งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน. ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน. ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน

2 ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ

3 กิจกรรมสำคัญ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประชุมปฏิบัติการทีมงานโครงการ เครือข่ายนิเทศการศึกษาระดับเขต พื้นที่ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่ผลการปฎิบัติงาน การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงานของสถานศึกษา

4 ผลการประเมินคุณภาพ นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ศน. วรรณา สุนันต๊ะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553 ภาพรวมระดับเขต พื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศผลต่าง ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

6 ผ ลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553 จำแนกรายอำเภอ สาระการเรียนรู้เมืองขุนยวมปายปางมะผ้า ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลี่ยรวม

7 เ ปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา สาระการเรียนรู้ ผลต่าง ปี 52 กับ 53 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

8 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา

9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553 สาระการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ระดับประเทศผลต่าง ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

10 ผ ลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553 จำแนกรายอำเภอ สาระการเรียนรู้เมืองขุนยวมปายปางมะผ้า ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ เฉลี่ยรวม

11 เ ปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา สาระการเรียนรู้ ผลต่าง ปี 52 กับ 53 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ

12 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา

13 ขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ ผู้บริหารและครู ทุกท่าน. ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยระบบเครือข่ายนิเทศการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google