งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาโรคมะเร็ง. สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาโรคมะเร็ง. สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาโรคมะเร็ง

2 สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง ตับเป็นลำดับที่ 4 ของเครือข่ายบริการ ที่ 8 (28.91) * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกปี 2551 – 2555 คิดเป็น 3.12, 2.90, 2.63, 3.37, 2.23 ต่อแสนประชากร

3 สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมปี 2551 – 2555 คิดเป็น 4.27, 3.23, 3.56, 3.05, 3.19 ต่อแสนประชากร * อัตราป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเลย ปี เท่ากับ และ ต่อแสนประชากร

4 สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเลย ปี แยกรายอำเภอ 3 ลำดับสูง ได้แก่ อำเภอผาขาว ภูกระดึง และ หนองหิน ( ผาขาว และ ภูกระดึง และ หนองหิน และ 4.13 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ) * อัตราความชุกพยาธิใบไม้ตับ ( ร้อย ละ ) จังหวัดเลย ปี 37,50,52,54 เท่ากับ 17.19, 21.21, 5.2 และ 13.18

5 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด * อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ (OV) ไม่เกินร้อยละ 10 * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับลดลง ( จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5) * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งลดลง ( จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2) * สตรีอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

6 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด * สตรีอายุ 30 – 70 ปี มีการตรวจคัด กรองเต้านมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 * สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70

7 แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (SERVICE PLAN) สาขามะเร็ง

8 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการ ตรวจคัดกรอง โรคมะเร็ง แก่แกนนำ รพท. รพช. รพ. สต. 2. จัดตั้งแกนนำการ ตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งของ หมู่บ้าน / หน่วยงาน รพท. รพช. รพ. สต. การตรวจคัดกรองเชิงรุก

9 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทบทวนและ ปรับปรุงระบบบริการ ตรวจวินิจฉัย รพท. รพช. 2. การให้คำปรึกษา เรื่องโรคมะเร็ง ก่อน - หลังตรวจวินิจฉัย รพท. รพท. รพช. พัฒนาคุณภาพระบบการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

10 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ส่งบุคลากรเข้า อบรมหลักสูตรเฉพาะ ทาง รพท. รพท. รพช. 2. จัดตั้ง Day care เคมีบำบัด รพท. รพท. รพช. ( ด่าน ซ้าย / วังสะ พุง ) 3. แต่งตั้ง CASE MANAGER รพท. รพท. รพช. รพท. รพช. รพท. รพช. พัฒนาขีดความสามารถของทีมและการบริการ รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง

11 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จัดระบบการ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ของจังหวัด รพท. รพช. พัฒนาขีดความสามารถของทีมและการบริการ รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง

12 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จัดตั้ง Pain clinic รพท. รพช. ( ด่าน ซ้าย / วังสะ พุง ) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประครอง

13 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม จัดเก็บข้อมูล / ทำ ทะเบียนมะเร็ง รพท. รพช. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

14 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม สำรวจความชุกโรค พยาธิใบไม้ตับ 30 cluster 2. อำเภอต้นแบบ พฤติกรรมสุขภาพใน การกำจัดพยาธิใบไม้ ตับ และลดมะเร็งท่อ น้ำดี ทุก อำเ ภอ มิ. ย. 56 ภู กระดึง ต. ศรี ฐาน ผา ขาว ต. โนน ป่า ซาง โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี

15 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม คัดกรองความเสี่ยง ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน 4. จัดทำฐานข้อมูล ประชากร จากข้อ 3 ภู กระดึง ผา ขาว ภู กระดึง ผา ขาว โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี

16 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ลำดั บ กิจกรรมว/ด/ปว/ด/ป 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคมะเร็งแก่ แกนนำ ตค.55- กย ทบทวนและปรับปรุงระบบบริการ ตรวจวินิจฉัย สค ให้คำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็ง ก่อน - หลังตรวจวินิจฉัย ตค.55- กย ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ ทาง ตค.55- กย จัดตั้ง / ดำเนินการ Day care เคมี บำบัด ตค.55- กย จัดเก็บข้อมูล / ทำทะเบียนมะเร็งตค.55- กย สำรวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ในตับ 30 cluster มิย ดำเนินการอำเภอต้นแบบพฤติกรรม สุขภาพในการ กำจัดพยาธิใบไม้ในตับและลดมะเร็ง ท่อน้ำดี เม. ย - กย.56

17 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ลำดั บ กิจกรรมว/ด/ปว/ด/ป 9. คัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน เม. ย.- พค จัดทำฐานข้อมูลประชากรมิ. ย.- กค.56


ดาวน์โหลด ppt สาขาโรคมะเร็ง. สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google