งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกรม สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2554. 2 4 1. โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ต้องยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของการบริการจิต เวชให้ผ่านเกณฑ์ HA (17 แห่ง ) ตติยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกรม สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2554. 2 4 1. โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ต้องยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของการบริการจิต เวชให้ผ่านเกณฑ์ HA (17 แห่ง ) ตติยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกรม สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2554

2 2

3

4 4

5 1. โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ต้องยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของการบริการจิต เวชให้ผ่านเกณฑ์ HA (17 แห่ง ) ตติยภูมิ (17 แห่ง ) และ Excellence Center ( 3 แห่ง ) 2. ทีมงานสุขภาพจิตใน ระดับพื้นที่ จะต้องมีความ พร้อมช่วยเหลือ ใน สถานการณ์ฉุกเฉิน และ ดำเนินงานส่งเสริม / ป้องกัน ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง 13 ล้านคน ( ทุกวัย ) โดยเฉพาะผู้ได้รับ ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ ต่างๆ ( การเมือง, ชายแดนใต้, ภัยพิบัติ ฯ ) 3. หน่วยบริการจิตเวช และศูนย์สุขภาพจิต ทุกแห่งควรแสวงหา แหล่งทุนทั้งภายใน และ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานสุขภาพจิต

6 6

7 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ สุขภาพจิต โดยเน้นภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และบูรณา การกับฝ่ายกาย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม วัยสามารถเข้าถึงได้ โดยง่าย 2. ให้ทุกหน่วยงาน รวบรวมผลการ ศึกษาวิจัยฯ รวมทั้ง ผลงานนวตกรรม ใหม่ๆ ด้วย กระบวนการจัดการ ความรู้ ( KM ) และ คัดเลือก / จัดเก็บไว้ใน คลังความรู้ของ หน่วยงาน โดย เชื่อมต่อกับคลัง ความรู้ของกรม สุขภาพจิตได้

8 3. รณรงค์และสื่อสาร ความรู้สุขภาพจิต ที่ เป็นปัญหา หรือ ผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของทุกกลุ่ม วัย สู่สาธารณชน ในวงกว้าง สำหรับ นำไปใช้ดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน 4. แสวงหาการ สนับสนุนและความ ร่วมมือกับเครือข่าย องค์กรต่างประเทศ & พัฒนาหน่วยบริการ / หน่วยวิชาการให้เป็น แหล่งฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้

9

10 10 1. เผยแพร่ พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ. ศ.2551 ให้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้องและ สาธารณชน เพื่อ รักษาสิทธิประโยชน์ ของผู้มีปัญหา สุขภาพจิต 2. พัฒนากรม สุขภาพจิตให้เป็น องค์กรต้นแบบด้าน การบริหารจัดการ องค์กรที่ดี เพื่อมุ่งสู่ การได้รับรางวัล TQC

11 11 3. ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาทรัพยากร บุคคลด้านสุขภาพจิต อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงานมี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน 4. ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กรมฯ โดยใช้ กลไกการบริหารเชิง นโยบาย รวมทั้งใช้แผน ที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ( SRM ) เป็นเครื่องมือใน การบูรณาการงานใน ระดับพื้นที่ & ร่วมกัน ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ สุขภาพจิตให้เป็น ระดับชาติในช่วงแผนฯ 11

12 IQ + EQ เด็กไทย : มีการประเมินและ พัฒนารายจังหวัดรายจังหวัด เพื่อการ เตรียมคนที่จะมาพัฒนาประเทศใน อนาคต การประเมินและวิเคราะห์ความสุขของ คนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา สุขภาพจิตของประชาชนในแต่ละ จังหวัด การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะอัตรา การฆ่าตัวตาย การประกวดหน่วยงานสาธารณสุขใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึง อปท. อย่างต่อเนื่อง IQ + EQ เด็กไทย : มีการประเมินและ พัฒนารายจังหวัดรายจังหวัด เพื่อการ เตรียมคนที่จะมาพัฒนาประเทศใน อนาคต การประเมินและวิเคราะห์ความสุขของ คนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา สุขภาพจิตของประชาชนในแต่ละ จังหวัด การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้าน สุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะอัตรา การฆ่าตัวตาย การประกวดหน่วยงานสาธารณสุขใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึง อปท. อย่างต่อเนื่อง นโยบายสำคัญในการพัฒนา สุขภาพจิตในพื้นที่ 12

13


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกรม สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2554. 2 4 1. โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ต้องยกระดับคุณภาพ มาตรฐานของการบริการจิต เวชให้ผ่านเกณฑ์ HA (17 แห่ง ) ตติยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google