งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

2 บทบาทหน้าที่กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ วิเคราะห์และ แปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติ รรัฐ บาล กรม จังหวัด กระ ทรวงง กลุ่ม จังหวัด จัดทำ / ทบทวนแผน ที่ยุทธศาสตร์ สพจ. พิษณุโลก ปี ๕๕ - ๕๙ SWOT ผล การ ดำเนินงาน / กำหนด แนวทาง แก้ไข / สนับสนุน จัดทำ แผนปฏิบัติ การ สพจ. พิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ บริหารแผนงาน / โครงการ กำหนด เป้าหมาย ตรวจสอบ / อนุมัติ โครงการ แจ้งหน่วย ดำเนินการ นิเทศ / ติดตาม / สนับสนุน / ตรวจสอบ / ประเมินผลฯ การดำเนินงาน ตามคำรับรอง ปฏิบัติราชการ คำรับรองกรม ฯ (IPA) คำรับรองฯ จังหวัด ประสานการ ดำเนินงานกับ ภาคี อปท. เครือข่าย ภาค ประชาชน ปปส. ฯลฯ งานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย แผน ชุมชน แก้จน กองทุน แม่ฯ กทบ. งานตรวจ ราชการ กระทรวง / กรม ประสาน ประเด็น, พื้นที่ รวบรวม ตรวจสอบ จัดทำ เอกสาร รายงานผล

3 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๑. จัดทำและบริหารแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ จัง หวัด, กลุ่มจังหวัด ให้มีการดำเนินงาน - ตามแนวทางที่กำหนด - ตามแนวทางที่กำหนด - บรรลุวัตถุประสงค์ - บรรลุวัตถุประสงค์ - มีประสิทธิภาพ - มีประสิทธิภาพ - ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

4 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนิน การ วิเคราะห์ รายงานผล จัดทำแนวทาง พัฒนา ๒. นิเทศ / ติดตาม / สนับสนุน ตรวจสอบ / ประเมินผลฯ ตรวจสอบ / ประเมินผลฯ จัดทำ แผน ทุก เดือน

5 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๓. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ภายในกรมการพัฒนาชุมชน (IPA) เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สามารถนำยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (PA) และ นโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีการรายงานผล การดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สามารถนำยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (PA) และ นโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีการรายงานผล การดำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๔. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑ ) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนแม่ฯ ( ปี๔๗ – ๕๖ จำนวน ๑๙๖ กองทุน ) ๑ ) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนแม่ฯ ( ปี๔๗ – ๕๖ จำนวน ๑๙๖ กองทุน ) ๒ ) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ ๒ ) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ ๓ ) พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับจังหวัด ( ๑ ศูนย์ ) ๓ ) พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับจังหวัด ( ๑ ศูนย์ )

7 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๔ ) ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๔ ) ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๕๗ = ๒๐ กองทุน ( จังหวัดดำเนินการ ) ปี ๕๗ = ๒๐ กองทุน ( จังหวัดดำเนินการ ) ปี ๕๘ = ๙ กองทุน ( อำเภอ ดำเนินการ ) ปี ๕๘ = ๙ กองทุน ( อำเภอ ดำเนินการ ) ๕ ) ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ แผ่นดิน จำนวน ๑๙๖ กองทุน ๕ ) ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของ แผ่นดิน จำนวน ๑๙๖ กองทุน ๖ ) รายงานผลการดำเนินงานฯ ทาง ONLINE ๖ ) รายงานผลการดำเนินงานฯ ทาง ONLINE

8 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๕. แผนชุมชน ๕. แผนชุมชน ส่งเสริมให้ ศอช. ต., ผู้นำชุมชน และภาคีการพัฒนา สามารถใช้แผน ชุมชนภายใต้การพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ บริหารจัดการชุมชนได้ ส่งเสริมให้ ศอช. ต., ผู้นำชุมชน และภาคีการพัฒนา สามารถใช้แผน ชุมชนภายใต้การพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ บริหารจัดการชุมชนได้

9 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ๖. การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ บูรณาการ ๔ กระบวนงาน ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน ๓๙๓ ครัวเรือน ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน ๓๙๓ ครัวเรือน - ได้รับการพัฒนา สามารถบริหาร จัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ - ได้รับการพัฒนา สามารถบริหาร จัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ บูรณาการ ร้อยละ ๑๐๐ - ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ มี รายได้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ - ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ มี รายได้ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

10 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google