งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้วงเวลาดำเนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล และระดับจังหวัด 18 ก. พ. – 31 มี. ค. 55 รับลงทะเบียน กศน./ พช. 1 มิ. ย. 55 ประกาศรายชื่อสมาชิกฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้วงเวลาดำเนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล และระดับจังหวัด 18 ก. พ. – 31 มี. ค. 55 รับลงทะเบียน กศน./ พช. 1 มิ. ย. 55 ประกาศรายชื่อสมาชิกฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้วงเวลาดำเนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล และระดับจังหวัด 18 ก. พ. – 31 มี. ค. 55 รับลงทะเบียน กศน./ พช. 1 มิ. ย. 55 ประกาศรายชื่อสมาชิกฯ กศน./ อำเภอ 8 มิ. ย. 55 ประกาศรายชื่อสมาชิกฯ เพิ่มเติม กศน./ อำเภอ 17 มิ. ย. 55 ประชุมประชาคม ม./ ชช. กม./ อปท. 20 มิ. ย. 55 ประชุมคัดเลือกตัวแทนตำบล นอ./ อปท. 4-7 มิ. ย. 55 เพิ่มชื่อกรณีตกหล่น กศน. อ. 24 มิ. ย. 55 ประชุมคัดเลือกตัวแทนอำเภอ นอ. เลือกตั้งตัวแทน ในกรุงเทพมหานคร อปท.

2 แนวทางดำเนินการของกรมการปกครอง 11-12 มิ. ย. 55 นายอำเภอประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 25 พ. ค. – 2 มิ. ย. 55 นายอำเภอประกาศสถานที่ประชุมตัวแทน ม./ ชช. และ สถานที่ประชุมตัวแทนตำบล 24-27 พ. ค. 55 นายอำเภอประสาน กศน. อ. เรื่องการส่งบัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ 28 พ. ค. 55 วันสุดท้ายของการรับมอบบัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนฯ จาก กศน. อ. จำนวน 3 ชุด 29-31 พ. ค. 55 นายอำเภอปิดประกาศบัญชีฯ ไว้ที่อำเภอ 1 ชุด และส่งให้หมู่บ้าน 2 ชุด 17 มิ. ย. 55 กม. ประชุมประชาคมสมาชิกกองทุนฯ ในหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหมู่บ้านละ 1 คน 20 มิ. ย. 55 ชุดตำบลประชุมตัวแทนหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือตำบลละ 1 คน 24 มิ. ย. 55 นายอำเภอประชุมตัวแทนจากทุกตำบล เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลืออำเภอละ 1 คน เป็น คกก. กองทุนฯ ระดับจังหวัด 25 มิ. ย. 55 จังหวัดรวบรวมรายงานกรมการปกครอง 1 มิ. ย. 55 กม. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อฯ ไว้ ณ สถานที่จัดประชุมประชาคม 1 ชุด เก็บไว้ใช้ในการประชุมฯ 1 ชุด 4-7 มิ. ย. 55 ผู้ลงทะเบียนฯ ก่อน 1 เมษายน 2555 แต่ไม่มีชื่อในบัญชีฯ / ขอใช้สิทธินอกภูมิลำเนา ขอเพิ่มชื่อที่ กศน. อำเภอ 8 มิ. ย. 55 นายอำเภอรับมอบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมจาก กศน. อ. จำนวน 3 ชุด ปิดประกาศไว้ที่อำเภอ 1 ชุด 9-10 มิ. ย. 55 นายอำเภอส่งบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมให้หมู่บ้าน จำนวน 2 ชุด เพื่อปิดประกาศ 1 ชุด เก็บไว้ประชาคม 1 ชุด ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ ( ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ) 30 พ. ค. 55

3 บทบาทของกรมการปกครอง ในกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล และระดับจังหวัด คกก. ระดับจังหวัด ระดับตำบล สมาชิก - หญิง 15 ปี ขึ้นไป มีชื่อในทะเบียนบ้าน - ต้องสมัครเป็นสมาชิก ครู กศน. ครู กศน. ลง หมู่บ้าน / ชุมชน รับสมัคร 18 ก. พ. – 31 มี. ค. 55 อำเภอ ( หมู่บ้าน ) จัดประชุมสมาชิก เลือกตัวแทนหมู่บ้านๆ ละ 1 คน 17 มิ. ย. 55 เวลา 08.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ทต. ( ไม่มี กน. ผญ.) ทม. ทน. เมืองพัทยา ( ชุมชน ) 17 มิ. ย. 55 ประชุมตัวแทนฯ ทุกหมู่บ้านในตำบล ประชุมตัวแทนฯ ทุกหมู่บ้านในตำบล เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือตำบลละ 1 คน 20 มิ. ย. 55 เวลา 08.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ประชุมตัวแทนฯ คกก. ระดับตำบลจากทุกตำบล ( รวมตำบลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลและหรือเมืองพัทยา ) เพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลืออำเภอละ 1 คน เป็น คกก. ระดับจังหวัด 24 มิ. ย. 55 เวลา 08.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ กม. กม. จังหวัด จังหวัด รวบรวมรายชื่อ คกก. ตำบล และ คกก. จังหวัด แจ้งกรมการปกครอง 25 มิ. ย. 55


ดาวน์โหลด ppt ห้วงเวลาดำเนินการเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล และระดับจังหวัด 18 ก. พ. – 31 มี. ค. 55 รับลงทะเบียน กศน./ พช. 1 มิ. ย. 55 ประกาศรายชื่อสมาชิกฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google