งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร E Learning "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551 สวทช. นำประสบการณ์จากกิจกรรมเชื่อโยงกับ Core Competency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร E Learning "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551 สวทช. นำประสบการณ์จากกิจกรรมเชื่อโยงกับ Core Competency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร E Learning "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551 สวทช. นำประสบการณ์จากกิจกรรมเชื่อโยงกับ Core Competency Integrity (ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม....) ร่วมงานกับผู้อื่นได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ซื่อสัตย์ เที่ยงตรงกับงาน ปรับตัวเอง ทำงานได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ปรับใช้กับคนรอบข้าง ซื่อสัตย์กับตัวเอง ควบคุมตัวเอง มีสติ เพิ่มความสมดุล ปรับพฤติกรรมตนเองให้อยู่ในระดับที่คบคุมได้และเหมาะสม จะพยายามให้รู้สึก Happy มากขึ้น รู้จุดอ่อน จุดแข็ง นำไปพัฒนาตนเองต่อได้

2 ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551
นำประสบการณ์จากกิจกรรมเชื่อโยงกับ Core Competency Interpersonal Skills (เก่งคน)‏ ทราบว่าคนมีความแตกต่างกัน การสัมพันธ์กับคนได้ดี คือทราบและเข้าใจเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสม เข้าใจตนเอง รู้ว่าส่วนใดเกิน ควรลด และเติมส่วนที่ขาด ทำให้เกิดความสมดุลในชีวิต ปรับระดับตนเองให้อยู่กับคนอื่นอย่างมีความสุข ปรับปรุงความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน จะได้ไม่เลิกกัน !! (อืม...)‏ ทำให้เข้าใจคนอื่นดีขึ้น เข้าใจความหลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์ได้ดีขึ้น ปรับจุดอ่อนของเรา และปรับวิธีการให้เข้ากับคนที่เราติดต่อด้วย ปรับตนเองไม่ให้กระทบกับคนอื่น

3 ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551
การปรับใช้กับชีวิตประจำวัน สัมพันธภาพ การทำงาน ความเป็นผู้นำ ได้ทั้งเรื่องงานและชีวิตประจำวัน ได้ การสื่อสารกับบุคคลทั่วไป อยู่อย่างมีความสุข นำไปใช้ได้ทุกด้าน ไม่ยึดติดกับลักษณ์ของเองแต่ฝ่ายเดียว ได้ คือต้องพยายามรู้ทัศนคติของตัวอยู่เสมอ ได้สติและทำเหมาะสม รู้เขา รู้เขา รู้จักลูกน้อง รู้จักเจ้านาย เข้าใจและปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทราบว่าเราเป็นลักษณ์ใด มีลักษณะ การสื่อสาร ความคิด ที่เป็นจุดอ่อน ปรับจุดอ่อนให้เป็นศักยภาพมากขึ้นได้ ทั้งงานและครอบครัว รู้จักสัมพันธภาพ เมื่อก่อนเคยละเลย นำไปใช้เรื่องการเป็นผู้นำ บรรยากาศ เป้าหมาย ความท้าทาย ลดปัญหา และความขัดแย้ง

4 ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551
การรับคำปรึกษาและแนะนำจากวิทยากร ช่วยในการสังเกตและ พัฒนาตนเอง ตัวคนเดียวไม่อาจเข้าใจเรื่องต่างๆได้ เมื่อไม่มีการเปรียบเทียบ ชี้นำให้เข้าใจความต่าง ช่วยให้เห็นว่าบางอย่างเกิดจากภาวะจำยอม โดยหน้าที่ไม่ใช่ตัวตน ที่แท้จริง วิทยากรช่วยชี้แนะให้เห็นความเป็นตัวเรามากขึ้น ช่วยให้เข้าใจความหมายและคำนิยามของลักษณ์ต่างๆได้ถูกต้อง แนะนำการสื่อสารกับลักษณ์อื่น วิทยากรชี้จุดที่เราไม่ค่อยได้สังเกตตัวเอง มองเห็นตัวเองที่ไม่เคย เห็นมาก่อน ทำให้มั่นใจในสิ่งที่สับสนอยู่มากขึ้น ช่วยนำไปพัฒนาตัวเอง และยอมรับลักษณ์อื่นได้มาก ช่วยให้เกิดความชัดเจน ตรงประเด็น และลึกมากขึ้น สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้และเปิดใจ

5 ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551
การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร ช่วยในการพัฒนาตนเอง พบเห็นแต่ละลักษณ์ที่ต่างกัน นำมาเปรียบเทียบกับตัวเองได้ เข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้น จากประสบการณ์ของแต่ละลักษณ์ แสดงให้เห้นตัวอย่าง เข้าใจคำนิยามของลักษณ์ต่างๆได้ถูกต้อง รู้ว่าต้องสื่อสารกับคนลักษณ์อื่นอย่างไร ปรับปรุงจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาตัวเองได้มาก ได้เพิ่มประมาณ 70% เพราะเพื่อนในห้องมีการเปิดเผยตนเอง ช่วยให้ เข้าใจความคิดของเขาได้ดี เข้าใจวิธีคิด การกระทำของผู้อื่นได้ดีมากขึ้น

6 ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551
ความเห็นอื่นๆ เป็นหลักสูตรที่ดี ควรอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น ควรมีการให้แสดงความคิดเห็นของตนเองว่าเข้าใจอะไร กันทุกๆคน ควรจัดอบรมผู้บริหาร สวทช. ด้วย เพราะผู้บริหารต้องสื่อสารกับลูกน้อง ไม่ใช่ให้ลูกน้องเดาใจ ผู้บริหารมีความเป้นอาจารย์ ดูดุ เป็น perfectionism ทำให้ไม่อยากเข้าหา ส่งผลต่อทีม เกิด GAP ควรจัดติดกัน 3 วัน น่าจะจัดอบรมทั้งฝ่าย จะได้เข้าใจกันหมด บทเรียน e-learning เรียนนาน download ยาก ทำให้เรียนไม่ต่อเนื่อง นพลักษณ์ควรเรียนแบบเจอกัน เพราะเข้าใจยาก ควรบังคับให้เรียนทุกคนอย่างครบถ้วน ชอบมากๆ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประมวลผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร E Learning "นพลักษณ์ฯ ขั้นต้น” 5 มิถุนายน -18 กันยายน 2551 สวทช. นำประสบการณ์จากกิจกรรมเชื่อโยงกับ Core Competency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google