งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ). HTTP ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอล สื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบ โปรโตคอล TCP HTTP ใช้ใน ระบบเครือข่ายใยแมงมุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ). HTTP ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอล สื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบ โปรโตคอล TCP HTTP ใช้ใน ระบบเครือข่ายใยแมงมุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol )

2 HTTP ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอล สื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบ โปรโตคอล TCP HTTP ใช้ใน ระบบเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) ทำหน้าที่ในการ จำหน่าย แจกจ่ายรวมไปถึงการรับ ข้อมูล จากระบบสื่อกลางชั้นสูง (Hypermedia System) ที่ประกอบด้วยเครื่องให้บริการ (Server) ที่มีอยู่มากมาย ทั่วโลก

3 รูปแบบเฟรมของ HTTP เนื่องจาก HTTP เป็นโปรโตคอลที่ ทำงานบน TCP ดังนั้น รูปแบบเฟรมของ HTTP จึงถูกจัดเป็นส่วนของข้อมูลของ เฟรม TCP ดังรูป เฮดเดอร์ของ HTTP จะอยู่ในรูปของข้อความ (text) ข้อมูล ของ HTTP โดยปกติจะเป็นข้อความ (text) ด้วยเช่นกัน แต่ก็เป็นรหัสฐานสอง (binary) ได้ใน เช่นกรณีที่เป็นรูปภาพ

4 รูปแบบการสื่อสารของ HTTP เป็นรูปแบบที่ง่ายมาก เครื่องลูก ข่ายจะสถาปนาการเชื่อมต่อกับ เครื่องให้บริการ (remote server) จากนั้นก็ส่งคำร้องขอ (Requests) ไปให้เครื่องให้บริการ เครื่องให้บริการเมื่อได้รับการร้อง ขอก็จะประมวลผลและส่งการตอบ กลับ (Response) กลับไปให้ เครื่องลูกข่าย แล้วปิดการ เชื่อมต่อ การติดต่อสื่อสาร ของ HTTP

5 คำร้องขอของ HTTP นั้นง่ายมาก บรรทัดแรกจะระบุวัตถุ (Object) พร้อม ด้วยชื่อคำสั่งที่ระบุถึงวิธีการ คำสั่งที่ใช้ โดยทั่วไปคือ "GET" ซึ่งเป็นการขอให้ เครื่องให้บริการส่งสำเนาของวัตถุ (Object) นั้นมาให้เครื่องลูกข่าย เครื่อง ลูกข่ายสามารถส่งเฮดเดอร์ตัวเลือก (Optional headers) ตามมาอย่าง ต่อเนื่องได้ ตามรูปแบบของ RCF-822 เฮดเดอร์ที่ใช้โดยทั่วไปคือ "Accept" ซึ่งจะแจ้งให้เครื่องให้บริการทราบว่า เครื่องลูกข่ายสามารถรับหรือทำงานกับ วัตถุ (object) ชนิดใดได้บ้าง "User-Agent" ซึ่งจะให้ชื่อการอิมพลี เมนท์ของเครื่องลูกข่าย การร้องขอ (Requests)

6 การตอบกลับ (Responses) การตอบกลับก็ยังคงอยู่ในรูปแบบที่ง่ายมาก เริ่มต้นด้วยบรรทัดแสดงสถานะ ซึ่งจะบ่ง บอกรุ่น (version) ของ HTTP ที่เครื่อง ให้บริการใช้อยู่ พร้อมกับรหัสผลลัพท์และ ข้อความอื่นๆ ตามด้วยเฮดเดอร์วัตถุ (optional object headers) ต่อเนื่องเป็น ลำดับ ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือ "Content-Type" ซึ่งจะบ่งบอกชนิดของ วัตถุ (object) ที่ส่งกลับไปด้วย "Content-Length" ซึ่งจะบอกความยาวของ วัตถุนั้น ส่วนที่เป็นเฮดเดอร์นี้จะต้องปิดท้ายด้วย บรรทัดว่างๆหนึ่งบรรทัด เมื่อจบส่วนเฮด เดอร์ก็จะตามด้วยข้อมูลที่เครื่องลูกข่ายร้อง ขอ และเครื่องให้บริการก็จะปิดการเชื่อมต่อ หลังจากที่ส่งข้อมูลไปแล้ว

7 - เป็นกลไก หรือโปรโตคอลหลักที่ใช้ใน การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Server และ Client ของ World Wide Web(www) - กำหนดที่ตั้งทรัพยากรที่สอดคล้องกัน (Uniform Resoure Locators : URLs) - ผู้เขียนเว็บสามารถฝังจุดเชื่อมโยง หลายมิติ (Hyperlink) ในเอกสารในเว็บ HTTP เป็น protocol ที่อยู่ในส่วนของ Application Layer โดย DATA ต่าง ๆ จาก Layer นี้จะถูกจากส่งผ่านไปยัง Layer อื่น ๆ ที่ต่ำกว่า หน้าที่ของ HTTP

8 - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบภาษา HTML (HyperText Markup Language) โดยทำการแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันบน www - HTTP จะทำงานที่พอร์ต 80 - ส่งข้อมูลเป็นแบบ Clear text คือ ข้อมูล ที่ทำการส่งไปนั้น ไม่ได้ทำการเข้ารหัส ทำให้สามารถถูกดักจับข้อมูลนั้นได้ โดยง่าย - มาตรฐานของ HTTP ปัจจุบันคือ HTTP 1.1 ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวาง

9 รายชื่อสมาชิก 1. น. ส. จิรนันท์นามวิเศษเลขที่ 17 2. น. ส. ธนาภรณ์ธรรมสุทธิ์เลขที่ 37 3. น. ส. ธนาภรณ์ภู่โสภาเลขที่ 38 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 1 ห้อง ก.


ดาวน์โหลด ppt HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ). HTTP ย่อมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เป็นโปรโตคอล สื่อสารที่ทำงานอยู่บนระบบ โปรโตคอล TCP HTTP ใช้ใน ระบบเครือข่ายใยแมงมุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google