งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหาร
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 หลักการและเหตุผล ผู้บริหารมักจะถูกเชิญให้ไปพูดในงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานเกษียณอายุ ราชการ กล่าวเปิดและปิดโครงการต่างๆ อยู่เสมอ ความสามารถทางการพูดของ ผู้บริหารเป็นสิ่งที่ผู้เชิญเราไปกล่าวในงานต่างๆเขาคาดหวังและผู้ร่วมงานเองก็ คาดหวัง       หลักสูตร “ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหาร” เป็นหลักสูตรที่จะ เพิ่มศักยภาพทางการพูดของผู้บริหารให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นดูดีและมี เกียรติและที่สำคัญเหนือความคาดหมาย ย่อมนำมาซึ่งความประทับใจในที่สุด

5

6 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดของผู้บริหารในโอกาสต่างๆให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น      2.เพื่อเพิ่มทักษะการพูด การสื่อสารที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี      3.เพื่อสามารถนำหลักการมาปรับใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

7 เนื้อหาหลักสูตร ภาคเช้า (9.00-12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.)
- โอกาสต่างๆที่ผู้บริหารหรือผู้นำต้องพูด - เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ - การพูดในงานแต่ง งานบวช งานเปิด-ปิดการสัมมนา - งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเกษียณอายุราชการ งานขึ้นบ้านใหม่ - การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การกล่าวไว้อาลัย ฯ - บทฝึกปฏิบัติที่ 1 การพูดในโอกาสต่างๆ - ข้อควรระวังในการพูดในโอกาสต่างๆ - การบริหารความคาดหวัง - เทคนิคการใช้กลอน บทกวี คำคม คำพังเพย - เทคนิคในการกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดงาน - วิธีการพูดให้ประทับใจ - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพูด - บทฝึกปฏิบัติที่ 2 บทบาทสมมติการพูดในโอกาสต่างๆ

8 วิธีการฝึกอบรม. - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์
วิธีการฝึกอบรม        - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์     - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลอย่าง ใกล้ชิด และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด   จำนวนสมาชิกต่อรุ่น     - รับสมาชิกต่อรุ่น ไม่เกิน 40 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกพูด สถานที่ฝึกอบรม   ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ ระยะเวลา  1วัน ( ) คณะวิทยากร  - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน  - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน บริหารหลักสูตรโดย       - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน 

9 ติดต่อประสานงาน - คุณ. โทร. การประเมินผล 1
ติดต่อประสานงาน - คุณ โทร การประเมินผล 1.ประเมินจากการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของวิทยากร 2.ประเมินจากแบบประเมินของสถาบันฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีทักษะในการพูดในโอกาสต่างๆมากขึ้น 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ความมั่นใจ เทคนิค การผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เรียนรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดในโอกาสพิเศษสำหรับผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google