งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT
DTC ชุดทดสอบสารกำจัดเชื้อรา กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท By GT TEST KIT

2 กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท : DITHIOCARBAMATE
สารเคมีกำจัดเชื้อรา กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมท : DITHIOCARBAMATE จัดเป็นวัตถุมีพิษทางการเกษตรอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีการใช้กันมากมาย สารในกลุ่มนี้บางชนิดมีความเป็นพิษน้อย บางชนิดมีความเป็นพิษมาก จนถึงขั้นก่อให้เกิดโรคมะเร็งในสัตว์ทดลอง ในปัจจุบันพบว่า ข้อมูลการนำเข้าสารเคมีกำจัดเชื้อราเหล่านี้ มีจำนวนและแนวโน้มสูงมากขึ้น แต่กลับไม่มีรายงานการตกค้างของสารในกลุ่มนี้เลย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ด้วยชุดทดสอบที่ทดสอบได้ง่าย และทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว

3 DTC TEST KIT  ตัวอย่างเป้าหมาย : ผักและผลไม้
 ตัวอย่างเป้าหมาย : ผักและผลไม้  สารในกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมทที่ตรวจสอบได้ FERBAM , MANCOZEB, MANEB, METRIRAM, MABAM, NABAM, PROPINEB, THIRAM, ZINEB, ZIRAM, Detection Limit : peppers , chili = mg./kg. พืช-ผลไม้-อื่นๆ = mg./kg

4 DTC TEST KIT อุปกรณ์ประกอบการตรวจ : VORTEX MIXER, TEST TUBE , RACK , FORCEPS, GLASS FUNNEL AUTOPIPETTE ขนาด 𝝁l., AUTOPIPETTE ขนาด 100-1,000 𝝁l., ชุดน้ำยาตรวจสอบ DTC TEST ประกอบด้วย : DTC SOLUTION , DTC-1 , DTC-2 , DTC-3 , DTC-4 , DTC-5 , COTTON WOOL

5 DTC TEST KIT : การตรวจสอบ
การสกัด-เช็ดตัวอย่าง : เช็ดพื้นผิวของตัวอย่างให้ทั่ว ด้วยลำสีชุบสาร DTC SOLUTION แล้วบีบสารที่เช็ดได้ออกมา จะได้เป็น “ SAMPLE EXTRACT ” ที่จะนำไปทำการตรวจสอบ ในขั้นตอนต่อไป

6 DTC TEST KIT : การตรวจสอบ
การตรวจสอบ : ปฏิบัติตามตารางต่อไปนี้ การอ่านผล : เทียบสีกับหลอด BLANK หลอด BLANK SAMPLE ชนิดสาร DTC SOLUTION 250 ไมโครลิตร SAMPLE EXTRACT หมายเหตุ DTC-1 เขย่า DTC-2 20 DTC-3 DTC-4 500 DTC-5 200 เขย่า , อ่านผล ประเมินผลโดยเปรียบเทียบสีที่ปรากฏ สีที่ปรากฏในหลอดทดลอง ผลการตรวจ หลอดตัวอย่างไม่เกิดสี ตรวจไม่พบ หลอดตัวอย่างเกิดสีม่วงอ่อนๆ พบปลอดภัย หลอดตัวอย่างเกิดสีม่วงอย่างชัดเจน พบไม่ปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt FUNGICIDES : DITHIOCARBAMATE TEST KIT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google