งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง สัมฤทธิ์ผลต่ำ สัมพันธภาพไม่ดี รับรู้ตนและผู้อื่นเชิงลบ การเห็นคุณค่าตนเองต่ำ ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นสัมฤทธิ์ผลสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง สัมฤทธิ์ผลต่ำ สัมพันธภาพไม่ดี รับรู้ตนและผู้อื่นเชิงลบ การเห็นคุณค่าตนเองต่ำ ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นสัมฤทธิ์ผลสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง สัมฤทธิ์ผลต่ำ สัมพันธภาพไม่ดี รับรู้ตนและผู้อื่นเชิงลบ การเห็นคุณค่าตนเองต่ำ ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นสัมฤทธิ์ผลสูง สัมพันธภาพดีรับรู้ตนและผู้อื่นเชิงบวก การเห็นคุณค่าตนเองสูง พูดกับตนเชิงลบพูดกับตนเชิงบวก

2 ปัจจัยการพัฒนาตนเองกระบวนการพัฒนาตนเองผลการพัฒนา ตนเอง แนวความคิด เกี่ยวกับการ แนวความคิด เกี่ยวกับการ พัฒนาตนเอง พัฒนาตนเอง ผลการสำรวจ พิจารณา ผลการสำรวจ พิจารณา ตนเอง ตนเอง ผลการวิเคราะห์ ตนเอง ผลการวิเคราะห์ ตนเอง พฤติกรรม เป้าหมาย พฤติกรรม เป้าหมาย เทคนิควิธี พัฒนาตนเอง เทคนิควิธี พัฒนาตนเอง แผนการพัฒนา ตนเอง แผนการพัฒนา ตนเอง บุคลิภาพดี บุคลิภาพดี กล้าแสดงออก อย่าง กล้าแสดงออก อย่าง เหมาะสม เหมาะสม บริหารเวลาได้ดี บริหารเวลาได้ดี คิด - ตัดสินใจ แก้ คิด - ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้ดี ปัญหาได้ดี ฉลาดทาง อารมณ์ ฉลาดทาง อารมณ์ ควบคุมตนเอง ได้ ควบคุมตนเอง ได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคม ได้ราบรื่นเป็น สุข ได้ราบรื่นเป็น สุข ทดลอง คงพฤติกรรม ประเมินผล ประเมินผลปรับปรุง ฝึกหัดต่อ มีปัญหา ขยายผล ประเมินผลพัฒนา โครงสร้างของโปรแกรมการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

3 บัณฑิตย่อมฝึก ตน


ดาวน์โหลด ppt วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง สัมฤทธิ์ผลต่ำ สัมพันธภาพไม่ดี รับรู้ตนและผู้อื่นเชิงลบ การเห็นคุณค่าตนเองต่ำ ความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นสัมฤทธิ์ผลสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google