งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม พิจารณาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาฯ ปี 2557 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 24 กันยายน 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม พิจารณาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาฯ ปี 2557 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 24 กันยายน 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม พิจารณาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาฯ ปี 2557 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 24 กันยายน

2 วัตถุประสงค์การประชุม 1. เพื่อพิจารณากรอบวงเงินแผนจัดซื้อยาฯ ของหน่วยงาน โดย คณะกรรมการบริหารยาฯ 2. เพื่อให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการชี้แจง และรับทราบหลักการ ในการ พิจารณาแผนจัดซื้อยาฯ ภาพรวม 3. เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผน จัดซื้อยาฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด 2

3 รูปแบบการพิจารณาแผน จัดซื้อยาฯ ปี พิจารณาเฉพาะกรอบวงเงินแผนจัดซื้อ ยาฯ ภาพรวมหน่วยงาน 2. รายการสำคัญและวงเงินสูง 3. สำหรับรายละเอียดแผนจัดซื้อยาฯ ให้ คณะกรรมการยาฯ ของหน่วยงาน พิจารณาความเหมาะสมภายในกรอบ วงเงิน 3

4 กรอบวงเงินค่ายาฯ ปี 2557 ประกอบด้วย 1. สำหรับ Service Plan จำนวน 12 ลบ. ได้แก่ - ยาต้านไวรัสโรคเอดส์ - ยาวัณโรคดื้อยา - วัสดุวิทย์เชื้อก่อโรคอุบัติใหม่ ( บำราศ ) 2. วงเงินแผนจัดซื้อยาฯ จำนวน ลบ. - กันเงินไว้สำหรับภาวะฉุกเฉิน และเรื่อง เร่งด่วนจำเป็น ประมาณ 54 ลบ. - คงเหลือสำหรับแผนจัดซื้อยาฯ ของหน่วยงาน ประมาณ 345 ลบ. - หน่วยงานเสนอคำขอ จำนวน ลบ. ( ณ 13 ก. ย. 56) 4 กรอบวงเงินค่ายาฯ ปี 2557 กรมฯ จัดสรร จำนวน ลบ.

5 กรอบการพิจารณาแผน จัดซื้อยาฯ ปี โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจาก - กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี ค่าใช้จ่ายจริง ปี 2556 ( รวมจัดสรรต้นปี และระหว่างปี ) - คำขอหน่วยงาน ปี ความสอดคล้องตามจุดเน้นของกรมฯ เป็น หลัก 3. ความเหมาะสมเฉพาะรายการสำคัญและ วงเงินสูง เช่น วัคซีน ถุงยางอนามัย ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ควรต้องพิจารณา ร่วมกัน 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ไม่เกิน กรอบวงเงินจัดสรรปี 2556

6 การพิจารณาแผนจัดซื้อยาฯ ปี 2557 ของหน่วยงาน 1. มอบหมายให้ผู้อำนวยการหน่วยงานพิจารณา ลำดับความสำคัญ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ของข้อมูล โดยใช้แนวทางการพิจารณาแผน จัดซื้อยาฯ ปีที่ผ่านมา 2. ควรพิจารณาปรับลดงานศูนย์สาธิตบริการตาม นโยบายของกรมฯ 3. หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูลแผนจัดซื้อยาฯ รวมถึงการปรับแผนภายในหน่วยงานที่อยู่ใน อำนาจผู้อำนวยการตามแนวปฏิบัติการปรับ แผนการจัดซื้อยาฯ ที่กรมฯ กำหนด 4. ทุกหน่วยงานผูกพันสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 สำหรับ การส่งมอบ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 5. รายงานผลการจัดซื้อในระบบ Estimates ซึ่งจะ เริ่มทดลองระบบปลายปี

7 แนวทางการติดตามประเมินผล ปี 2557 ตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ. ศ ของกรม ควบคุมโรค ( หนังสือกองคลัง ที่ สธ / ว 1329 ลว.18 ก. ย. 56) 7

8 ปฏิทินการดำเนินงาน 1. หน่วยงานส่งแผนจัดซื้อยาฯ ที่ ทบทวนหลังจากมติที่ประชุม ให้กอง แผนงาน ภายในวันที่ 27 ก. ย กรมฯ อนุมัติแผนจัดซื้อยาฯ ภายใน วันที่ 1 ต. ค. 56 8


ดาวน์โหลด ppt การประชุม พิจารณาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาฯ ปี 2557 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 24 กันยายน 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google