งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดทดสอบสารกำจัดเชื้อรา กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท DITHIOCARBAMATE TEST KIT FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT By GT TEST KIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดทดสอบสารกำจัดเชื้อรา กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท DITHIOCARBAMATE TEST KIT FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT By GT TEST KIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดทดสอบสารกำจัดเชื้อรา กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท DITHIOCARBAMATE TEST KIT FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT By GT TEST KIT

2 สารเคมีกำจัดเชื้อรา จัดเป็นวัตถุมีพิษทางการเกษตรอีก กลุ่มหนึ่ง ที่มีการใช้กันมากมาย สารใน กลุ่มนี้บางชนิดมีความเป็นพิษน้อย บาง ชนิดมีความเป็นพิษมาก จนถึงขั้น ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในสัตว์ทดลอง ในปัจจุบันพบว่า ข้อมูลการนำเข้า สารเคมีกำจัดเชื้อราเหล่านี้ มีจำนวนและ แนวโน้มสูงมากขึ้น แต่กลับไม่มีรายงาน การตกค้างของสารในกลุ่มนี้เลย จึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยชุดทดสอบที่ทดสอบได้ง่าย และทราบ ผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท : DITHIOCARBAMATE

3 DTC TEST KIT  ตัวอย่างเป้าหมาย : ผักและ ผลไม้  สารในกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท ที่ตรวจสอบได้ FERBAM, MANCOZEB, MANEB, METRIRAM, MABAM, NABAM, PROPINEB, THIRAM, ZINEB, ZIRAM,  Detection Limit : peppers, chili = 0.8 mg./kg. พืช - ผลไม้ - อื่นๆ = 0.4 mg./kg

4 อุปกรณ์ประกอบการตรวจ : VORTEX MIXER, TEST TUBE, RACK, FORCEPS, GLASS FUNNEL AUTOPIPETTE ขนาด 10-100 l., AUTOPIPETTE ขนาด 100-1,000 l., ชุดน้ำยาตรวจสอบ DTC TEST ประกอบด้วย : DTC SOLUTION, DTC-1, DTC-2, DTC-3, DTC-4, DTC-5, COTTON WOOL DTC TEST KIT DTC TEST KIT

5 DTC TEST KIT : การ ตรวจสอบ การสกัด - เช็ด ตัวอย่าง : เช็ดพื้นผิวของ ตัวอย่างให้ทั่ว ด้วย ลำสีชุบสาร DTC SOLUTION แล้วบีบ สารที่เช็ดได้ออกมา จะได้เป็น “ SAMPLE EXTRACT ” ที่จะนำไปทำการ ตรวจสอบ ในขั้นตอนต่อไป

6 DTC TEST KIT : การตรวจสอบ การตรวจสอบ : ปฏิบัติ ตามตารางต่อไปนี้ การอ่านผล : เทียบสีกับ หลอด BLANK สีที่ปรากฏในหลอด ทดลอง ผลการ ตรวจ  หลอดตัวอย่างไม่เกิดสี ตรวจไม่ พบ  หลอดตัวอย่างเกิดสี ม่วงอ่อนๆ พบ ปลอดภัย  หลอดตัวอย่างเกิดสี ม่วงอย่างชัดเจน พบไม่ ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt ชุดทดสอบสารกำจัดเชื้อรา กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท DITHIOCARBAMATE TEST KIT FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT By GT TEST KIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google