งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามปั สกา เราฉลองการเสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระ เยซูเจ้า ในวันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันอาทิตย์ใบลาน ค. วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามปั สกา เราฉลองการเสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระ เยซูเจ้า ในวันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันอาทิตย์ใบลาน ค. วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถามปั สกา

3 เราฉลองการเสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระ เยซูเจ้า ในวันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันอาทิตย์ใบลาน ค. วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

4 ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่ทำในวัน พฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ ก. การนมัสการกางเขน ข. การเสกไฟ ค. การตั้งศีลมหาสนิท ง. การเสกน้ำล้างบาป

5 ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่พระ เยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ก. ศีลบรรพชา ศีลมหาสนิท ข. ศีลบรรพชา ศีลล้างบาป ค. ศีลบรรพชา ศีลเจิม คนไข้ ง. ศีลสมรส ศีลล้างบาป

6 ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เราระลึกถึง อะไร ก. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า เพื่อไถ่บาปมนุษย์ ข. งานเลี้ยงของพระเยซูเจ้า และ การตั้งศีลมหาสนิท ค. การกลับคืนพระชนมชีพของ พระเยซูเจ้า ง. การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม อย่างสง่าของพระเยซูเจ้า

7 เทียนปัสกาเป็นเครื่องหมาย หมายถึงอะไร... ก. พระศาสนจักร ข. พระจิตเจ้า ค. บรรดาอัครสาวก ง. พระเยซูเจ้า

8 มีพิธีเสกน้ำและเสกไฟใน วันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ค. วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

9 เราฉลองอะไรในวัน อาทิตย์ปัสกา ก. การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู เจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์ ข. ฉลองพระหฤทัยของพระเยซู เจ้า ค. ฉลองการกลับคืนพระชนม ชีพของพระเยซูเจ้า ง. ฉลองการเสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็มอย่างสง่า

10 เรามีพิธีนมัสการกางเขน ในวันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ค. วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

11 เรารื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีล ล้างบาป ในวันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ค. วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

12 คำว่า “ ปัสกา ” แปลว่า อะไร ก. การเดิน ข. การกระโดด ค. การตาย ง. การผ่าน


ดาวน์โหลด ppt คำถามปั สกา เราฉลองการเสด็จเข้ากรุง เยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระ เยซูเจ้า ในวันใด ก. วันอาทิตย์ปัสกา ข. วันอาทิตย์ใบลาน ค. วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ง. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google