งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ

2 2 จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ดำเนินโครงการ / กิจกรรม

3 3 ๑. บริการจัดหางาน ณ สำนักงาน ๒. โครงการนัดพบแรงงาน - นัดพบแรงงานใหญ่ - นัดพบแรงงานย่อย ๓. โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ๔. โครงการบริการจัดหางานแก่ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ๕. โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานใน หน่วยงานภาครัฐ ๖. โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ ผู้สูงอายุเพื่อ เพิ่มศักยภาพการบรรจุงาน ๗. โครงการให้บริการจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง

4 4 ๘. โครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหา งานสู่ความเป็นเลิศ ๙. โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความ มั่นคงในอาชีพ ๑๐. โครงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็น ระบบ ๑๑. โครงการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิเศษ - กิจกรรมจัดหางานให้ผู้พ้นโทษ - กิจกรรมจัดหางานพิเศษให้นักเรียน - นักศึกษา - กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ๑๒. โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ * ๑๓. โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน ในประเทศ * ๑๔. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดหางานในประเทศ

5 5 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2555 ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุงาน ) การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2555 ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุงาน )

6 6 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจัดหาและ / หรือพัฒนาฝีมือ แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงาน ในอุตสาหกรรม ที่สำคัญ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ตำแหน่งงานว่างในแต่ละอุตสาหกรรม ที่สำคัญ 1. โรงแรมและภัตตาคาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โลจิสติกส์ อาหารและอาหารสัตว์ อัญมณี และเครื่องประดับ

7 7 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ( ต่อ ) ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ที่กลับเข้าสู่ระบบแรงงาน  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ

8 8 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของค่าเฉลี่ยในการ จัดหาและ / หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ ต้องการแรงงานในแต่ละจังหวัด ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ตำแหน่ง งานว่างที่บันทึกใหม่ในแต่ละ ปีงบประมาณ ร้อยละ

9 9 ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีงานทำ ภายใน 3 เดือน ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจต่อ ) ตัวชี้วัดระดับกลุ่มภารกิจ ( ต่อ )  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้ที่จบการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ( บรรจุงานภายใน 3 เดือน หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 3 เดือน หลังจบฝึกอบรม ) ร้อยละ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

10 10 ตัวชี้วัดระดับกรมตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการบรรจุงานในประเทศ  เปรียบเทียบ การบรรจุงาน : ผู้สมัคร งานมาใช้บริการจัดหางาน ร้อยละ

11 11 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน การให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 1. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้ ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัว ประชาชนให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลลงใน ระบบสารสนเทศทุกครั้ง 2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่เป็น แรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนและรับรายงานตัวทางเอกสารเท่านั้น โดยไม่มีการให้บริการจัดหางาน 3. การรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะ รับรายงานตัวก่อนวันนัด ไม่เกิน ๗ วัน และหลังวันนัดไม่เกิน ๗ วัน กรณี ผู้ประกันตน ฯ มารายงานตัว หลังกำหนดเกิน ๗ วัน จะต้องมีเอกสารการ วินิจฉัยสิทธิจากสำนักงาน ประกันสังคมก่อน เจ้าหน้าที่จัดหางานจึงจะ บันทึกข้อมูลการรับรายงานตัว ตามเหตุผลที่สำนักงานประกันสังคมวินิจฉัยและ เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

12 12 โครงการบริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ( ต่อ ) 4. การบรรจุงานผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผลการ บรรจุงานของผู้ประกันตนฯ ได้ 3 วิธี ดังนี้ 1) ติดตามผลจากผู้ประกันตนฯ / นายจ้างสถานประกอบการที่เจ้าหน้าที่จัดหางาน ได้ Matching และส่งตัวไปพบนายจ้าง 2) รับแจ้งการได้งานทำจากผู้ประกันตนฯ หรือจากนายจ้าง / สถานประกอบการ 3) ข้อมูลผู้ประกันตนกลับเข้าสู่ระบบจากสำนักงานประกันสังคม 5. การรายงานผลการให้บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กองพัฒนาระบบบริการ จัดหางานเรียกรายงานจากรายงาน 61w0

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย กองพัฒนาระบบบริการจัดหา งาน 27 เมษายน 2555 การดำเนินการตามภารกิจ การให้บริการจัดหางานในประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google