งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ เบื้องต้น
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่อฯ เส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 3 (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางบนระบบท่อฯเส้นที่ 4) ) มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ เบื้องต้น เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซฯของระบบท่อฯ เส้นที่ 4 จาก 1,300 mmscfd เป็น 2,000 mmscfd สาระสำคัญของโครงการ เป็นโครงการก่อสร้าง สถานีพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซขนาด กำลังขับ 25 เมกะวัตต์ ทั้งหมด 4 เครื่อง (ทำงาน 3 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) รวม 100 เมกะวัตต์ เพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้น ที่ 4 สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ติดกับ อบต. เขาหิน ซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา ขั้นตอน/กระบวนการ มาตรการทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชน ก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อฯ เส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ด้านสิ่งแวดล้อม จำกัดความเร็วรถบรรทุกงานก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ/หรือระบายน้ำทิ้ง น้ำปนเปื้อน น้ำมันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงแหล่งน้ำสาธารณะ ก๊าซฯจะถูกส่งผ่านระบบเพิ่มความดันที่ระดับ 550 ถึง 900 psig เข้าสู่โครงการ แล้วปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบกรอง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดให้มีการกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกับมีไฟแสงสว่างอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัยให้เพียงพอ ก๊าซฯ ที่ผ่านการกรองแล้ว ถูกส่งต่อไปยังชุดเครื่องเพิ่มความดันก๊าซชนิดใช้เครื่องกังหันก๊าซจำนวน 4 ชุด เพื่อทำการเพิ่มความดันของก๊าซเป็น 950 ถึง 1,265 psig ด้านเศรษฐกิจ-สังคม จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงาน ปรับอุณหภูมิ แล้วส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4 ช่วงเวลา กิจกรรม พย. 56 – มค. 57 การรับฟังความคิดเห็นช่วงเริ่มต้นโครงการ ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา กพ. 57 การสำรวจข้อมูลสภาพสังคม-เศรษฐกิจโดยใช้แบบสอบถาม มี.ค. – เม.ย. 57 การรับฟังความคิดเห็นระหว่างการจัดเตรียมร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง กรกฎาคม ถึง มกราคม 2560 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ก๊าซ ธรรมชาติเมื่อผ่านกระบวนการเพิ่มความดันแล้วจะทำ การปรับอุณหภูมิให้ลดลงเหลือประมาณ 60 องศา เซลเซียส ก่อนส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4 เพื่อ ลำเลียงก๊าซธรรมชาติส่งไปยังปลายทางของระบบ ท่อฯ ต่อไป ประมาณการค่าใช้จ่าย 9,000 ล้านบาท ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน หรือที่ผู้ประสานงานโครงการ


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google