งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน
การเห็นคุณค่าตนเองต่ำ การเห็นคุณค่าตนเองสูง พูดกับตน เชิงลบ พูดกับตน เชิงบวก ขาดความ เชื่อมั่นในตนเอง สัมฤทธิ์ผลต่ำ ความเชื่อมั่นใน ตนเองเพิ่มขึ้น สัมฤทธิ์ผลสูง สัมพันธภาพ ไม่ดี รับรู้ตนและผู้อื่น เชิงลบ สัมพันธภาพดี รับรู้ตนและผู้อื่น เชิงบวก

2 โครงสร้างของโปรแกรมการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ปัจจัยการพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนาตนเอง ผลการพัฒนาตนเอง แนวความคิดเกี่ยวกับการ พัฒนาตนเอง ผลการสำรวจพิจารณา ตนเอง ผลการวิเคราะห์ตนเอง พฤติกรรมเป้าหมาย เทคนิควิธีพัฒนาตนเอง แผนการพัฒนาตนเอง บุคลิภาพดี กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม บริหารเวลาได้ดี คิด - ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ดี ฉลาดทางอารมณ์ ควบคุมตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้ราบรื่นเป็นสุข ทดลอง ขยายผล คงพฤติกรรม ประเมินผล ประเมินผล ปรับปรุง มีปัญหา ฝึกหัดต่อ ประเมินผลพัฒนา

3 บัณฑิตย่อมฝึกตน


ดาวน์โหลด ppt วงจรของการเห็นคุณค่าแห่งตน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google