งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ

2 2 จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ดำเนินโครงการ / กิจกรรม

3 3 ๑. บริการจัดหางาน ณ สำนักงาน ๒. โครงการนัดพบแรงงาน - นัดพบแรงงานใหญ่ - นัดพบแรงงานย่อย ๓. โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ๔. โครงการบริการจัดหางานแก่ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ๕. โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานใน หน่วยงานภาครัฐ ๖. โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ ผู้สูงอายุเพื่อ เพิ่มศักยภาพการบรรจุงาน ๗. โครงการให้บริการจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง

4 4 ๘. โครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหา งานสู่ความเป็นเลิศ ๙. โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความ มั่นคงในอาชีพ ๑๐. โครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็น ระบบ ๑๑. โครงการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ - กิจกรรมจัดหางานให้ผู้พ้นโทษ - กิจกรรมจัดหางานพิเศษให้นักเรียน - นักศึกษา - กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ๑๒. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ * ๑๓. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน ในประเทศ * ๑๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดหางานในประเทศ

5 5 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2555 ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุงาน ) การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2555 ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุงาน )

6 6 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจัดหาและ / หรือพัฒนาฝีมือ แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน ในอุตสาหกรรม ที่สำคัญ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ตำแหน่งงานว่างในแต่ละอุตสาหกรรม ที่สำคัญ 1. โรงแรมและภัตตาคาร 52 56 60 64 68 2. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 91 92 93 94 95 3. โลจิสติกส์ 63 67 71 75 79 4. อาหารและอาหารสัตว์ 91 92 93 94 95 5. อัญมณี และเครื่องประดับ 89 90 91 92 93

7 7 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ( ต่อ ) ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่กลับเข้าสู่ระบบแรงงาน  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 3840424446

8 8 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของค่าเฉลี่ยในการ จัดหาและ / หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ ต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัด ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ตำแหน่ง งานว่างที่บันทึกใหม่ในแต่ละ ปีงบประมาณ ร้อยละ 66 69 72 75 78

9 9 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำ ภายใน 3 เดือน ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจต่อ ) ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ ( ต่อ )  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้ที่จบการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( บรรจุงานภายใน 3 เดือน หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 3 เดือน หลังจบฝึกอบรม ) ร้อยละ 7981838587  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด www.ems-doe.com

10 10 ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานในประเทศ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้สมัคร งานมาใช้บริการจัดหางาน ร้อยละ 4345474951

11 11 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน การให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 1. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้ ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัว ประชาชนให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลลงใน ระบบสารสนเทศทุกครั้ง 2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่เป็น แรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวทางเอกสารเท่านั้น โดยไม่มีการให้บริการจัดหางาน 3. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะ รับรายงานตัวก่อนวันนัด ไม่เกิน ๗ วัน และหลังวันนัดไม่เกิน ๗ วัน กรณี ผู้ประกันตน ฯ มารายงานตัว หลังกำหนดเกิน ๗ วัน จะต้องมีเอกสารการ วินิจฉัยสิทธิจากสำนักงาน ประกันสังคมก่อน เจ้าหน้าที่จัดหางานจึงจะ บันทึกข้อมูลการรับรายงานตัว ตามเหตุผลที่สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยและ เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

12 12 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ( ต่อ ) 4. การบรรจุงานผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผลการ บรรจุงานของผู้ประกันตนฯ ได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) ติดตามผลจากผู้ประกันตนฯ / นายจ้างสถานประกอบการที่เจ้าหน้าที่จัดหางาน ได้ Matching และส่งตัวไปพบนายจ้าง 2) รับแจ้งการได้งานทำจากผู้ประกันตนฯ หรือจากนายจ้าง / สถานประกอบการ 3) ข้อมูลผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบจากสำนักงานประกันสังคม 5. การรายงานผลการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กองพัฒนาระบบบริการ จัดหางานเรียกรายงานจากรายงาน 61w0

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google