งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไม ประกันสังคม ต้องเป็นองค์กร อิสระ ? นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการ สมานฉันท์แรงงานไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไม ประกันสังคม ต้องเป็นองค์กร อิสระ ? นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการ สมานฉันท์แรงงานไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไม ประกันสังคม ต้องเป็นองค์กร อิสระ ? นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการ สมานฉันท์แรงงานไทย

2 สภาพปัญหาที่ถูกแทรกแซงง่ายจาก ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ มีความไม่โปร่งใส ส่งผลดังนี้ สถานประกอบการที่ค้างชำระเงินสมทบ 33,071 ราย คิดเป็น เงิน 4,047 ล้านบาท แบ่งเป็น 600 ราย 18,000 ราย 13,000 ราย

3 รัฐบาลค้างเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ดังนี้ รวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่าย 63,200 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

4 โอกาส คอร์รัปชั่ นมีสูง 1. นำเงินไป ใช้ผิด วัตถุประสงค์ 2. คณะกรรมการ มีอำนาจ ตัดสินใจเอง 3. เจ้าของเงิน ไม่มีการ ตัดสินใจเอาเงิน ไปใช้ 4. ทำ ประชา สัมพันธ์ 5. ดูงาน ต่างประเทศ 6. เอางบไป ทำวิจัยที่ไม่ เกิดประโยชน์ 7. จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ 8. จัด ประชุม ที่เอื้อ ประโยชน์ ฯลฯ

5 ปี 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัย สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการ ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น สำนักงานประสังคมยังอนุมัติ วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อ ปล่อยกู้ผ่านธนาคาร เพื่อช่วย ผู้เสียหายจากอุทกภัย แต่ ลูกจ้างเข้าไม่ถึง และ 1% ใน 6 เดือนหลัง ของปี 2555 เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ปรับลดเงินสมทบทั้งฝ่าย นายจ้างและลูกจ้างฝ่ายละ 2% ใน 6 เดือนแรก

6 23 ปีที่ผ่านมา สิทธิ ประโยชน์ยังล้าหลัง ผู้ประกันตนอยากขอถอนตัว ออก จากประกันสังคมมากขึ้น ผู้ประกันตนอยากขอถอนตัว ออก จากประกันสังคมมากขึ้น ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัย กว่า 40 แห่ง ขอถอน ตัวออกจากประกันสังคม เน้นปรับสิทธิประโยชน์ที่ ไม่สร้างแรงจูงใจ ( ปะนิด ปะหน่อย )

7 “ ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องการให้ ประกันสังคมเป็น องค์กรอิสระ ตามร่างที่เราเสนอ 5 ประการ ” “ ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องการให้ ประกันสังคมเป็น องค์กรอิสระ ตามร่างที่เราเสนอ 5 ประการ ”

8 5 ประเด็น “ ประกันสังคม ”

9 กองทุน ประกันสังคม  ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ  มีเงินมากที่สุด  ผู้บริหาร คือ ข้าราชการมืออาชีพ คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งในระบบ ไตรภาคี ซึ่งมีสหภาพแรงงาน จำนวน 1,200 กว่า สหภาพ มีสมาชิก 3 แสนคน

10 9 แสนกว่าล้าน บาท กองทุนประกันสังคม = สถาบันการเงิน ( มีสถานะเทียบเท่ากับสถาบันการเงิน มีการ ลงทุน ฝากธนาคาร )  ไม่ใช่กองทุนเพื่อ การสงเคราะห์ แต่เ ป็นเงินที่ผู้ประกันตน + นายจ้าง + รัฐ จ่ายสมทบร่วมกัน

11 กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ เป็นของข้าราชการ 1.2 ล้านคน “ แต่ มี... ผู้บริหาร การเงินมืออาชีพ ” ( มาจากการสรรหา )

12 กองทุน ประกันสังคม เป็นของผู้ประกันตน 10 ล้านคน แต่ไม่มีผู้บริหาร การเงินมืออาชีพ ( เพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าผู้บริหาร ต้องมาจากข้าราชการ )

13 กฏหมายใหม่ “ ดีกว่า ” เลขาฯ มาจากการสรรหาผู้บริหารการเงิน มืออาชีพ มีกำไรมากขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ดีขึ้น แต่จ่ายน้อยลง กรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มี การกำหนดคุณสมบัติไว้ ( จากผู้ประกันตน โดยตรง 10 ล้านคน ) มีคณะกรรมการการลงทุน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เข้าถึง ข้อมูลง่าย ขยายการคุ้มครองสิทธิ ( เช่น พนักงาน ของรัฐ อาชีพอิสระ ) เพิ่มสิทธิประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ทำไม ประกันสังคม ต้องเป็นองค์กร อิสระ ? นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการ สมานฉันท์แรงงานไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google