งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ทำไม ประกันสังคม ต้องเป็นองค์กรอิสระ ? นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

2 สภาพปัญหาที่ถูกแทรกแซงง่ายจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ มีความไม่โปร่งใส ส่งผลดังนี้
สถานประกอบการที่ค้างชำระเงินสมทบ 33,071 ราย คิดเป็นเงิน 4,047 ล้านบาท แบ่งเป็น 600 ราย 13,000 ราย 18,000 ราย

3 รวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่าย 63,200 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
รัฐบาลค้างเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ รวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่าย 63,200 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

4 โอกาสคอร์รัปชั่นมีสูง
2. คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจเอง 1. นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 3. เจ้าของเงินไม่มีการตัดสินใจเอาเงินไปใช้ 8. จัดประชุม ที่เอื้อประโยชน์ ฯลฯ โอกาสคอร์รัปชั่นมีสูง 4. ทำ ประชา สัมพันธ์ 7. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 5. ดูงานต่างประเทศ 6. เอางบไปทำวิจัยที่ไม่เกิดประโยชน์

5 ปี 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัย สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น ปรับลดเงินสมทบทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2% ใน 6 เดือนแรก และ 1% ใน 6 เดือนหลัง ของปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำนักงานประสังคมยังอนุมัติวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ผ่านธนาคาร เพื่อช่วยผู้เสียหายจากอุทกภัย แต่ลูกจ้างเข้าไม่ถึง

6 23 ปีที่ผ่านมา สิทธิประโยชน์ยังล้าหลัง
เน้นปรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่สร้างแรงจูงใจ (ปะนิดปะหน่อย) ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่ง ขอถอนตัวออกจากประกันสังคม ผู้ประกันตนอยากขอถอนตัวออก จากประกันสังคมมากขึ้น

7 “ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องการให้ ประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ
“ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องการให้ ประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ตามร่างที่เราเสนอ 5 ประการ”

8 5 ประเด็น “ประกันสังคม”

9 กองทุนประกันสังคม  ใหญ่ที่สุดของประเทศ  มีเงินมากที่สุด
 ผู้บริหาร คือ ข้าราชการมืออาชีพ คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งในระบบไตรภาคี ซึ่งมีสหภาพแรงงาน จำนวน 1,200 กว่าสหภาพ มีสมาชิก 3 แสนคน

10 แต่เป็นเงินที่ผู้ประกันตน + นายจ้าง + รัฐ จ่ายสมทบร่วมกัน
9 แสนกว่าล้านบาท กองทุนประกันสังคม = สถาบันการเงิน (มีสถานะเทียบเท่ากับสถาบันการเงิน มีการลงทุน ฝากธนาคาร )  ไม่ใช่กองทุนเพื่อการสงเคราะห์ แต่เป็นเงินที่ผู้ประกันตน + นายจ้าง + รัฐ จ่ายสมทบร่วมกัน

11 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เป็นของข้าราชการ 1.2 ล้านคน “แต่มี...ผู้บริหารการเงินมืออาชีพ” (มาจากการสรรหา)

12 กองทุนประกันสังคม เป็นของผู้ประกันตน 10 ล้านคน
แต่ไม่มีผู้บริหารการเงินมืออาชีพ (เพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าผู้บริหารต้องมาจากข้าราชการ)

13 กฏหมายใหม่ “ดีกว่า” เลขาฯ มาจากการสรรหาผู้บริหารการเงินมืออาชีพ มีกำไรมากขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ดีขึ้น แต่จ่ายน้อยลง กรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีการกำหนดคุณสมบัติไว้(จากผู้ประกันตนโดยตรง10 ล้านคน ) มีคณะกรรมการการลงทุน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เข้าถึงข้อมูลง่าย ขยายการคุ้มครองสิทธิ (เช่น พนักงานของรัฐ อาชีพอิสระ) เพิ่มสิทธิประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google