งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๙

2 การฝึกอบรม อปท. จัดฝึกอบรม อปท. ส่งคนเข้าฝึกอบรม อปท. ส่งคนเข้าฝึกอบรม

3 การอบรม การประชุมทาง วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยาย พิเศษ การฝึกศึกษา การดู งาน การฝึกงาน โดยมี โครงการหรือหลักสูตรและ ช่วงเวลาจัดที่แน่นอน การฝึกอบรม กรณี อปท. จัด ฝึกอบรม กรณี อปท. จัด ฝึกอบรม

4 - ความเป็นมาตรฐานของ หลักสูตร - มุ่งเน้นการสร้าง ประสิทธิภาพ - เพิ่มศักยภาพในการ บริการสาธารณะ - ความคุ้มค่าในการใช้ จ่ายงบประมาณ - เกิดประโยชน์สูงสุด - ต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้บริหารเท่านั้น หลักสู ตร การฝึก อบรม

5 การ ฝึกอบรม ระดับต้น การ ฝึกอบรม ระดับกลาง การ ฝึกอบรม ระดับสูง ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๑ และ ๒ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๓ - ๘ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ส่วนใหญ่ระดับ ๙ ขึ้นไป ผู้ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ส่วนใหญ่มิใช่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การ ฝึกอบรม บุคคลภาย นอก

6 ผู้จัด ออกให้ ทุก อย่าง ผู้จัดไม่ ออก ให้เลย ผู้จัดออก ให้ บางเรื่อง บางส่วน ผู้จัด ประสานให้ รูปแบบการจัดฝึกอบรม

7 ผู้มีสิทธิเบิก คชจ. ๑. ประธานในพิธีเปิดปิด การฝึกอบรม และผู้ติดตาม และผู้ติดตาม ๒. จนท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรม ๓. วิทยากร ๔. แขกผู้มีเกียรติและ ผู้ติดตาม ๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖. ผู้สังเกตการณ์

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ๑. คชจ. เกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ ๒. คชจ. ในพิธีเปิด – ปิด ๓. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ๔. ค่าพิมพ์และเขียน ประกาศนียบัตร ๕. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ๖. ค่าติดต่อสื่อสาร ๗. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ( ต่อ ) ๘. คชจ. อื่นที่จำเป็น ๙. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ๑๐. ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ๑๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑๓. ค่าอาหาร ๑๔. ค่าเช่าที่พัก ๑๕. ค่ายานพาหนะ

10 หลักเกณฑ์การ จ่ายค่าวิทยากร การ บรรยาย การอภิปราย เป็นคณะ หรือสัมมนา หรือสัมมนา การ แบ่งกลุ่ม ไม่เกิน ๑ คน ไม่เกิน ๕ คน ไม่เกิน ๒ คน

11 บาท : ชั่วโมง : คน ระดับการ ฝึกอบรม อัตรา ระดับต้นระดับกลางระดับสูง ไม่เกิน ๖๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร

12 บาท : วัน : คน ระดับการ ฝึกอบรม สถานที่ราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ สถานที่ของเอกชน จัดครบ ทุกมื้อ จัดไม่ครบ ทุกมื้อ จัดครบ ทุกมื้อ จัดไม่ครบ ทุกมื้อ ระดับต้น, กลาง ระดับสูง ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐ ไม่เกิน ๘๐๐ ไม่เกิน ๑, ๐๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐ ไม่เกิน ๗๐๐ อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ

13 บาท : วัน : คน ระดับการ ฝึกอบรม พักคน เดียว พัก ๒ คน ระดับต้น, ระดับกลาง ระดับสูง ไม่เกิน ๑, ๒๐๐ ไม่เกิน ๒, ๐๐๐ ไม่เกิน ๗๕๐ ไม่เกิน ๑, ๑๐๐ อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ

14 การจัดฝึกอบรม บุคคลภายนอก  จัดได้เฉพาะ ภายในประเทศเท่านั้น  คชจ. เทียบเท่าการ ฝึกอบรมระดับต้น  ค่าพาหนะให้เบิกเท่ากับ ระดับ ๑

15 บาท : วัน : คน สถานที่ ฝึกอบรม ครบทุก มื้อ ไม่ครบ ทุกมื้อ ส่วน ราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถานที่ เอกชน ไม่เกิน ๑๕๐ ไม่เกิน ๒๕๐ ไม่เกิน ๗๕ ไม่เกิน ๑๒๕ ค่าอาหารฝึกอบรมบุคคลภายนอก

16 บาท : วัน : คน กรณีจัดที่ พักให้ อัตรากรณีไม่จัด ที่พักให้ อัตรา สองคน / หนึ่งห้อง คนเดียว ( กรณี จำเป็น ) ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐ เบิกให้ผู้ เข้าอบรม ไม่เกิน ๓๐๐ ค่าเช่าที่พักฝึกอบรมบุคคลภายนอก

17 บาท : วัน : คน การจัดอาหารอัตรา ไม่จัดทั้ง ๓ มื้อ จัดให้ ๒ มื้อ จัดให้ ๑ มื้อ ไม่เกิน ๑๒๐ ไม่เกิน ๔๐ ไม่เกิน ๘๐ การเบิกค่าอาหารให้บุคคลภายนอก

18 หน่วยงา นผู้จัด อปท. ส่วน ราชการ หน่วยงา นอื่น รัฐวิสาห กิจ จัดร่วมกัน กรณี อปท. ส่งคนไปเข้าอบรม

19  ผู้ไปอบรมเบิกค่าอะไรได้ บ้าง  เบิกค่าลงทะเบียนได้แค่ ไหน อย่างไร

20 ค่าลงทะเ บียน - อปท. - ส่วน ราชการ - หน่วยงาน อิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ - องค์การ มหาชน - รัฐวิสาหกิจ เกี่ยวข้อง กับ อำนาจ หน้าที่ เท่าที่ จ่ายจริง ตาม อัตราที่ เรียก เก็บ

21 บาท : วัน : คน ประเภทอัตรา - ค่าลงทะเบียน รวม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และเครื่องดื่ม - ค่าลงทะเบียน รวม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ไม่เกิน ๔๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐ อัตราค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google