งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 3.2 ประจุไฟฟ้า ฟิสิกส์ 4 ( ว 3 0204) กลับเมนูหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 3.2 ประจุไฟฟ้า ฟิสิกส์ 4 ( ว 3 0204) กลับเมนูหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 3.2 ประจุไฟฟ้า ฟิสิกส์ 4 ( ว 3 0204) กลับเมนูหลัก

2 1 3.2 ประจุไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้า (Electric Charge) หรือถูกเรียก สั้นๆ ว่า “ ประจุ ” (Charge) หมายถึง สิ่งที่เป็น สาเหตุทำให้เกิดอำนาจทางไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ 1. ประจุไฟฟ้าบวก (+) หรือประจุบวก 2. ประจุไฟฟ้าลบ (-) หรือประจุลบ โดยที่ ปริมาณประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบ์ (Coulomb, C)

3 อนุภาค จำนวน อนุภาค ประจุมวล อิเล็กต รอน 1 -e หรือ -1.6 x 10 -19 C 9.1091 x 10 -31 kg โปรตอ น 1 +e หรือ +1.6 x 10 -19 C 1.67252 x 10 -27 kg อนุภาคมูลฐาน

4 หมายเหตุ เครื่องหมายบวกหรือลบไม่ได้แสดงความ มากน้อยของประจุ วัตถุทุกชนิดมีประจุไฟฟ้าอยู่แล้ว สามารถ แบ่งวัตถุตามชนิดของประจุ  วัตถุเป็นกลางทางไฟฟ้า คือ วัตถุที่ไม่แสดง อำนาจไฟฟ้า เนื่องจากมีจำนวนประจุบวกและ ประจุลบเท่ากัน  วัตถุที่มีอำนาจทางไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก คือ วัตถุมีประจุบวกมากกว่า ประจุลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ คือ วัตถุที่มีประจุลบมากกว่า ประจุบวก ข้อสังเกต การทำให้วัตถุแสดงอำนาจทาง ไฟฟ้า คือวิธีการทำให้วัตถุขาดสมดุลไฟฟ้า

5 สิ่งที่ควรทราบ ตัวนำไฟฟ้า (Conductor) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ ตัวนำ ” คือ วัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่ ไปได้ตลอดเนื้อของวัตถุ ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ ฉนวน ” คือ วัตถุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ ผ่านแบบง่ายๆ หรือไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ ผ่านเลย การกระจายของประจุไฟฟ้าบนวัตถุที่เป็นฉนวน ประจุไฟฟ้าที่ได้รับจะอยู่เฉพาะบริเวณที่ได้รับประจุ เท่านั้น ไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้ การกระจายของประจุไฟฟ้าบนวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ดังนี้  ประจุไฟฟ้าที่ได้รับจะกระจายไปอยู่ที่ผิวของตัวนำ ไฟฟ้า  ประจุไฟฟ้าจะออกันมากที่สุดตรงปลายแหลมหรือ ที่ปลายที่โค้งมากกว่า

6 รูปภาพประกอบ

7 แรงระหว่างประจุมี 2 ชนิด คือ แรง ดึงดูดและแรงผลัก เมื่อ F 12 คือ แรงที่พีวีซีที่นำเข้าไปผลักพีวีซี ที่แขวน F 21 คือ แรงที่พีวีซีที่แขวนกระทำต่อพีวีซี ที่นำเข้าไป F 13 คือ แรงที่เปอร์สเปกซ์ดูดแผ่นพีวีซี F 31 คือ แรงที่พีวีซีที่ดูดแผ่นเปอร์สเปกซ์

8 ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวก และ ประจุไฟฟ้าลบ ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน และประจุ ต่างชนิดกันจะดึงดูดกัน

9 เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา เป็นบุคคลแรกที่จำแนกชนิด ประจุไฟฟ้าเป็นประจุบวกและ ประจุลบ โดยเรียกประจุที่เกิด บนแท่งแก้วเมื่อถูด้วยผ้าไหม เป็นประจุบวก ส่วนประจุที่เกิด บนแท่งอำพันเมื่อถูด้วยผ้าขน สัตว์นั้นเป็นประจุลบ

10

11 วัตถุประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก และแต่ละอะตอมมีนิวเคลียสซึ่งประกอบ อนุภาคที่มีประจุบวก เรียกว่า โปรตอน อนุภาค ที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกว่า นิวตรอน และ บริเวณนอกนิวเคลียสมีอนุภาคที่มีประจุลบ เรียกว่า อิเล็กตรอน เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส ด้วยพลังงานในการเคลื่อนที่ค่าหนึ่ง

12 ตารางที่ 15.1 ( หน้า 6) วัสดุ แก้ว เส้นผมคน เปอร์สเปกซ์ ไนลอน ผ้าสักหลาด ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อำพัน พอลิไวนิลคลอ ไรด์ ( พีวีซี ) เทฟลอน ลำดับของการเกิด ชนิดประจุจากการถูวัสดุคู่ หนึ่งเป็นดังตาราง วัสดุที่ อยู่ตำแหน่งที่เหนือกว่าจะ เป็นบวก วัสดุที่อยู่ลำดับต่ำ กว่าจะเป็นลบ เช่น เมื่อนำผ้าไหมไป ถูอำพัน ผ้าไหมจะมีประจุ บวกและอำพันจะมีประจุลบ กลับหน่วย 1


ดาวน์โหลด ppt 1 3.2 ประจุไฟฟ้า ฟิสิกส์ 4 ( ว 3 0204) กลับเมนูหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google