งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 ประเด็นการชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานและประเมินผล แผนการดำเนินงาน
ระบบการดำเนินงาน กลไกการกำกับดูแล การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการติดตาม รายงานและประเมินผล

3 ความเป็นมา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ

4

5 ขั้นตอนการจัดทำคำรับรอง
ลงนามคำรับรอง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ประชุมชี้แจง ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ติดตามผล จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจประเมินผล ประกาศผล/รางวัล การเจรจาตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย... ขั้นตอนการจัดทำคำรับรอง

6 รวบรวมฐานข้อมูล/ผลการดำเนินงาน (สำนัก/กอง/ศูนย์ เตรียมรายละเอียด)
1. การเจรจา รวบรวมฐานข้อมูล/ผลการดำเนินงาน (สำนัก/กอง/ศูนย์ เตรียมรายละเอียด) คณะทำงานฯ กรม เลือกตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน คณะทำงานฯกรม หารือนอกรอบกับกระทรวง กลุ่มภารกิจ สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้บริหารกรมฯเจรจาต่อรองกับคณะกรรมการเจรจาของ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการเจรจา หน่วยงานอุทธรณ์ (ถ้ามี)

7 2. การลงนามคำรับรอง VS อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อตกลงร่วมกัน ณ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555

8 3.การจัดทำเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด/แนวทางการดำเนินงาน/เป้าหมาย
สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตรวจสอบความถูกต้อง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดพิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารให้สำนัก/กอง/ศูนย์/จังหวัด

9 4. การประชุมชี้แจง ประชุมผู้บริหารกรมฯ/พัฒนาการจังหวัด ผ่านระบบ Web Conference จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานการดำเนินงานฯ ส่วนกลาง/จังหวัด ณ ส่วนกลาง

10 5. การดำเนินงานตามแนวทาง
กรมฯ จัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมให้จังหวัด สำนัก/กอง/ศูนย์ ชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานแก่จังหวัด จังหวัด/อำเภอ ดำเนินงานกิจกรรม

11 6. การติดตามผลการดำเนินงาน
ประชุมกรมฯ ระบบ Online Real Time Web Conference ติดตามโดยบุคคล ผู้ตรวจราชการกรมฯ/สำนัก กอง /ศูนย์ ติดตามเฉพาะพื้นที่ โดย กพร.

12 7. การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์
ส่วนกลางกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล จังหวัด/อำเภอรวบรวมเอกสารเก็บไว้ที่จังหวัด และส่งให้กรมฯ

13 8. การรับการตรวจประเมิน
ส่วนกลาง ชี้แจง แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนข้อมูล (ณ ที่ตั้ง)

14 สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนน หน่วยงานขออุทธรณ์(ถ้ามี)
9. ประกาศผลคะแนน สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนน หน่วยงานขออุทธรณ์(ถ้ามี)

15 10. จัดสรรเงินรางวัล จัดสรรเงินรางวัล

16

17

18

19 ระยะเวลา กิจกรรม แผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลา กิจกรรม 2 เมษายน 2555 สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด 11 เมษายน 2555 สำนัก/กอง จัดทำ SAR รอบ 6 เดือน 30 เมษายน 2555 ส่งรายงาน SAR ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e-SAR Card ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. พฤษภาคม - มิถุนายน 2555 สำนักงาน ก.พ.ร. Site Visit ครั้งที่ (Pre – Evaluation) ภายใน16 กรกฎาคม 2555 กรอก e-SAR Card ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน โดยเข้าระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.

20 ระยะเวลา กิจกรรม แผนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระยะเวลา กิจกรรม มิถุนายน – สิงหาคม 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 31 ตุลาคม 2555 ส่งรายงาน SAR ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และ กรอก e-SAR Card เข้าระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. พฤศจิกายน - ธันวาคม สำนักงาน ก.พ.ร. Site Visit ครั้งที่ 2 (Post – Evaluation)

21 การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระบบการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ กลไกการกำกับดูแล การมอบหมายผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

22 ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีฯ นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีฯ นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ สำนักส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชน 2 ตัวชี้วัด สถาบันการพัฒนาชุมชน 1 ตัวชี้วัด สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4 ตัวชี้วัด สำนักงานพัฒนาทุนและ องค์กรการเงินชุมชน 2 ตัวชี้วัด ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 1 ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร 1 ตัวชี้วัด กองแผนงาน 4 ตัวชี้วัด กองคลัง 2 ตัวชี้วัด เขตตรวจราชการ 2,3,15,16,17,18 เขตตรวจราชการ 4,5,6,7,8,9 เขตตรวจราชการ 1,10,11,12,13,14 กองการเจ้าหน้าที่ 1 ตัวชี้วัด กลุ่มตรวจสอบภายใน - ตัวชี้วัด อพช. กำกับดูแล ผู้ตรวจราชการกรม กำกับดูแลตัวชี้วัดของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการ คณะทำงานศูนย์ประสานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเลขานุการ)

23 สรุปผลการมอบหมายเจ้าภาพตัวชี้วัด
สสช. รวม 4 ตัว 20 % ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 1.1.2 3.2 4.3 น้ำหนัก 5 สภว รวม 2 ตัว 12 % ตัวชี้วัดที่ 4.2 5 น้ำหนัก 7 ศสท. รวม 1 ตัว 5 % ตัวชี้วัดที่ 11 น้ำหนัก 5 สทอ รวม 2ตัว 10 % ตัวชี้วัดที่ 4.1 5 น้ำหนัก กผ. รวม 3ตัว 20 % ตัวชี้วัดที่ 3.1 6 8 9 น้ำหนัก 5 3 ตภ. รวม-ตัว- % ตัวชี้วัดที่ - น้ำหนัก กจ. รวม 1ตัว 5% ตัวชี้วัดที่ 10 น้ำหนัก 5 กค. รวม 2 ตัว10% ตัวชี้วัดที่ 7 8 น้ำหนัก 5 สพช. รวม 1 ตัว 5 % ตัวชี้วัดที่ 10 น้ำหนัก 5 ก.พ.ร. รวม 1ตัว 5 % ตัวชี้วัดที่ 12 น้ำหนัก 5

24 การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
คำสั่งมอบหมายรองอธิบดี/ ผอ.สำนัก/กอง รับผิดชอบในการกำกับดูแลตัวชี้วัด กำกับดูแลภาพรวม หน่วยงาน/พื้นที่ คำสั่งกรมฯ 1. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผอ.กลุ่ม/หน.กลุ่ม/หน.ฝ่าย (ผู้ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุผล) 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่ (ผู้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน) กำกับดูแล, จัดเก็บข้อมูล รายตัวชี้วัด KPI Template ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ผู้สนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับเงินรางวัล) ผู้ปฺฏิบัติงาน ตาราง O&S คณะทำงานศูนย์ประสานฯกรม/จังหวัด : ผู้แทนหน่วยงาน ประสานงาน วางแผน ติดตาม รายงาน คำสั่งกรมฯ

25 มิติภายนอก มิติภายใน การติดตามและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ
ติดตามโดยบุคคล ระบบOnline Real Time รายงาน SAR ศูนย์ปฏิบัติการ คณะทำงานศุนย์ประสานงาน (กพร. เป็นเลขานุการ) มิติภายนอก มิติภายใน

26 การติดตาม รายงาน และประเมินผล รูปแบบในการติดตาม
ปฏิทินการติดตามและวัตถุประสงค์ ของการติดตาม ระบบการรายงาน

27 การติดตาม รายงาน และประเมินผล
บุคคล ผู้บริหาร คณะทำงานศูนย์ประสานฯ ระบบอินเตอร์เน็ต (Online Real Time) รูปแบบในการติดตาม

28 การติดตาม รายงาน และประเมินผล
ระบบการรายงาน รายงานผลในที่ประชุมกรมฯ ทุกเดือน กำหนดเป็นวาระการประชุมในทุกระดับ เป็นประจำทุกเดือน รายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน (SAR) รอบ 9 เดือน (e-SAR card) รอบ 12 เดือน (SAR)

29 การติดตาม รายงาน และประเมินผล ปฏิทินการติดตามและวัตถุ ประสงค์การติดตาม
การติดตามครั้งที่ 1 ก่อนรายงานผลรอบ 6 เดือน : ตรวจความพร้อมในการดำเนินงาน การติดตามครั้งที่ 2 ก่อนรายงานผลรอบ 9 เดือน : ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค : ตรวจพิสูจน์และจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง การติดตามครั้งที่ 3 ก่อนรายงานผลรอบ 12 เดือน : ติดตามความก้าวหน้า เร่งรัดผลการดำเนินงาน : แก้ไขปัญหา ตรวจพิสูจน์หลักฐานอ้างอิง : เตรียมจัดทำรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปฏิทินการติดตามและวัตถุ ประสงค์การติดตาม

30 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google