งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายชัยวัฒน์ ร่าง เล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายชัยวัฒน์ ร่าง เล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายชัยวัฒน์ ร่าง เล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดระยอง

2 วิธีการระงับข้อพิพาท การเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาท การประนอมข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาพิพากษาโดย ศาลยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาโดย ศาลยุติธรรม

3 กระบวนการยุติธรรมทาง อาญา ตำรวจ ศาล อัยการ คุม ประพฤติ ราชทัณฑ์ ชุมชน

4 “ การระงับข้อพิพาท ” เกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร ? ข้อพิพาทในชุมชน ระงับไม่ได้ระงับได้ ชุมชนตัวใครตัวมันชุมชนปกติสุข ถ้าท่านเลือกได้ ท่านจะเลือกอยู่ ชุมชน ไหน ?

5 ประโยชน์ของการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท รวดเร็ว รวดเร็ว ประหยัด ประหยัด เป็นธรรม เป็นธรรม สัมพันธภาพ ดี สัมพันธภาพ ดี สำหรับ คู่พิพาท

6 ประโยชน์ของการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ค วามสัมพั นธ์ดี ม มีความ สงบสุข ท ทุกคน วางใจ ไ ไม่เอา เปรียบกัน ร รังสรรค์ ชุมชน สำหรับชุมชน

7 สาเหตุหรือปัจจัยที่ ก่อให้เกิดข้อพิพาท มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์มีทั้งความเหมือนและ ความต่างกัน มนุษย์มีทั้งความเหมือนและ ความต่างกัน มนุษย์มีความต้องการ แตกต่างกัน มนุษย์มีความต้องการ แตกต่างกัน ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ

8 สิ่งที่มนุษย์มีความ แตกต่างกัน รูปร่างหน้าตา รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ บุคลิกภาพ ความคิด / ความเชื่อ ความคิด / ความเชื่อ ทัศนคติ ทัศนคติ รสนิยม รสนิยม นิสัย ความ ประพฤติ นิสัย ความ ประพฤติ อารมณ์ อารมณ์ สุขภาพ สุขภาพ ความสามาร ถ ความสามาร ถ สังคม สังคม

9 สาเหตุที่มนุษย์มีความ แตกต่างกัน เพศ เพศ อายุ อายุ การศึกษา การศึกษา ศาสนา ศาสนา อาชีพ อาชีพ เชื้อชาติ เชื้อชาติ กรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์ สังคม / สิ่งแวดล้อม สังคม / สิ่งแวดล้อม ฐานะทาง เศรษฐกิจ ฐานะทาง เศรษฐกิจ การอบรม เลี้ยงดู การอบรม เลี้ยงดู ฯลฯ

10 ธรรมชาติของมนุษย์ เห็นแก่ตัว / สนใจตนเอง อยากได้รับเกียรติ กลัว / ไม่กล้า ความ สะดวกสบายของ ตน ความคิดเห็นของ ตน ผลประโยชน์ของ ตน ให้คนอื่นนอบน้อม ให้คนอื่นชื่นชม / ยก ย่อง / ยอมรับตน ให้คนอื่นจริงใจกับตน กลัวรับโทษเมื่อตน ทำผิด ไม่กล้าเผชิญ ปัญหาอุปสรรค

11 ความ ต้องการของ... ความต้องการ ด้านร่างกาย ความพึงพอใจ ในตนสูงสุด ความต้องการ ปลอดภัย ความต้องการความ รัก การยอมรับ ความต้องการ เกียรติยศ ชื่อเสียง

12 คุณสมบัติของผู้ ไกล่เกลี่ย มีธรรมะ มีธรรมะ มีศิลปะ มีศิลปะ มีทักษะ มีทักษะ

13 อำนาจในการไกล่ เกลี่ย ในกรณีข้อพิพาทที่คู่พิพาท สมัครใจให้ไกล่เกลี่ย ในกรณีข้อพิพาทที่คู่พิพาท สมัครใจให้ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทที่ยังไม่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม ข้อพิพาทที่ยังไม่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม คดีแพ่งทุกคดี คดีแพ่งทุกคดี คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อ ส่วนตัว หรือความผิดอันยอม ความได้ คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อ ส่วนตัว หรือความผิดอันยอม ความได้ คดีอาญาแผ่นดิน ไม่มีอำนาจ ไกล่เกลี่ย คดีอาญาแผ่นดิน ไม่มีอำนาจ ไกล่เกลี่ย

14 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท เตรียมใจ เตรียมใจ เตรียม กาย เตรียม กาย เตรียม ข้อมูล เตรียม ข้อมูล เตรียม สถานที่ เตรียม สถานที่ เตรียม วิธีการ เตรียม วิธีการ ขั้นเตรียมการ ก่อน การไกล่เกลี่ย

15 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท สร้างบรรยากาศ / สัมพันธภาพ สร้างบรรยากาศ / สัมพันธภาพ บอกให้ทราบ เป้าหมายความสำเร็จ ( ชนะ - ชนะ ) บอกให้ทราบ เป้าหมายความสำเร็จ ( ชนะ - ชนะ ) ร่วมกันกำหนดกติกา / เวลา ร่วมกันกำหนดกติกา / เวลา ให้ทั้งสองฝ่ายได้เปิด ใจ ให้ทั้งสองฝ่ายได้เปิด ใจ ใช้ศิลปะ เป็นกลาง ปรองดอง ประคอง ความสัมพันธ์ ใช้ศิลปะ เป็นกลาง ปรองดอง ประคอง ความสัมพันธ์ ทั้งคู่สุขสันต์ด้วยการ ชนะ - ชนะ ทั้งคู่สุขสันต์ด้วยการ ชนะ - ชนะ ขั้นตอน และ เทคนิค การไกล่เกลี่ย

16 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท การเจรจาต่อรอง รูปแบบนี้ไม่มีคนกลาง อำนาจ อยู่ที่คู่พิพาท

17 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท รูปแบบนี้ อำนาจ อยู่ที่ผู้ไกล่เกลี่ย

18 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท รูปแบบนี้ อำนาจ อยู่ที่ทุกคน รวมทั้งผู้ไกล่เกลี่ย

19 รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท รูปแบบนี้ อำนาจ อยู่ที่คู่พิพาท โดยผู้ไกล่ เกลี่ยทำหน้าที่ คอยช่วยเหลือ ประสานความเข้าใจใน ระหว่างการไกล่เกลี่ย

20 ความสำเร็จของการ ไกล่เกลี่ย คู่พิพาท คู่พิพาท ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ไกล่เกลี่ย กองเชียร์ กองเชียร์ สภาพแวดล้อ ม สภาพแวดล้อ ม ขึ้นอยู่กับ...

21 ข้อควรระวัง / ข้อห้าม เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ห้ามไกล่เกลี่ยคดีความผิด อาญาแผ่นดิน ห้ามไกล่เกลี่ยคดีความผิด อาญาแผ่นดิน อย่าไกล่เกลี่ย หากการไกล่ เกลี่ยจะนำมาซึ่งความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของตนและ ครอบครัว อย่าไกล่เกลี่ย หากการไกล่ เกลี่ยจะนำมาซึ่งความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของตนและ ครอบครัว อย่าไกล่เกลี่ย หากใจไม่เป็น กลาง อย่าไกล่เกลี่ย หากใจไม่เป็น กลาง

22 บทส่งท้าย... เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ให้นึก ถึงการไกล่เกลี่ย แทนการนำ ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น ให้นึก ถึงการไกล่เกลี่ย แทนการนำ ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม การไกล่เกลี่ย คือการทำให้ ทั้งสอง ชนะ - ชนะ ไม่มีใคร แพ้ และอย่าทำให้ใครรู้สึก เสียหน้า การไกล่เกลี่ย คือการทำให้ ทั้งสอง ชนะ - ชนะ ไม่มีใคร แพ้ และอย่าทำให้ใครรู้สึก เสียหน้า การไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบ แน่นอน การไกล่เกลี่ยไม่มีรูปแบบ แน่นอน


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายชัยวัฒน์ ร่าง เล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google