งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจาก ดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ( ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจาก ดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ( ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจาก ดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ( ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) ในการที่ จะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนใน รายวิชาพื้นฐาน ซึ่งต้องอาศัยอาจารย์จากคณะ วิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะอื่น ๆ ณ วิทยา เขตบางเขนเดินทางมาสอน ทำให้การจัดตารางเรียน จำเป็นต้องจัดสำหรับให้คณาจารย์จากวิทยาเขตบางเขน ใน ช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และต้องจัดสอน 3 ชั่วโมง ติดต่อกัน สาเหตุดังกล่าวทำให้รายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ ผู้สอนพักอาศัยประจำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

3 จำเป็นต้องสอนในช่วงเช้าหรือเย็น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขต ที่ผู้บริหารต้องพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตเป็นจำนวนมากประกอบกับในช่วงเวลา ดังกล่าว เป็นช่วงเวลาในการเสนอแผนโครงการใหม่ เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 ( พ. ศ. 2535 - 2539 ) ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน จึงสั่งการให้กองแผนงาน สำนักงาน อธิการบดี จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับ คณะ เพื่อรองรับงานให้บริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระยะแรก ได้พิจารณาชื่อ โครงการใหม่โดยใช้ชื่อต่าง ๆ อาทิ คณะสารัตถศาสตร์ วิทยาลัยอุดมศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น

4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการ ผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักในความสำคัญของความรู้พื้นฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาการในการทำงานและการ แก้ปัญหา มีคุณธรรมในการดำรงชีพ และมีจิตสำนึกในการ จรรโลงสังคม สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และ ความสุข บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัย ในระดับสากล

5 ศศ. บ. ( ภาษาอังกฤษ ) ศศ. บ. ( ภาษาอังกฤษ ) ภาค พิเศษ บธ. บ. ( การจัดการ ) บธ. บ. ( การจัดการ ) ภาคพิเศษ บธ. บ. ( การตลาด ) บธ. บ. ( การจัดการโรงแรมและ ท่องเที่ยว สอบน ) บธ. บ. ( การจัดการโรงแรมและ ท่องเที่ยว สุพรรณบุรี ) วท. บ. ( วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ) วท. บ.( จุลชีววิทยา ) วท. บ. ( เคมี ) วท. บ. ( ฟิสิกส์ ) วท. บ. ( คณิตศาสตร์ประยุกต์ ) วท. บ. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) วท. บ. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) ภาคพิเศษ วท. บ. ( เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ภาคพิเศษ ศศ. ม. ( รัฐศาสตร์ ) ภาคพิเศษ วท. ม. ( พฤกษ์เศรษฐกิจ ) วท. ม. ( นิติวิทยาศาสตร์ ) วท. ม.( วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ) วท. ม.( วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ) วท. ม.( จุลชีววิทยา ) วท. ม.( เคมี ) ศศ. ม. ( ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาสากล ) นานาชาติ ปร. ด.( วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ) ปร. ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ( นานาชาติ )

6 ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระ พิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและ กลีบบัวหงายและมีข้อความว่า " มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ. ศ. ๒๔๘๖ " ล้อมรอบ เป็นชั้นนอกสุด ตาม พ. ร. บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104

7 นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก ต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕. ๓๐ น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่าง ไม่มีวันลืม ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum ) เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminasae มีอายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอม น้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขน นกสองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้น ตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่ออกสีน้ำตาลแดง ทนทานในทุกสภาพ อากาศ

8 เพลงพระราชนิพนธ์ " เกษตรศาสตร์ " เขียวธง ขจี สถานเรียนเกษตรนั้น เขียวนาป่าไพร เพราะไทยผลิตค้า ( หญิง ) แม้นเหนื่อย กายใจสำราญ ล้วนปรีเปรมนำวิชา จะจงรักจอมจักริน พระคุณเกษตรล้น ก่อเกิดไมตรีสามัคคี มั่น เราผูกพันบูชา แผ่นดินถิ่นไทย ไพบูลย์หนักหนา ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่ม เอม เสร็จกิจการงาน เกษตรเกษม สร้างชาติสร้างตนรวม แรงรวมใจ อีกแดนแผ่นดินทำกิน เก็บผล รักเปี่ยมท้นดวงจิต เอย เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง


ดาวน์โหลด ppt คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจาก ดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรง ตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ( ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google