งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาโรคมะเร็ง. สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาโรคมะเร็ง. สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาโรคมะเร็ง

2 สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง ตับเป็นลำดับที่ 4 ของเครือข่ายบริการ ที่ 8 (28.91) * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกปี 2551 – 2555 คิดเป็น 3.12, 2.90, 2.63, 3.37, 2.23 ต่อแสนประชากร

3 สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมปี 2551 – 2555 คิดเป็น 4.27, 3.23, 3.56, 3.05, 3.19 ต่อแสนประชากร * อัตราป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเลย ปี 54 55 เท่ากับ 44.81 และ 24.73 ต่อแสนประชากร

4 สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราป่วยมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดเลย ปี 54 55 แยกรายอำเภอ 3 ลำดับสูง ได้แก่ อำเภอผาขาว ภูกระดึง และ หนองหิน ( ผาขาว 38.72 และ 24.37 ภูกระดึง 38.38 และ 20.62 หนองหิน 12.47 และ 4.13 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ) * อัตราความชุกพยาธิใบไม้ตับ ( ร้อย ละ ) จังหวัดเลย ปี 37,50,52,54 เท่ากับ 17.19, 21.21, 5.2 และ 13.18

5 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด * อัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับ (OV) ไม่เกินร้อยละ 10 * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับลดลง ( จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5) * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งลดลง ( จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2) * สตรีอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

6 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด * สตรีอายุ 30 – 70 ปี มีการตรวจคัด กรองเต้านมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 * สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ มะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70

7 แผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (SERVICE PLAN) สาขามะเร็ง

8 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 1. ประชุมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการ ตรวจคัดกรอง โรคมะเร็ง แก่แกนนำ รพท. รพช. รพ. สต. 2. จัดตั้งแกนนำการ ตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งของ หมู่บ้าน / หน่วยงาน รพท. รพช. รพ. สต. การตรวจคัดกรองเชิงรุก

9 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 1. ทบทวนและ ปรับปรุงระบบบริการ ตรวจวินิจฉัย รพท. รพช. 2. การให้คำปรึกษา เรื่องโรคมะเร็ง ก่อน - หลังตรวจวินิจฉัย รพท. รพท. รพช. พัฒนาคุณภาพระบบการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

10 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 1. ส่งบุคลากรเข้า อบรมหลักสูตรเฉพาะ ทาง รพท. รพท. รพช. 2. จัดตั้ง Day care เคมีบำบัด รพท. รพท. รพช. ( ด่าน ซ้าย / วังสะ พุง ) 3. แต่งตั้ง CASE MANAGER รพท. รพท. รพช. รพท. รพช. รพท. รพช. พัฒนาขีดความสามารถของทีมและการบริการ รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง

11 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 4. จัดระบบการ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ของจังหวัด รพท. รพช. พัฒนาขีดความสามารถของทีมและการบริการ รักษาพยาบาลโรคมะเร็ง

12 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 1. จัดตั้ง Pain clinic รพท. รพช. ( ด่าน ซ้าย / วังสะ พุง ) พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประครอง

13 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 1. จัดเก็บข้อมูล / ทำ ทะเบียนมะเร็ง รพท. รพช. พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

14 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 1. สำรวจความชุกโรค พยาธิใบไม้ตับ 30 cluster 2. อำเภอต้นแบบ พฤติกรรมสุขภาพใน การกำจัดพยาธิใบไม้ ตับ และลดมะเร็งท่อ น้ำดี ทุก อำเ ภอ 17- 30 มิ. ย. 56 ภู กระดึง ต. ศรี ฐาน ผา ขาว ต. โนน ป่า ซาง โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี

15 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 255 6 255 7 255 8 255 9 256 0 3. คัดกรองความเสี่ยง ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน 4. จัดทำฐานข้อมูล ประชากร จากข้อ 3 ภู กระดึง ผา ขาว ภู กระดึง ผา ขาว โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และลดมะเร็งท่อน้ำดี

16 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ลำดั บ กิจกรรมว/ด/ปว/ด/ป 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโรคมะเร็งแก่ แกนนำ ตค.55- กย.56 2. ทบทวนและปรับปรุงระบบบริการ ตรวจวินิจฉัย สค.56 3. ให้คำปรึกษาเรื่องโรคมะเร็ง ก่อน - หลังตรวจวินิจฉัย ตค.55- กย.56 4. ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะ ทาง ตค.55- กย.56 5. จัดตั้ง / ดำเนินการ Day care เคมี บำบัด ตค.55- กย.56 6. จัดเก็บข้อมูล / ทำทะเบียนมะเร็งตค.55- กย.56 7. สำรวจความชุกโรคพยาธิใบไม้ในตับ 30 cluster 17-30 มิย.56 8. ดำเนินการอำเภอต้นแบบพฤติกรรม สุขภาพในการ กำจัดพยาธิใบไม้ในตับและลดมะเร็ง ท่อน้ำดี เม. ย - กย.56

17 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ลำดั บ กิจกรรมว/ด/ปว/ด/ป 9. คัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทุกคน เม. ย.- พค.56 10. จัดทำฐานข้อมูลประชากรมิ. ย.- กค.56


ดาวน์โหลด ppt สาขาโรคมะเร็ง. สถานการณ์ / สภาพ ปัญหา * อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปี 2551 – 2555 คิดเป็น 83.84, 76.32, 89.20, 98.31, 81.94 ต่อแสนประชากร * อัตราตายต่อแสนประชากรโรคมะเร็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google