งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 1- 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 1- 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 1- 1

2 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของ เยาวชน ที่มีต่อสังคมและ ประเทศชาติ

3 บทบาทและ หน้าที่ของ เยาวชนที่มี ต่อสังคมและ ประเทศชาติ บทบาท หน้าที่ ของ เยาวชน สิทธิและ เสรีภาพ การ เคารพ สิทธิและ เสรีภาพ ผลที่ ได้รับจาก การ เคารพ สิทธิและ เสรีภาพ

4

5 บทบาทหน้าที่ ของเยาวชน เคารพกฎกติกา ของสังคม ปฏิบัติตนตาม กฎหมาย มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบ วินัย ใฝ่เรียนรู้

6 บทบาทหน้าที่ ของเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมใน กิจกรรมทาง สังคม อนุรักษ์ ทรัพยากรธร รมชาติ รักษาสาธารณ สมบัติ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดี งามของไทย

7

8 สิทธิ (right) คือ ประโยชน์ที่กฎหมาย รับรองและคุ้มครอง ให้แก่บุคคลในการ กระทำที่ชอบด้วย กฎหมาย เสรีภาพ (liberty) คือ ความมี อิสระในการกระทำใดๆ โดยไม่ไปล่วงละเมิด สิทธิของผู้อื่น ความหมายของสิทธิ และเสรีภาพ

9 เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิของบุคคลในเรื่อง ส่วนตัว เสรีภาพในการนับถือ ศาสนา สิทธิเสรีภาพส่วน บุคคล

10 ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นธรรม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพล ภาพ มีสิทธิได้รับ การคุ้มครองในการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม สิทธิใน กระบวนการ ยุติธรรม

11 การประกอบอาชีพต้องเปิดให้แข่งขันกันอย่างเสรี และเป็นธรรม บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับหลักประกันความ ปลอดภัยในการทำงาน สิทธิเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพ

12 ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคกันในการเข้ารับ การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึง โดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีเสรีภาพในทางวิชาการ การเรียนการสอน สิทธิเสรีภาพ ทางการศึกษา

13 ได้รับการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ห้ามใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็น ธรรม รัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ยากไร้ สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข และสวัสดิการจากรัฐ

14 บุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และได้รับ แจ้งผล การพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียน

15 มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคมหรือกลุ่ม องค์กร มีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุม และสมาคม

16 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า สิทธิ ชุมชน

17

18 ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของ ตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ของผู้อื่น ใช้สิทธิและเสรีภาพตาม กรอบแห่งกฎหมาย ใช้สิทธิและเสรีภาพตาม กรอบแห่งศีลธรรมและ วัฒนธรรม มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหา การเคารพสิทธิ และเสรีภาพ

19

20 ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ช่วยเสริมสร้าง รากฐาน ประชาธิปไตย ลดความขัดแย้งข้อ พิพาท ระหว่างกัน สร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและ สังคม สร้างความเข้มแข็ง ให้กับประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ วิชา หน้าที่พลเมืองฯ ม.1 1- 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google