งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับอุณหภูมิ แล้ว ส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4  เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซฯของระบบท่อฯ เส้นที่ 4 จาก 1,300.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับอุณหภูมิ แล้ว ส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4  เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซฯของระบบท่อฯ เส้นที่ 4 จาก 1,300."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับอุณหภูมิ แล้ว ส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4  เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซฯของระบบท่อฯ เส้นที่ 4 จาก 1,300 mmscfd เป็น 2,000 mmscfd  สาระสำคัญของโครงการ เป็นโครงการก่อสร้าง สถานีพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซขนาด กำลังขับ 25 เมกะวัตต์ ทั้งหมด 4 เครื่อง (ทำงาน 3 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) รวม 100 เมกะวัตต์ เพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้น ที่ 4  สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ติดกับ อบต. เขาหิน ซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา  เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซฯของระบบท่อฯ เส้นที่ 4 จาก 1,300 mmscfd เป็น 2,000 mmscfd  สาระสำคัญของโครงการ เป็นโครงการก่อสร้าง สถานีพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซขนาด กำลังขับ 25 เมกะวัตต์ ทั้งหมด 4 เครื่อง (ทำงาน 3 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) รวม 100 เมกะวัตต์ เพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้น ที่ 4  สถานที่ดำเนินการ พื้นที่ติดกับ อบต. เขาหิน ซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบฯ เบื้องต้น  มาตรการทั่วไป  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่าง สม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชน  มาตรการทั่วไป  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่าง สม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชน  ด้านสิ่งแวดล้อม  จำกัดความเร็วรถบรรทุกงานก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป  ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ/หรือระบายน้ำทิ้ง น้ำปนเปื้อน น้ำมันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงแหล่งน้ำสาธารณะ  ด้านสิ่งแวดล้อม  จำกัดความเร็วรถบรรทุกงานก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน และไม่เกิน 80 กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป  ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ/หรือระบายน้ำทิ้ง น้ำปนเปื้อน น้ำมันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงแหล่งน้ำสาธารณะ  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กำหนดให้มีการกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกับมีไฟแสงสว่าง อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมทั้งป้ายเตือน ความปลอดภัยให้เพียงพอ  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กำหนดให้มีการกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกับมีไฟแสงสว่าง อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมทั้งป้ายเตือน ความปลอดภัยให้เพียงพอ  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของ โครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงาน  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม  จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมของ โครงการที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่อฯ เส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ครั้งที่ 3 (โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางบนระบบท่อฯเส้นที่ 4) ) ขั้นตอน / กระบวนการ ก๊าซฯจะถูกส่งผ่านระบบ เพิ่มความดันที่ระดับ 550 ถึง 900 psig เข้าสู่ โครงการ แล้วปรับปรุง คุณภาพด้วยระบบกรอง ก๊าซธรรมชาติจากระบบ ท่อฯ เส้นที่ 4 (ระยอง- แก่งคอย) ก๊าซฯ ที่ผ่านการกรองแล้ว ถูกส่งต่อไปยังชุดเครื่อง เพิ่มความดันก๊าซชนิดใช้ เครื่องกังหันก๊าซจำนวน 4 ชุด เพื่อทำการเพิ่มความ ดันของก๊าซเป็น 950 ถึง 1,265 psig ช่วงเวลากิจกรรม พย. 56 – มค. 57 การรับฟังความคิดเห็นช่วงเริ่มต้นโครงการ ต่อ ร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา กพ. 57 การสำรวจข้อมูลสภาพสังคม-เศรษฐกิจโดยใช้ แบบสอบถาม มี.ค. – เม.ย. 57 การรับฟังความคิดเห็นระหว่างการจัดเตรียมร่าง รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบฯ  ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง กรกฎาคม 2557 ถึง มกราคม 2560  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ก๊าซ ธรรมชาติเมื่อผ่านกระบวนการเพิ่มความดันแล้วจะทำ การปรับอุณหภูมิให้ลดลงเหลือประมาณ 60 องศา เซลเซียส ก่อนส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4 เพื่อ ลำเลียงก๊าซธรรมชาติส่งไปยังปลายทางของระบบ ท่อฯ ต่อไป  ประมาณการค่าใช้จ่าย 9,000 ล้านบาท  ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง กรกฎาคม 2557 ถึง มกราคม 2560  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ก๊าซ ธรรมชาติเมื่อผ่านกระบวนการเพิ่มความดันแล้วจะทำ การปรับอุณหภูมิให้ลดลงเหลือประมาณ 60 องศา เซลเซียส ก่อนส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4 เพื่อ ลำเลียงก๊าซธรรมชาติส่งไปยังปลายทางของระบบ ท่อฯ ต่อไป  ประมาณการค่าใช้จ่าย 9,000 ล้านบาท ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำ ชุมชน หรือที่ผู้ประสานงาน โครงการ


ดาวน์โหลด ppt ปรับอุณหภูมิ แล้ว ส่งกลับเข้าสู่ระบบท่อฯ เส้นที่ 4  เหตุผล ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซฯของระบบท่อฯ เส้นที่ 4 จาก 1,300.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google