งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันเศรษฐกิจ. สมาชิก นายปรารภ ดอนชาไพร ม.4/8 เลขที่ 2 นายพงษธร ภูริสิทธิโชคโภคิน ม.4/8 เลขที่ 3 นายวงศ์วรัญ ชูสงค์ ม.4/8 เลขที่ 4 นายชัยรัตน์ ชคัทพรสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันเศรษฐกิจ. สมาชิก นายปรารภ ดอนชาไพร ม.4/8 เลขที่ 2 นายพงษธร ภูริสิทธิโชคโภคิน ม.4/8 เลขที่ 3 นายวงศ์วรัญ ชูสงค์ ม.4/8 เลขที่ 4 นายชัยรัตน์ ชคัทพรสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันเศรษฐกิจ

2 สมาชิก นายปรารภ ดอนชาไพร ม.4/8 เลขที่ 2 นายพงษธร ภูริสิทธิโชคโภคิน ม.4/8 เลขที่ 3 นายวงศ์วรัญ ชูสงค์ ม.4/8 เลขที่ 4 นายชัยรัตน์ ชคัทพรสกุล ม.4/8 เลขที่ 6 นางสาวผุสรัตน์ วิจิตรปรีชากุล ม.4/8 เลขที่ 13 นางสาวนิตยา มิสา ม.4/8 เลขที่ 28 นางสาวณัฏฐณิชา ขอนทอง ม.4/8 เลขที่ 35 นางสาวปรียาภัทร์ สิริทิพยนันท์ ม.4/8 เลขที่ 37 นางสาวสมใจ วิศาลโภคะ ม.4/8 เลขที่ 39

3 สถาบัน เศรษฐกิจ สถาบันเศรษฐกิจ เป็น สถาบันที่สนองความ ต้องการของสมาชิกใน ด้านปัจจัย 4 และการ บริการสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ในการ ดำเนินชีวิต สถาบันเศรษฐกิจเป็นระบบ หรือแบบแผนของการคิด และวิธีการทางการผลิต และบริโภค ตลอดจนการ ให้ความสะดวกใน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

4 คำถาม 1. สถาบันเศรษฐกิจ สนองความ ต้องการของสมาชิกในด้านใด ?

5 หน้าที่ของสถาบัน เศรษฐกิจ 1. จัดสรรและกระจาย ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ สมาชิก 2. พัฒนาและสร้างความ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อความอุดม สมบูรณ์และมั่นคงแก่สมาชิก 3. ช่วยเหลือในการบริโภคให้ เป็นไปได้อย่างพอเพียงและ ทั่วถึง 4. ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต และผู้บริโภค 5. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน การสร้างรากฐานทางการเมือง

6 คำถาม 2. หน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจมี อะไรบ้าง

7 3. จัดสรรและกระจายทรัพยากรทาง เศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ ของสมาชิก เช่นอะไรบ้าง

8 บทบาทของ สมาชิก สมาชิกของสถาบันเศรษฐกิจมี บทบาทตามสถานภาพ เช่น ผู้จัดการมีบทบาทในการบริหาร และรับผิดชอบบริษัทห้างร้านให้ ดีที่สุด ชาวนาชาวไร่มีบทบาท ในการผลิตสินค้าทางการ เกษตรเพื่อสนองความต้องการ ของผู้บริโภค สำหรับเยาวชนที่ มีสถานภาพเป็นผู้บริโภคหรือ ผู้รับบริการมีบทบาทในการ รักษาสิทธิของผู้บริโภค

9 คำถาม 4. สถาบันเศรษฐกิจคืออะไร

10 5. เยาวชนที่มีสถานภาพเป็นผู้บริโภค หรือผู้รับบริการมีบทบาทอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt สถาบันเศรษฐกิจ. สมาชิก นายปรารภ ดอนชาไพร ม.4/8 เลขที่ 2 นายพงษธร ภูริสิทธิโชคโภคิน ม.4/8 เลขที่ 3 นายวงศ์วรัญ ชูสงค์ ม.4/8 เลขที่ 4 นายชัยรัตน์ ชคัทพรสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google