งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8-9 101.5 FM www.curadio. chula.ac.th ร่างมาตรฐาน การบัญชี  www.fap.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8-9 101.5 FM www.curadio. chula.ac.th ร่างมาตรฐาน การบัญชี  www.fap.or.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 8-9 101.5 FM www.curadio. chula.ac.th

3 ร่างมาตรฐาน การบัญชี  www.fap.or.th

4 สิทธิการเช่า ไม่ใช่ สท ไม่มีตัวตน ห้ามตีราคาใหม่ รวมถึงกรณีสร้าง อาคารลงบนที่ดิน ยก ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ เจ้าของที่ดิน แลกกับ สิทธิใช้ที่ดิน และ อาคาร

5 การรวมกิจการภายใต้ แม่เดียวกัน Change in legal form but not in substance การจัดทำงบรวมต้อง ทำตามวิธี pooling

6 TAS 11 คาดว่าจะใช้จนถึงปี 2555 รอบปี 56 การตั้งค่า เผื่อหนี้ฯ จะทำกับ ลูกหนี้แต่ละรายโดย ใช้วิธีพยากรณ์ กระแสเงินสด คิดลด มาเป็นมูลค่าปัจจุบัน

7 TAS = IFRS + US GAAP (4) + non-IFRS (1)

8 TAS 26 การรับรู้รายได้สำหรับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใช้ตั้งแต่ปี 2537 เปิดโอกาสรับรู้รายได้ 3 วิธี 1) % ของงาน 2) เงิน ค่างวด 3) เมื่อโอนฯ เร็วๆ นี้ จะเหลือวิธีเดียวคือ รับรู้เมื่อโอนเท่านั้น คาดว่าปี 54 รอบบัญชี แรกเริ่มใช้วิธีเดียว

9 ตย TAS 16 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ไม่กำหนดให้กิจการ หยุดคิดค่าเสื่อม หาก ราคาซาก > ราคา ตามบัญชี ( ฉบับใหม่ ที่ จะใช้ 54 กำหนดให้หยุดคิด ค่าเสื่อมเมื่อซาก > ตาม บัญชี )

10 เดิม ดำเนินงาน กำไรสุทธิ บวก non-cash บวก ( หัก ) non-operation บวก ( หัก ) การเปลี่ยนแปลงใน สท และหนี้สินดำเนินงาน กระแสเงินสดสุทธิจากการ ดำเนินงาน

11 หมายเหตุ กระแสเงินสดจ่าย ค่าดอกเบี้ย ค่าภาษี เงินได้

12 กิจกรรม ดำเนินงาน กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ก่อนรวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ บวก non-cash บวก ( หัก ) non-operation บวก ( หัก ) การเปลี่ยนแปลงใน สท และหนี้สินดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการ ดำเนินงานก่อน 4 รายการ หัก ( บวก )

13 Finance Lease ณ วันที่สัญญาเช่ามี ผล ผู้เช่า Dr. สท ภายใต้สัญญาเช่า xx (PV ของค่าเช่า หรือ FV แล้วแต่จำนวนใดต่ำ ) ดอกเบี้ยจ่ายรอตัด xx cr. เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเช่า xx เงินสด xx

14 ผู้ให้เช่า ( สถาบัน การเงิน ) Dr. เงินสด ลูกหนี้ภายใต้ สัญญาเช่า cr. เจ้าหนี้ค่า สท ดอกเบี้ยรับรอ ตัด

15 หากมี ตท ทางตรงเริ่มแรก 1) Dr. ดอกเบี้ยรับรอตัด xx cr. เงินสด xx 2) Dr. ตท ทางตรงรอตัด xx cr. เงินสด xx

16 ผู้ให้เช่า ( มีของให้เช่า ใน stock) Dr. เงินสด ลูกหนี้ภายใต้ สัญญาเช่า cr. ค่าขาย ( เท่ากับขายเป็น เงินสด ) ดอกเบี้ยรับรอตัด

17 8 ข้อนี้ไม่ใช่ คำตอบ สุดท้าย ว่า หากเข้า 1/8 จะตกเป็น FL

18 หากถือครองที่ดิน และหรือ อาคารไว้ให้ผู้อื่นเช่า โดยมี รายได้หลักในรูปค่าเช่า  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน (TAS 40) สามารถ เลือกแสดงในงบดุลได้ 2 วิธี – ตามมูลค่ายุติธรรม  รับรู้ กำไร ขาดทุนจากการตีราคา ให้เป็น FV ใน p/l – ตามราคาทุนเดิม แต่ต้อง เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมใน หมายเหตุ

19 อะไหล่สำรอง (rotable spare parts) ที่ให้ ป ยแก่ กิจการเกินกว่า 1 รอบบัญชีอยู่ใน ความหมายนี้ด้วย และให้เริ่มคิดค่า เสื่อมเมื่อพร้อมใช้

20 ตัดหลักการดู ป ส ภ ที่ เพิ่มขึ้นของ สท หลังมี รายจ่ายต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เปลี่ยนแทน ขอแค่ รายจ่ายเหล่านั้นทำ ให้สท ใช้ ป ย เกิน 1 รอบบัญชีค่อนข้างแน่ และวัดมูลค่ารายจ่าย น่าเชื่อถือ  ขึ้นบัญชี เป็น สท

21 ตย 1/1/52 ซื้อเครื่องจักร 100 บาท อายุ 5 ปี คิดค่าเสื่อมเส้นตรง 1/1/54 TAS 16 ใหม่ มีผลบังคับ วิศวกรได้ประเมินมูลค่า ส่วนประกอบและอายุใช้งาน พบว่ามี 2 ส่วน ส่วน 140- อายุ 4 ปี 260 10 ปี

22 เฉลย 1/1/54 Miss  Mrs Dr. อุปกรณ์ – ส่วน 140 260 cr. อุปกรณ์ 100

23 Component approach Dr. ค่าเสื่อมสะสม - อุปกรณ์ 40 cr. ค่าเสื่อมสะสม – 16 ส่วน 1 ค่าเสื่อมสะสม – ส่วน 224

24 BV ของส่วน 1 = 40-16 = 24/2 ปี BV ของส่วน 2 = 60 – 24 = 36/8 ปี

25 Write off = derecognize สท สูญหาย สท เสียหายใช้ การไม่ได้ สท ขายออกไป

26 26 economic downturn The plamation of

27 สท ไม่มีตัวตนไม่ รวมถึง สิทธิการเช่า = ค่า เช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม O/S ให้แสดงมูลค่า รวมไว้ในอุปกรณ์ (hardware)

28 นับแต่ 1 ม. ค. 51 สท ไม่มีตัวตน แบ่งเป็น 2 ชนิด – มีอายุแน่นอน  ให้ ตัดจำหน่ายไปตาม อายุที่จะได้รับ ปย + ทบทวนการด้อยค่า – มีอายุไม่แน่นอน  ไม่ต้องตัดจำหน่ายแต่ ทบทวนด้อยค่า

29 ประมาณการหนี้สิน (provision) มา ได้ 3 ทาง หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น (contingent liab) พัฒนาไปสู่ความ แน่นอนในระดับหนึ่ง ที่จะต้องเสีย ทรัพยากรเชิง เศรษฐกิจออกไป ชำระ

30 ภาระผูกพันตาม กม เช่น เงินชดเชยตาม กม แรงงาน เงิน บำเหน็จเมื่อออกจากงาน ( อาศัยหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ) ภาระผูกพันจากการ อนุมาน เช่น การออก warranty ให้ผู้ซื้อ เครื่องไฟฟ้า การ สัญญาว่าจะรับคืน สินค้า ถ้าไม่ตรงตาม คุณภาพกำหนดไว้

31 หนี้สินอันอาจเกิดขึ้น อนาคตจะลาจาก ไม่ใช่ หลักการ เปิดเผย แต่ ให้รับรู้ลงบน งบการเงิน

32 กำลังอยู่ระหว่างถูก ฟ้องร้องคดี caseprob AMOUNT WORST30%900- BASE10%200- BEST60%0 EXPECTED VALUE =270 + 20 = 290


ดาวน์โหลด ppt 8-9 101.5 FM www.curadio. chula.ac.th ร่างมาตรฐาน การบัญชี  www.fap.or.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google