งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PASS: 5555555555. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและ สุขภาพจิต ๑. งานอนามัยแม่และเด็ก ๒. งานอนามัยวัยเรียนและ วัยรุ่น ๓. งานวัยทำงาน ๔. งานวัยผู้สูงอายุ ๕. งานผู้พิการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PASS: 5555555555. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและ สุขภาพจิต ๑. งานอนามัยแม่และเด็ก ๒. งานอนามัยวัยเรียนและ วัยรุ่น ๓. งานวัยทำงาน ๔. งานวัยผู้สูงอายุ ๕. งานผู้พิการและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PASS: 5555555555

2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและ สุขภาพจิต ๑. งานอนามัยแม่และเด็ก ๒. งานอนามัยวัยเรียนและ วัยรุ่น ๓. งานวัยทำงาน ๔. งานวัยผู้สูงอายุ ๕. งานผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ๖. งานสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย

3 ตัวชี้วัดกลุ่มเด็กและ สตรี ฝากครรภ์ ≤ ๑๒ สัปดาห์ ๖๐ % ฝากครรภ์ครบ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ๙๐ %( ๖๐ %) ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ๑๐๐ % ได้รับการดูแลหลังคลอดครบ ๓ ครั้งตาม เกณฑ์ ๖๕ % สตรี

4 -ANC คุณภาพ > ๗๐ %( รพช./ รพท.) - ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรก เกิด < ๒๕ : พัน การเกิดมีชีพ๑, ๐๐๐ คน ( รพช./ รพท.) - ภาวะตกเลือดหลังคลอด < ๕ %( รพช./ รพท.) - ห้องคลอดคุณภาพ > ๗๐ %( รพช./ รพท.) - อัตราส่วนมารดาตาย < ๑๘ : การ เกิดมีชีพ ๑๐๐, ๐๐๐ คน ๑. งานอนามัยแม่และเด็ก สต รี

5 - แรกเกิด - ๖เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน ๖๐ % ( มี. ค. และ ก. ย.) - เด็ก ๐ - ๒ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ > ๘๐ % และพัฒนาการ สมวัย > ๘๕ % - เด็ก ๐ - ๒ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสม ส่วน > ๗๐ % เด็ก ปฐมวัย - เด็ก ๓ - ๕ ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการ > ๘๐ % และพัฒนาการ สมวัย > ๘๕ % - เด็ก ๓ - ๕ ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสม ส่วน ๗๐ % - เด็ก ๓ - ๕ ปีมีพัฒนาการสมวัย ๘๕ %

6 - เด็กวัยเรียน ( ๖ - ๑๒ ปี ) มีส่วนสูงระดับดีและ รูปร่างสมส่วน ๗๐ % - นักเรียนเป็นโรคอ้วน < ๑๕ % - ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ๑๕ - ๑๙ ปี ๕๐ : ๑, ๐๐๐ คน - ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocail Clinic) ๗๐ % รพช./ รพท. - หญิงวัยเจริญพันธ์ ( ๑๕ - ๔๙ ปี ) วางแผนครอบครัว ทุกประเภท ๘๐ % วัยเรียนและวัยรุ่น วัยทำงาน

7 - ได้รับการพัฒนาทางกายและใจ ๘๐ % - ได้รับการคัดกรองเบาหวาน / ความดัน ๙๐ % - ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ มากกว่า ๓๑ % - อำเภอมีทีม MCATT(Mental health Crisis Assessment and Treatment) ๘๐ % ผู้สูงอายุและผู้พิการ สุขภาพจิต

8 ๑. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ( ประเมินซ้ำ ) รพ. ทรายมูล / รพ. มหาชนะชัย ๒. ตำบลสายใยรักแห่งครอบครัว ทุกอำเภอ ๓. ฝากครรภ์ก่อน๑๒ สัปดาห์ ๖๐ % ๔. ฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์ ๙๐ %( ๖๐ %) ๕. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ๑๐๐ % ๖. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ ๓ ครั้ง ๖๕ % ๗. พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก

9 ๑.อัตราขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดไม่เกิน ๒๕ : พันการเกิดมีชีพ ๒.อัตราทารกแรกเกิด นน. น้อยกว่า ๒, ๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗ หรือลดลงจากข้อมูลเดิมปีละร้อยละ ๐. ๕ ๓. อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือนร้อย ละ ๖๐ หรือเพิ่ม จาก ข้อมูลเดิมปีละร้อยละ ๒. ๕ ๔. อัตราทารกแรกเกิดถึง ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย มากกว่าร้อยละ ๘๕ เกณฑ์รพ. สายใยรักฯ

10 สวัสดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt PASS: 5555555555. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและ สุขภาพจิต ๑. งานอนามัยแม่และเด็ก ๒. งานอนามัยวัยเรียนและ วัยรุ่น ๓. งานวัยทำงาน ๔. งานวัยผู้สูงอายุ ๕. งานผู้พิการและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google