งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.3 การเสนอตัวอย่างการคำนวณ เบี้ยประกัน ตามที่สหกรณ์ฯมีแนวคิดที่จะจัดหาหลักประกัน เงินกู้สามัญของสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันแก่ สหกรณ์ฯซึ่งจัดตั้งโดยสมาชิกและเงินลงหุ้นของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.3 การเสนอตัวอย่างการคำนวณ เบี้ยประกัน ตามที่สหกรณ์ฯมีแนวคิดที่จะจัดหาหลักประกัน เงินกู้สามัญของสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันแก่ สหกรณ์ฯซึ่งจัดตั้งโดยสมาชิกและเงินลงหุ้นของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.3 การเสนอตัวอย่างการคำนวณ เบี้ยประกัน ตามที่สหกรณ์ฯมีแนวคิดที่จะจัดหาหลักประกัน เงินกู้สามัญของสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันแก่ สหกรณ์ฯซึ่งจัดตั้งโดยสมาชิกและเงินลงหุ้นของ สมาชิกทุกคนให้มีความมั่นคง รวมถึงคลายความ กังวลใจให้กับสมาชิกผู้ต้องเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งใน ความเป็นจริงสมาชิกจะมีแนวคิดเป็นสองทางคือ 1. ผู้กู้อยากได้วงเงินกู้ที่สูงสุด 2. ผู้ค้ำประกันไม่ค่อยสบายใจเมื่อต้องอยู่ใน สภาพจำยอมในฐานะผู้ค้าประกัน ได้มีตัวแทนบริษัทประกันภัยมานำเสนอการจัดทำ ประกันชีวิตของสมาชิกผู้กู้เงินสามัญ ให้กับ คณะกรรมการฯได้พิจารณา

2 โดยหลักการจะเป็นการทำประกันชีวิต วงเงินกู้ที่เกินกว่าทุนเรือนที่มีอยู่รวมกับเงิน สวัสดิการสงเคราะห์ที่สมาชิกพึงได้เมื่อ เสียชีวิต ตลอดอายุสัญญาที่สมาชิกขอกู้ ตัวอย่างเช่นสมาชิกขอกู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท สมาชิกต้องมีทุนเรือนหุ้น 20% คือ 200,000 บาท รวมกับเงิน สวัสดิการสงเคราะห์ที่สมาชิกพึงได้เมื่อ เสียชีวิต 150,000 บาท รวม 350,000 บาท สมาชิกต้องทำประกันชีวิตในวงเงินที่ เกินกว่า 350,000 บาท คือ วงเงิน 650,000 บาท

3 เรื่องของการส่งเบี้ยประกันจะหักครั้งเดียวเมื่อ สมาชิกรับเงินกู้สามัญ เพศหญิง, เพศชาย, อายุ, ระยะเวลาของสัญญาจะ เสียเบี้ยประกันต่างกันโดยจะกำหนดในตาราง แสดงอัตราเบี้ยประกัน ตัวอย่างกรณีเพศหญิง จ. ส. อ. หญิง จริงใจฯ อายุ 35 ปี ขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ จำนวน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระจำนวน 120 งวด (10 ปี ) เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แล้ว จ. ส. อ. หญิง จริงใจฯ ต้องทำเบี้ยประกันในส่วนที่เกิน ตามข้างต้นจำนวน 650,000 บาท จะต้องเสีย เบี้ยประกันทั้งสิ้น = 11.63 คูณ 100,000 หาร 1,000 คูณ 6.5 เท่ากับ 7,559.50 บาท นั่นคือ จ. ส. อ. หญิง จริงใจฯ ต้องจ่ายเบี้ยประกัน ณ วันรับเงินกู้ สามัญจำนวน 7,559.50 บาท คุ้มครองทั้งสิ้น 10 ปี

4 ตัวอย่างกรณีเพศชาย จ. ส. อ. รักจริงฯ อายุ 35 ปี ขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ จำนวน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระจำนวน 120 งวด (10 ปี ) เมื่อ พิจารณาหลักเกณฑ์แล้ว จ. ส. อ. รักจริงฯ ต้องทำ เบี้ยประกันในส่วนที่เกินตามข้างต้นจำนวน 650,000 บาท จะต้องเสียเบี้ยประกันทั้งสิ้น = 28.12 คูณ 100,000 หาร 1,000 คูณ 6.5 เท่ากับ 18,278 บาท นั่นคือ จ. ส. อ. รักจริงฯ ต้องจ่ายเบี้ยประกัน ณ วันรับเงินกู้สามัญจำนวน 18,278 บาท คุ้มครองทั้งสิ้น 10 ปี

5 ทั้งกรณีเพศชายและเพศหญิงหากผ่อนชำระจำนวน 180 งวด (15 ปี ) อัตราการจ่ายเบี้ยประกันจะเปลี่ยนแปลงตาม ตารางดังนี้ เพศหญิง = 19.31 คูณ 100,000 หาร 1,000 คูณ 6.5 เท่ากับ 12,551.50 บาท เพศชาย = 46.73 คูณ 100,000 หาร 1,000 คูณ 6.5 เท่ากับ 30,374.50 บาท จากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดว่า จำนวนเงินขอกู้, เพศ, อายุ และจำนวนงวดชำระตลอดอายุสัญญาจะต่างกัน เพศ ชายจะเสียเบี้ยประกันมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากใน หลักการประกันชีวิตจะเห็นว่าเพศชายมีความเสี่ยง มากกว่าเพศหญิง อายุมากจะเสียเบี้ยประกันมากกว่า อายุน้อย

6 นอกจากการประกันชีวิตของผู้กู้แล้ว ยังมีการประกัน อีกอย่างที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกบางคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงควรจะต้องทำ นั่น คือการประกันผู้ค้ำประกัน นั่นหมายถึงไม่ใช่กรณี เสียชีวิตของสมาชิกแต่เป็นกรณีที่สมาชิกที่มีความ เสี่ยงในการส่งชำระหนี้ซึ่งเคยมีกรณีตัวอย่าง สมาชิกกู้เงินไปส่งชำระค่างวดได้ 2 ถึง 3 งวด แล้ว หนีหายจากราชการ ซึ่งกรณีนี้เมื่อสมาชิกขาดการ ชำระหนี้ 2 งวดติดต่อกัน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกผู้ค้ำประกันทั้ง 2 จะต้องชำระหนี้แทน ซึ่งก็ สร้างความเดือดร้อนในกับสมาชิก การทำประกันผู้ค้ำประกัน ( กรณีสมาชิกมีพฤติกรรม เสี่ยงโดยคณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ) จะทำค้ำ ประกันในวงเงินที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ใน อัตรา 100,000 ต่อ 300 บาท ต่อปี ตัวอย่างเช่น ส. อ. สุดเดชฯ ขอกู้เงินสหกรณ์ฯ จำนวน 500,000 บาท มีทุนเรือนหุ้น 20% ของ 500,000 เท่ากับ 100,000 บาท เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น ว่า ส. อ. สุดเดชฯ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการชำระหนี้ ส. อ. สุดเดชฯต้องจัดทำประกันผู้ค้ำประกันเพิ่ม นอกจากการทำประกันชีวิตแล้วในส่วนที่เกินทุน เรือนหุ้น 400,000 บาท

7 ส. อ. สุดเดชฯ จะต้องจ่ายค่าทำประกันกรณี นี้ = 300 คูณ 400,000 หาร 100,000 เท่ากับ 1,200 บาท จ่าย ณ วันรับเงินกู้ สามัญ และในปีถัดไป จะหักจากเงินปันผล และเฉลี่ยคืนประจำปี ตามจำนวนเงินต้นที่ เหลือ กรณีหนี้จ่ายเท่ากันหมดทั้งเพศหญิงและ ชาย ที่ประชุม... รับทราบ


ดาวน์โหลด ppt 2.3 การเสนอตัวอย่างการคำนวณ เบี้ยประกัน ตามที่สหกรณ์ฯมีแนวคิดที่จะจัดหาหลักประกัน เงินกู้สามัญของสมาชิก เพื่อเป็นหลักประกันแก่ สหกรณ์ฯซึ่งจัดตั้งโดยสมาชิกและเงินลงหุ้นของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google