งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล Association Abstraction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล Association Abstraction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล Association Abstraction

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง class ต่าง ๆ ใน problem domain โดยใช้ Association Abstraction ได้ 2. เพื่อให้สามารถใส่ Cardinality ของความสัมพันธ์ในเชิง Association ได้ถูกต้อง

3 Relationship ( ความสัมพันธ์ ) ความสัมพันธ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  แม่มีลูก  สามีรักภรรยา  นายกบริหารประเทศ  ปากกาอยู่บนโต๊ะทำงาน  นักเรียนลงทะเบียนเรียน

4 สามารถจัดเอาความสัมพันธ์แบบ Aggregation เป็น ความสัมพันธ์แบบ “is related to” ได้เช่นกัน เพราะ การเป็นส่วนประกอบ หรือ การมีส่วนประกอบ ก็คือ ความสัมพันธ์เป็นเจ้าของ ( has a ) นั่นเอง จากหลักการที่ว่า Class ต่างๆใน Domain สามารถมี ความสัมพันธ์กันได้ เป็นที่มาของ Abstraction ที่ เรียกว่า Association Abstraction

5 Cardinary ใน Association Abstraction Cardinary หมายถึง จำนวนสมาชิกหรือตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนสมาชิก ที่สามารถมีได้ใน Class หนึ่งๆ ที่มีส่วนร่วมใน Association

6 ตัวอย่าง ผู้ชายมีภรรยาได้เพียง 1 คน หรือไม่มีเลย ใน ขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีสามีได้เพียงคนเดียวหรือไม่มี เลย Cardinary ของความสัมพันธ์ได้แก่ ClassMin CardMax Card ผู้ชาย 01 ผู้หญิง 01

7 แม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่ 0 คน ถึงกี่คนก็ได้ ในทาง กลับกันลูก 1 คนมีแม่ได้เพียงคนเดียว Cardinary ของความสัมพันธ์ได้แก่ ClassMin CardMax Card แม่ 11 ลูก 0N

8 หลักการเขียน Diagram แสดง Association ในการเขียนภาพเพื่อแสดง Association นั้น มี หลักการเขียนดังนี้ - ลากเส้นตรงเชื่อม Class โดยมีชื่อ Association กำกับที่เส้น - มีลูกศร แสดงเส้นทางในการอ่านความสัมพันธ์ - กำหนด min card และ max card กำกับที่ปลาย เส้นตรงที่ติดกับ Class

9 แม่ ลูก มี แม่ ลูก มี แม่ ลูก มี 0..n แม่ ลูก มี แม่ ลูก มี 0..n1..1 1 2 3 4 5 ตัวอย่าง Association Abstraction แสดงความสัมพันธ์ของแม่มีลูก

10 นักศึก ษา วิชา ลงทะเบียน 1..n0..n ตัวอย่าง Association ของผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง ผู้ชา ย ผู้ห ญิง แต่งงาน 0..1 ตัวอย่าง Association ของนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา

11 ตัวอย่าง จงเขียน Association Abstraction แสดงความสัมพันธ์ของคลาส เมื่อกำหนด Problem Domain ดังนี้ นักศึกษา สามารถไม่ลงทะเบียนเรียน หรือ ลงทะเบียนเรียนได้หลาย วิชา และในแต่ละ รายวิชา อาจไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเลย หรือ มีนักศึกษาลงทะเบียนได้หลายคน และอาจารย์ อาจไม่มีวิชาสอน หรือสอนได้หลายรายวิชา อาจารย์สอนนักศึกษาตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และ นักศึกษาเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

12 Association Abstraction แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน – วิชาเรียน – อาจารย์ผู้สอน นักเรียน วิชาเรียน อาจารย์ผู้สอน 0..n ลงทะเบียนเรียน สอน 1..n 0..n

13 ตัวอย่าง จงเขียน Association Abstraction แสดงความสัมพันธ์ของคลาส เมื่อกำหนด Problem Domain ดังนี้ บริษัทแห่งหนึ่ง มีประธานบริษัท 1 คนทำหน้าที่ บริหารงาน และประธานทำหน้าที่ออกนโยบาย เพื่อใช้ บริหารงานได้หลายนโยบาย หรือไม่ออกนโยบายเลย หัวหน้าแผนกรับนโยบายไปปฏิบัติ โดยที่นโยบายหนึ่งๆ อาจถูกนำไปปฏิบัติโดยหัวหน้าแผนกได้หลายๆคน ขณะที่หัวหน้าแผนกแต่ละคนสามารถรับนโยบายได้ หลายๆนโยบาย หน้าที่ของหัวหน้าแผนกคือการ บริหารงานในแผนกของตนเพียง 1 แผนกเท่านั้น หัวหน้า แผนกจะจัดทำแผนกี่แผนก็ได้เพื่อกำหนดนโยบายการ ทำงานภายในแผนก แต่ละแผนกจะถูกแบ่งเป็นชิ้นงาน ย่อยๆตั้งแต่ 1 ชิ้นงานขึ้นไป โดยแต่ละชิ้นงานอาจถูก ปฏิบัติด้วยเจ้าหน้าที่กี่คนก็ได้ และเจ้าหน้าที่แต่ละคน สามารถไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติงานกี่ชิ้นก็ได้

14 บริษัท ประธานบริษัท นโยบาย แผนก หัวหน้าแผนก แผนกงาน เจ้าหน้าที่ ชิ้นงาน 1..1 0..n 1..1 1..n บริหาร ออก ปฏิบัติ บริหาร จัดทำปฏิบัติงาน Association Diagram ที่ได้

15 ตัวอย่าง การใช้ Abstraction ทั้ง 4 แบบ ใน Problem Domain มหาวิทยาลัย คณะวิชา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ วิชาเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียนตามปกติ นักศึกษาที่ลงทะเบียน แบบไม่เอาหน่วยกิต สมชาย สมศรี วิชัย วินัย 1..n 0..n เรียน 1..n 1..1 มี วิชาสถิติ วิชาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ สอน 1..n 0..n อ. สมบูรณ์ อ. สุนัน 1..n คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อ. ชุมพล

16 1. จงสร้าง Class Diagram ที่แสดงถึง Association ที่มี Cardinality ที่ถูกต้องของความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 1.1 นักเรียน – วิชาเรียน – อาจารย์ผู้สอน 1.2 ธนาคาร - สมุดบัญชี – ผู้ฝากเงิน 1.3 ห้องสมุด – บรรณารักษ์ – หนังสือ - หมวด หนังสือ 1.4 เครื่องบิน – พนักงาน – ผู้โดยสาร - อาหาร 1.5 ผู้จัดการ - ร้านอาหาร – ลูกค้า – อาหาร - โต๊ะ อาหาร แบบฝึกหัด

17 2. จงอธิบายความสัมพันธ์ ตามที่กำหนดใน แผนภาพ ผู้จัดการ ร้านอาหาร ลูกค้า 1..n เป็นเจ้าของ จ่ายเงิน ค่าอาหาร 1..n โต๊ะอาหาร อาหาร กิน มี MK Oishi นาย ศรราม นางสาว สุวนันท์ นายตัน 0..n 1..1


ดาวน์โหลด ppt อ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล Association Abstraction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google