งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

3 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทาง ธุรกิจ มาตรฐานสากล

4

5 หลักการและเหตุผล ผู้บริหารมักจะถูกเชิญให้ไปพูดในงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานเกษียณอายุราชการ กล่าวเปิด และปิดโครงการต่างๆ อยู่เสมอ ความสามารถ ทางการพูดของผู้บริหารเป็นสิ่งที่ผู้เชิญเราไป กล่าวในงานต่างๆเขาคาดหวังและผู้ร่วมงานเองก็ คาดหวัง หลักสูตร “ ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษ สำหรับผู้บริหาร ” เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มศักยภาพ ทางการพูดของผู้บริหารให้มีความเป็นมืออาชีพ มากขึ้นดูดีและมีเกียรติและที่สำคัญเหนือความ คาดหมาย ย่อมนำมาซึ่งความประทับใจในที่สุด

6

7 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดของ ผู้บริหารในโอกาสต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การสื่อสารที่ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 3. เพื่อสามารถนำหลักการมาปรับใช้ให้ได้ ประสิทธิภาพมากที่สุด

8 เนื้อหาหลักสูตร ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.) - โอกาสต่างๆที่ผู้บริหารหรือผู้นำ ต้องพูด - เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ - การพูดในงานแต่ง งานบวช งาน เปิด - ปิดการสัมมนา - งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเกษียณอายุ ราชการ งานขึ้นบ้านใหม่ - การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การ กล่าวไว้อาลัย ฯ - บทฝึกปฏิบัติที่ 1 การพูดในโอกาส ต่างๆ - ข้อควรระวังในการพูดในโอกาส ต่างๆ - การบริหารความคาดหวัง - เทคนิคการใช้กลอน บทกวี คำคม คำพังเพย - เทคนิคในการกล่าวรายงานและ การกล่าวเปิดงาน - วิธีการพูดให้ประทับใจ - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ พูด - บทฝึกปฏิบัติที่ 2 บทบาทสมมติ การพูดในโอกาสต่างๆ

9 วิธีการฝึกอบรม - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์ - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมี วิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด และแก้ไข ข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด จำนวนสมาชิกต่อรุ่น - รับสมาชิกต่อรุ่น ไม่เกิน 40 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการฝึกพูด สถานที่ฝึกอบรม ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรม ต่างๆ ระยะเวลา 1 วัน (9.00-16.00) คณะวิทยากร - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

10 ติดต่อประสานงาน - คุณ................................................. โทร................................................. การประเมินผล 1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยากร 2. ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะในการพูดใน โอกาสต่างๆมากขึ้น 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ความมั่นใจ เทคนิค การผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และนำ ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

11


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาส พิเศษสำหรับผู้บริหาร บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google