู่ในระบบ สารสนเทศกลุ่มใด ถ้า ไม่เกี่ยวก็บอกว่าไม่อยู่

13 Monito r Hardw are

14 อายุ ข้อมูล

15 ผู้บริหา ร บุคลาก ร

16 Thumb Drive Hardw are

17 Speake r Hardw are

18 เขียน โปรแกรม กระบว นการ

19 Keybo ard Hardw are

20 เจ้าหน้าที่ ป้อนข้อมูล บุคลาก ร

21 printer Hardw are

22 CD- ROM Hardw are

23 ผู้ออกแบบ ระบบ บุคลาก ร

24 การซ่อม เครื่อง กระบว นการ

25 สแกน ไวรัส กระบว นการ

26 Web master บุคลาก ร

27 MS Logo Softwa re

28 ส่วนสูง ข้อมูล

29 Mouse Hardw are

30 ราคา ข้อมูล

31 RAM Hardw are


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศ ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google