งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙

2 อปท. จัดฝึกอบรม การฝึกอบรม อปท. ส่งคนเข้าฝึกอบรม

3 กรณี อปท. จัดฝึกอบรม การฝึกอบรม
การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน

4 หลักสูตร การฝึก อบรม - ความเป็นมาตรฐานของหลักสูตร
- มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ - เพิ่มศักยภาพในการบริการสาธารณะ - ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ - เกิดประโยชน์สูงสุด - ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเท่านั้น หลักสูตร การฝึก อบรม

5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๑ และ ๒
การฝึกอบรมระดับต้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๑ และ ๒ การฝึกอบรมระดับกลาง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๓ - ๘ การฝึกอบรมระดับสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๙ ขึ้นไป การฝึกอบรม บุคคลภายนอก ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

6 รูปแบบการ จัดฝึกอบรม ผู้จัดออกให้ ผู้จัดไม่ออก ทุกอย่าง ให้เลย
บางเรื่องบางส่วน ผู้จัดประสานให้

7 ผู้มีสิทธิเบิก คชจ. ๑. ประธานในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม และผู้ติดตาม
๒. จนท. ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดฝึกอบรม ๓. วิทยากร ๔. แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม ๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖. ผู้สังเกตการณ์

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
๑. คชจ.เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ๒. คชจ. ในพิธีเปิด – ปิด ๓. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ๔. ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ๕. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ๖. ค่าติดต่อสื่อสาร ๗. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (ต่อ)
๘. คชจ.อื่นที่จำเป็น ๙. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ๑๐. ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑๓. ค่าอาหาร ๑๔. ค่าเช่าที่พัก ๑๕. ค่ายานพาหนะ

10 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าวิทยากร
การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ หรือสัมมนา การแบ่งกลุ่ม ไม่เกิน ๑ คน ไม่เกิน ๕ คน ไม่เกิน ๒ คน

11 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
บาท : ชั่วโมง : คน อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร ระดับการฝึกอบรม อัตรา ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ไม่เกิน ๖๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐

12 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
บาท : วัน : คน อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ ระดับการฝึกอบรม สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สถานที่ของเอกชน จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ ระดับต้น,กลาง ระดับสูง ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐

13 อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
บาท : วัน : คน อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ ระดับการฝึกอบรม พักคนเดียว พัก ๒ คน ระดับต้น,ระดับกลาง ระดับสูง ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไม่เกิน ๗๕๐ ไม่เกิน ๑,๑๐๐

14 การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก
 จัดได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น  คชจ.เทียบเท่าการฝึกอบรมระดับต้น  ค่าพาหนะให้เบิกเท่ากับระดับ ๑

15 ค่าอาหารฝึกอบรมบุคคลภายนอก
บาท : วัน : คน ค่าอาหารฝึกอบรมบุคคลภายนอก สถานที่ฝึกอบรม ครบทุกมื้อ ไม่ครบทุกมื้อ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานที่เอกชน ไม่เกิน ๑๕๐ ไม่เกิน ๒๕๐ ไม่เกิน ๗๕ ไม่เกิน ๑๒๕

16 ค่าเช่าที่พักฝึกอบรมบุคคลภายนอก
บาท : วัน : คน ค่าเช่าที่พักฝึกอบรมบุคคลภายนอก กรณีจัดที่พักให้ อัตรา กรณีไม่จัดที่พักให้ สองคน/หนึ่งห้อง คนเดียว (กรณีจำเป็น) ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐ เบิกให้ผู้เข้าอบรม

17 การเบิกค่าอาหารให้บุคคลภายนอก
บาท : วัน : คน การเบิกค่าอาหารให้บุคคลภายนอก การจัดอาหาร อัตรา ไม่จัดทั้ง ๓ มื้อ จัดให้ ๒ มื้อ จัดให้ ๑ มื้อ ไม่เกิน ๑๒๐ ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๘๐

18 กรณี อปท. ส่งคนไปเข้าอบรม
ส่วนราชการ หน่วยงานผู้จัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จัดร่วมกัน

19 กรณี อปท. ส่งคนไปเข้าอบรม
 ผู้ไปอบรมเบิกค่าอะไรได้บ้าง  เบิกค่าลงทะเบียนได้แค่ไหน อย่างไร

20 ค่าลงทะเบียน - อปท. - ส่วนราชการ - หน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ เท่าที่จ่ายจริงตามอัตราที่เรียกเก็บ - องค์การมหาชน - รัฐวิสาหกิจ

21 อัตราค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
บาท : วัน : คน อัตราค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประเภท อัตรา - ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๔๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google