งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศาสนาในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

3 ศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ เกิดขึ้นใน ดินแดนปาเลสไตน์ ในเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ศาสดาของ ศาสนาคริสต์ คือ พระเยซู เป็นชาวยิว ประสูติเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม พ. ศ. 543 ( ค. ศ.1) เป็นบุตรของนาย โยเซฟกับนางมาเรีย คัมภีร์ของศาสนา คริสต์ เรียกว่า คัมภีร์ไบ เบิล แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1. พระธรรมเดิม หรือ พันธ สัญญาเดิม กล่าวถึง กฎหมาย ต่างๆ สาวก บทสวด บท สดุดี สุภาษิต บท เพลง ฯลฯ 2. พระธรรมใหม่ หรือ พันธ สัญญาใหม่ เกี่ยวกับชีวิตและคำ สอนของพระเยซู

4 ศาสนาพุทธ ผู้ก่อตั้งคือองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาของ พระพุทธศาสนา มี พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ ของศาสนา หลักธรรม คำสอนที่สำคัญคือ ให้ ทำความดี ละเว้น ความชั่วและทำจิตใจ ให้บริสุทธิ์


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google