งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจากดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจากดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจากดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2529 ถึง 7 มิถุนายน 2533) ในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน ซึ่งต้องอาศัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะอื่น ๆ ณ วิทยาเขตบางเขนเดินทางมาสอน ทำให้การจัดตารางเรียนจำเป็นต้องจัดสำหรับให้คณาจารย์จากวิทยาเขตบางเขนใน ช่วงเวลา น. และต้องจัดสอน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน สาเหตุดังกล่าวทำให้รายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนพักอาศัยประจำ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

3 ประวัติ (ต่อ) จำเป็นต้องสอนในช่วงเช้าหรือเย็น นอกจากนี้ยังมีปัญหาการลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตที่ผู้บริหารต้องพิจารณาอนุมัติให้นิสิตลงทะเบียนเรียน 2 วิทยาเขตเป็นจำนวนมากประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาในการเสนอแผนโครงการใหม่เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 ( พ.ศ ) ดังนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน จึงสั่งการให้กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดทำโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับคณะ เพื่อรองรับงานให้บริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระยะแรก ได้พิจารณาชื่อโครงการใหม่โดยใช้ชื่อต่าง ๆ อาทิ คณะสารัตถศาสตร์ วิทยาลัยอุดมศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น

4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักในความสำคัญของความรู้พื้นฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาการในการทำงานและการแก้ปัญหา มีคุณธรรมในการดำรงชีพ และมีจิตสำนึกในการจรรโลงสังคม  ปณิธาน สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข  วิสัยทัศน์ บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล

5 หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ บธ.บ. (การจัดการ) บธ.บ. (การจัดการ) ภาคพิเศษ บธ.บ. (การตลาด) บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สอบน) บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สุพรรณบุรี) วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) วท.บ.(จุลชีววิทยา) วท.บ. (เคมี) วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคพิเศษ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)ภาคพิเศษ วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ) วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) วท.ม.(จุลชีววิทยา) วท.ม.(เคมี) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) นานาชาติ หลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) ปร.ด. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ)

6 สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 104 

7 ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
   นนทรีทรงปลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน ๙ ต้น ณ บริเวณหน้าหอประชุม มก. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นับเป็นวันประวัติศาสตร์ นนทรีทรงปลูกที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องจารึกไว้ในดวงจิตอย่างไม่มีวันลืม                ต้นนนทรี (Peltophorum pterocarpum ) เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Leguminasae มีอายุยาวนาน ใบเขียว ตลอดปี ลำต้นแข็งแรง เปลือกสีเทาอม น้ำตาล ชูกิ่งก้านสาขาแผ่เรือนยอดสู่เบื้องบน ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ดอกสีเหลือง ออกรวมกันเป็นช่อตั้ง ชี้ขึ้นตามปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน ๆ เกลี้ยง ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อ แก่ออกสีน้ำตาลแดง ทนทานในทุกสภาพ อากาศ

8 เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์"
เพลงประจำมหาวิทยาลัย   เพลงพระราชนิพนธ์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ "เกษตรศาสตร์"                เขียวธงขจี สถานเรียนเกษตรนั้น เขียวนาป่าไพร เพราะไทยผลิตค้า (หญิง) แม้นเหนื่อยกายใจสำราญ ล้วนปรีเปรมนำวิชา จะจงรักจอมจักริน พระคุณเกษตรล้น ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น เราผูกพันบูชา แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำเนิดจากดำริของ ศาสตราจารย์ดร. สุจินต์ จินายน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google