งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FM FM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FM FM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 FM

3 ร่างมาตรฐานการบัญชี  www.fap.or.th

4 สิทธิการเช่า ไม่ใช่ สท ไม่มีตัวตน ห้ามตีราคาใหม่
รวมถึงกรณีสร้างอาคารลงบนที่ดิน ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน แลกกับสิทธิใช้ที่ดิน และอาคาร

5 การรวมกิจการภายใต้แม่เดียวกัน
Change in legal form but not in substance การจัดทำงบรวมต้องทำตามวิธี pooling

6 TAS 11 คาดว่าจะใช้จนถึงปี 2555 รอบปี 56 การตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ จะทำกับลูกหนี้แต่ละรายโดยใช้วิธีพยากรณ์กระแสเงินสด คิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน

7 TAS = IFRS + US GAAP (4) + non-IFRS (1)

8 TAS 26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ใช้ตั้งแต่ปี 2537 เปิดโอกาสรับรู้รายได้ 3 วิธี 1) % ของงาน 2) เงินค่างวด 3) เมื่อโอนฯ เร็วๆ นี้ จะเหลือวิธีเดียวคือรับรู้เมื่อโอนเท่านั้น คาดว่าปี 54 รอบบัญชีแรกเริ่มใช้วิธีเดียว

9 ตย TAS 16 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ไม่กำหนดให้กิจการหยุดคิดค่าเสื่อม หากราคาซาก > ราคาตามบัญชี (ฉบับใหม่ ที่จะใช้ 54 กำหนดให้หยุดคิดค่าเสื่อมเมื่อซาก > ตามบัญชี)

10 เดิม ดำเนินงาน กำไรสุทธิ บวก non-cash บวก (หัก) non-operation
บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลงใน สท และหนี้สินดำเนินงาน กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน

11 หมายเหตุ กระแสเงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย ค่าภาษีเงินได้

12 กิจกรรมดำเนินงาน บวก non-cash บวก (หัก) non-operation
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ก่อนรวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ บวก non-cash บวก (หัก) non-operation บวก (หัก) การเปลี่ยนแปลงใน สท และหนี้สินดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อน 4 รายการ หัก (บวก)

13 Finance Lease ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล ผู้เช่า
Dr. สท ภายใต้สัญญาเช่า xx (PV ของค่าเช่า หรือ FV แล้วแต่จำนวนใดต่ำ) ดอกเบี้ยจ่ายรอตัด xx cr.เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่า xx เงินสด xx

14 ผู้ให้เช่า (สถาบันการเงิน)
Dr. เงินสด ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า cr. เจ้าหนี้ค่า สท ดอกเบี้ยรับรอตัด

15 หากมี ตท ทางตรงเริ่มแรก
1) Dr. ดอกเบี้ยรับรอตัด xx cr. เงินสด xx 2) Dr. ตท ทางตรงรอตัด xx

16 ผู้ให้เช่า (มีของให้เช่าใน stock)
Dr. เงินสด ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า cr. ค่าขาย (เท่ากับขายเป็นเงินสด) ดอกเบี้ยรับรอตัด

17 8 ข้อนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ว่าหากเข้า 1/8 จะตกเป็น FL

18 หากถือครองที่ดิน และหรืออาคารไว้ให้ผู้อื่นเช่า โดยมีรายได้หลักในรูปค่าเช่า  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40) สามารถเลือกแสดงในงบดุลได้ 2 วิธี ตามมูลค่ายุติธรรม  รับรู้กำไร ขาดทุนจากการตีราคาให้เป็น FV ใน p/l ตามราคาทุนเดิม แต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ

19 อะไหล่สำรอง (rotable spare parts) ที่ให้ ป ยแก่กิจการเกินกว่า 1 รอบบัญชีอยู่ในความหมายนี้ด้วย และให้เริ่มคิดค่าเสื่อมเมื่อพร้อมใช้

20 ตัดหลักการดู ป ส ภ ที่เพิ่มขึ้นของ สท หลังมีรายจ่ายต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแทน ขอแค่รายจ่ายเหล่านั้นทำให้สท ใช้ ป ย เกิน 1 รอบบัญชีค่อนข้างแน่ และวัดมูลค่ารายจ่ายน่าเชื่อถือ  ขึ้นบัญชีเป็น สท

21 ตย 1/1/52 ซื้อเครื่องจักร 100 บาท อายุ 5 ปี คิดค่าเสื่อมเส้นตรง
1/1/54 TAS 16 ใหม่ มีผลบังคับ วิศวกรได้ประเมินมูลค่าส่วนประกอบและอายุใช้งานพบว่ามี 2 ส่วน ส่วน อายุ 4 ปี ปี

22 เฉลย 1/1/54 Miss  Mrs Dr. อุปกรณ์ – ส่วน 1 40 2 60 cr. อุปกรณ์

23 Component approach Dr. ค่าเสื่อมสะสม - อุปกรณ์ 40 cr. ค่าเสื่อมสะสม – 16 ส่วน 1 ค่าเสื่อมสะสม – ส่วน

24 BV ของส่วน 1 = = 24/2 ปี BV ของส่วน 2 = 60 – 24 = 36/8 ปี

25 Write off = derecognize
สท สูญหาย สท เสียหายใช้การไม่ได้ สท ขายออกไป

26 26 economic downturn The plamation of

27 สท ไม่มีตัวตนไม่รวมถึง
สิทธิการเช่า = ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม O/S ให้แสดงมูลค่ารวมไว้ในอุปกรณ์ (hardware)

28 นับแต่ 1 ม.ค. 51 สท ไม่มีตัวตน
แบ่งเป็น 2 ชนิด มีอายุแน่นอน  ให้ตัดจำหน่ายไปตามอายุที่จะได้รับ ปย + ทบทวนการด้อยค่า มีอายุไม่แน่นอน  ไม่ต้องตัดจำหน่ายแต่ทบทวนด้อยค่า

29 ประมาณการหนี้สิน (provision) มาได้ 3 ทาง
หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น (contingent liab) พัฒนาไปสู่ความแน่นอนในระดับหนึ่งที่จะต้องเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปชำระ

30 ภาระผูกพันตาม กม เช่น เงินชดเชยตาม กม แรงงาน เงินบำเหน็จเมื่อออกจากงาน (อาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ภาระผูกพันจากการอนุมาน เช่น การออก warranty ให้ผู้ซื้อเครื่องไฟฟ้า การสัญญาว่าจะรับคืนสินค้า ถ้าไม่ตรงตามคุณภาพกำหนดไว้

31 หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น อนาคตจะลาจาก
ไม่ใช่หลักการเปิดเผย แต่ให้รับรู้ลงบนงบการเงิน

32 กำลังอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องคดี
case prob AMOUNT WORST 30% 900- BASE 10% 200- BEST 60% 0 EXPECTED VALUE = = 290


ดาวน์โหลด ppt FM FM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google