งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาโรคมะเร็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาโรคมะเร็ง

2 สถานการณ์/สภาพปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็งตับเป็นลำดับที่ 4 ของเครือข่ายบริการที่ 8 (28.91) * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกปี 2551 – 2555 คิดเป็น 3.12, 2.90, 2.63, 3.37, 2.23 ต่อแสนประชากร

3 สถานการณ์/สภาพปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมปี 2551 – 2555 คิดเป็น 4.27, 3.23, 3.56, 3.05, 3.19 ต่อแสนประชากร * อัตราป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเลย ปี เท่ากับ และ ต่อแสนประชากร

4 สถานการณ์/สภาพปัญหา * อัตราป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเลย ปี แยกรายอำเภอ 3 ลำดับสูง ได้แก่ อำเภอผาขาว ภูกระดึง และหนองหิน (ผาขาว และ ภูกระดึง และ หนองหิน และ 4.13 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ) * อัตราความชุกพยาธิใบไม้ตับ(ร้อยละ) จังหวัดเลย ปี 37,50,52,54 เท่ากับ 17.19, 21.21, 5.2 และ 13.18

5 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด * อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ (OV)
ไม่เกินร้อยละ 10 * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับลดลง (จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5) * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งลดลง (จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2) * สตรีอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด * สตรีอายุ 30 – 70 ปี มีการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 * สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

7 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(SERVICE PLAN) สาขามะเร็ง

8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การตรวจคัดกรองเชิงรุก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง แก่แกนนำ รพท.รพช.รพ.สต. 2.จัดตั้งแกนนำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของหมู่บ้าน/หน่วยงาน

9 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพระบบการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 1.ทบทวนและปรับปรุงระบบบริการตรวจวินิจฉัย รพท.รพช. 2.การให้คำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็ง ก่อน-หลังตรวจวินิจฉัย รพท.

10 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถของทีมและการบริการ รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 1.ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง รพท. รพท.รพช. 2.จัดตั้ง Day care เคมีบำบัด รพท. รพช. (ด่านซ้าย/วังสะพุง) 3.แต่งตั้ง CASE MANAGER รพช.

11 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาขีดความสามารถของทีมและการบริการ รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 4.จัดระบบการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของจังหวัด รพท.รพช.

12 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประครอง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 1.จัดตั้ง Pain clinic รพท. รพช. (ด่านซ้าย/วังสะพุง)

13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 1.จัดเก็บข้อมูล/ทำทะเบียนมะเร็ง รพท.รพช.

14 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 1.สำรวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ 30 cluster 2.อำเภอต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี ทุกอำเภอ 17-30 มิ.ย.56 ภูกระดึง ต.ศรีฐาน ผาขาว ต.โนนป่าซาง

15 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2556 2557 2558 2559 2560 3.คัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน 4.จัดทำฐานข้อมูลประชากร จากข้อ 3 ภูกระดึง ผาขาว

16 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556
ลำดับ กิจกรรม ว/ด/ป 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคมะเร็งแก่แกนนำ ตค.55-กย.56 2. ทบทวนและปรับปรุงระบบบริการตรวจวินิจฉัย สค.56 3. ให้คำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็ง ก่อน-หลังตรวจวินิจฉัย 4. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 5. จัดตั้ง/ดำเนินการ Day care เคมีบำบัด 6. จัดเก็บข้อมูล/ทำทะเบียนมะเร็ง 7. สำรวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ในตับ 30 cluster 17-30 มิย.56 8. ดำเนินการอำเภอต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพในการ กำจัดพยาธิใบไม้ในตับและลดมะเร็งท่อน้ำดี เม.ย-กย.56

17 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556
ลำดับ กิจกรรม ว/ด/ป 9. คัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน เม.ย.-พค.56 10. จัดทำฐานข้อมูลประชากร มิ.ย.-กค.56


ดาวน์โหลด ppt สาขาโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google