งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2  ขั้นตอนการดำเนินงานและประเมินผล  แผนการดำเนินงาน  ระบบการดำเนินงาน  กลไกการกำกับดูแล  การมอบหมายผู้รับผิดชอบ  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย  ระบบการติดตาม รายงานและประเมินผล ประเด็นการชี้แจงประเด็นการชี้แจง

3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผล การปฏิบัติราชการ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผล การปฏิบัติราชการ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ ความเป็นมาความเป็นมา

4

5 ลงนามคำ รับรอง จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด ประชุมชี้แจง ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ติดตามผล จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ รายงานผลการประเมิน ตนเอง (SAR) การตรวจประเมินผลประกาศผล/รางวัล การเจรจาตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย... ขั้นตอน การจัดทำ คำรับรอง

6 1. การเจรจา รวบรวม ฐานข้อมูล/ผล การดำเนินงาน (สำนัก/กอง/ ศูนย์ เตรียม รายละเอียด) คณะทำงานฯ กรม เลือกตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย/ เกณฑ์การให้ คะแนน คณะทำงานฯกรม หารือนอกรอบกับ กระทรวง กลุ่ม ภารกิจ สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้บริหารกรมฯเจรจา ต่อรองกับ คณะกรรมการเจรจา ของ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้ง ผลการเจรจา หน่วยงานอุทธรณ์ (ถ้า มี)

7 ข้อตกลงร่วมกัน ณ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 VS 2. การลงนามคำรับรอง ปลัดกระทรวง มหาดไทย อธิบดี กรมการ พัฒนาชุมชน

8 3. การจัดทำเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด / แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย  สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียด  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตรวจสอบความถูกต้อง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดพิมพ์เอกสาร  ส่งเอกสารให้สำนัก/กอง/ศูนย์/จังหวัด

9 4. การประชุมชี้แจง ประชุมผู้บริหารกรมฯ/พัฒนาการจังหวัด ผ่านระบบ Web Conference จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานการดำเนินงานฯ ส่วนกลาง/จังหวัด ณ ส่วนกลาง

10 5. การดำเนินงานตามแนวทาง จังหวัด/อำเภอ ดำเนินงานกิจกรรม สำนัก/กอง/ศูนย์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการ ดำเนินงานแก่จังหวัด กรมฯ จัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมให้จังหวัด

11 6. การติดตามผลการดำเนินงาน ประชุมกรมฯ ระบบ Online Real Time Web Conference ติดตามโดยบุคคล ผู้ตรวจราชการกรมฯ/สำนัก กอง /ศูนย์ ติดตามเฉพาะพื้นที่ โดย กพร.

12 7. การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วนกลางกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลส่วนกลางกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล จังหวัด/อำเภอรวบรวมเอกสารเก็บไว้ ที่จังหวัด และส่งให้กรมฯ

13 8. การรับการตรวจประเมิน ส่วนกลาง ชี้แจง แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนข้อมูล (ณ ที่ตั้ง)

14 9. ประกาศผลคะแนน สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนน หน่วยงานขออุทธรณ์(ถ้ามี)หน่วยงานขออุทธรณ์(ถ้ามี)

15 10. จัดสรรเงินรางวัล จัดสรรเงินรางวัลจัดสรรเงินรางวัล

16

17

18

19 ระยะเวลา กิจกรรม แผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตัวชี้วัด 2 เมษายน 2555 สำนัก/กอง จัดทำ SAR รอบ 6 เดือน 11 เมษายน 2555 ส่งรายงาน SAR ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e-SAR Card ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. 30 เมษายน 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. Site Visit ครั้งที่ 1 (Pre – Evaluation) พฤษภาคม - มิถุนายน 2555 กรอก e-SAR Card ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน โดยเข้าระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน16 กรกฎาคม 2555

20 ระยะเวลา กิจกรรม แผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึง พอใจผู้รับบริการ มิถุนายน – สิงหาคม 2555 ส่งรายงาน SAR ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ กรอก e-SAR Card เข้าระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. 31 ตุลาคม 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. Site Visit ครั้งที่ 2 (Post – Evaluation) พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555

21 ระบบการดำเนินงานตามคำรับรอง ระบบการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ กลไกการกำกับดูแลกลไกการกำกับดูแล การมอบหมายผู้รับผิดชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

22 รองอธิบดีฯ นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อ การพัฒนาชุมชน 1 ตัวชี้วัด สำนักเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน 4 ตัวชี้วัด สำนักงานพัฒนาทุนและ องค์กรการเงินชุมชน 2 ตัวชี้วัด สำนักส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจ ชุมชน 2 ตัวชี้วัด ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รองอธิบดีฯ นายพิสันติ์ ประทานชวโน คณะทำงานศูนย์ประสานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเลขานุการ) กำกับดูแลตัวชี้วัดของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 1 ตัวชี้วัดกลุ่มตรวจสอบภายใน - ตัวชี้วัด อพช. กำกับดูแล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ 2,3,15,16,17,18 เขตตรวจราชการ 4,5,6,7,8,9 เขตตรวจราชการ 1,10,11,12,13,14 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน 1 ตัวชี้วัด กองแผนงาน 4 ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร 1 ตัวชี้วัด กองคลัง 2 ตัวชี้วัด

23 สรุปผลการมอบหมายเจ้าภาพตัวชี้วัด สสช. รวม 4 ตัว 20 % ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 1.1.2 3.2 4.3 น้ำหนัก 5 สภว รวม 2 ตัว 12 % ตัวชี้วัดที่ 4.2 5 น้ำหนัก 5 7 ศสท. รวม 1 ตัว 5 % ตัวชี้วัดที่ 11 น้ำหนัก 5 สทอ รวม 2ตัว 10 % ตัวชี้วัดที่ 4.1 5 น้ำหนัก 5 กจ. รวม 1ตัว 5% ตัวชี้วัดที่ 10 น้ำหนัก 5 กค. รวม 2 ตัว10% ตัวชี้วัดที่ 7 8 น้ำหนัก 5 สพช. รวม 1 ตัว 5 % ตัวชี้วัดที่ 10 น้ำหนัก 5 ก.พ.ร. รวม 1ตัว 5 % ตัวชี้วัดที่ 12 น้ำหนัก 5 ตภ. รวม-ตัว- % ตัวชี้วัดที่ - น้ำหนัก - กผ. รวม 3ตัว 20 % ตัวชี้วัดที่ 3.1 6 8 9 น้ำหนัก 5 3 5

24 การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด คำสั่งมอบหมายรองอธิบดี/ ผอ.สำนัก/กอง รับผิดชอบในการกำกับดูแลตัวชี้วัด 1. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.กลุ่ม/หน.กลุ่ม/หน.ฝ่าย (ผู้ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุผล) 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่ (ผู้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ผู้สนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับเงินรางวัล) กำกับดูแลภาพรวม หน่วยงาน/พื้นที่ -------------------- คำสั่งกรมฯ กำกับดูแล, จัดเก็บข้อมูล รายตัวชี้วัด ----------------- KPI Template คณะทำงานศูนย์ประสานฯกรม/จังหวัด : ผู้แทนหน่วยงาน ประสานงาน วางแผน ติดตาม รายงาน -------------------- คำสั่งกรมฯ ผู้ปฺฏิบัติงาน ----------------- ตาราง O&S

25 การติดตามและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ ติดตามโดยบุคคล ระบบOnline Real Time รายงาน SAR ศูนย์ปฏิบัติการ คณะทำงานศุนย์ประสานงาน (กพร. เป็นเลขานุการ) มิติภายนอก มิติภายใน

26 การติดตาม รายงาน และประเมินผล รูปแบบในการติดตาม ปฏิทินการติดตามและ วัตถุประสงค์ ของการติดตาม ระบบการรายงาน

27 บุคคล ผู้บริหาร คณะทำงาน ศูนย์ประสานฯ ระบบ อินเตอร์เน็ต (Online Real Time) รูปแบบ ในการ ติดตาม การติดตาม รายงาน และประเมินผล การติดตาม รายงาน และประเมินผล

28 รายงานผลในที่ประชุมกรมฯ ทุกเดือน กำหนดเป็นวาระการประชุมในทุกระดับเป็นประจำทุกเดือนกำหนดเป็นวาระการประชุมในทุกระดับเป็นประจำทุกเดือน รายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร. o รอบ 6 เดือน (SAR) o รอบ 9 เดือน (e-SAR card) o รอบ 12 เดือน (SAR) รายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร. o รอบ 6 เดือน (SAR) o รอบ 9 เดือน (e-SAR card) o รอบ 12 เดือน (SAR) ระบบ การ รายงาน

29 การติดตาม รายงาน และประเมินผล การติดตาม รายงาน และประเมินผล ปฏิทิน การ ติดตาม และวัตถุ ประสงค์ การ ติดตาม การติดตามครั้งที่ 1 ก่อนรายงานผลรอบ 6 เดือน : ตรวจความพร้อมในการดำเนินงาน การติดตามครั้งที่ 2 ก่อนรายงานผลรอบ 9 เดือน : ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค : ตรวจพิสูจน์และจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง การติดตามครั้งที่ 3 ก่อนรายงานผลรอบ 12 เดือน : ติดตามความก้าวหน้า เร่งรัดผลการดำเนินงาน : แก้ไขปัญหา ตรวจพิสูจน์หลักฐานอ้างอิง : เตรียมจัดทำรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)

30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google