งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรและชนิดของ ข้อมูล (Variables & Data Types) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรและชนิดของ ข้อมูล (Variables & Data Types) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรและชนิดของ ข้อมูล (Variables & Data Types) 1

2 2 หัวข้อ  ตัวแปร (Variables)  ชนิดของข้อมูล (Data Types)  ชนิดของตัวแปร  ตัวแปร Integer  ตัวแปร Floating-Point  ตัวแปร Character  ตัวแปร String  ตัวแปร Array  ค่าคงที่ (Constant)

3  ตัวแปร (Variable) เป็นชื่อที่ใช้แทน การอ้างอิงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Memory 3... Memory X SUM int X, Y, SUM; Y 50 100 150 X = 50; Y = 100; SUM = X+Y; 0... address 2293604 2293605 2293606 การจองเนื้อที่ให้ ตัวแปร การกำหนด ค่าตัวแปร การคำนวณ ค่าตัวแปร  ตัวแปร ที่เก็บค่าต่างๆ ในโปรแกรม ( เช่น X, Y, SUM, …) จะต้องถูกจองเนื้อที่ไว้ที่ Address หนึ่งๆ ใน Memory ( เช่น 2293604, 2293605, 2293606, …)  ค่าของตัวแปร สามารถเปลี่ยนค่าได้ ในขณะ ประมวลผล

4  กฎการตั้งชื่อตัวแปร 1. ประกอบด้วย a - z, A - Z, 0 - 9 หรือ _ 2. อักษรตัวแรกต้องเป็น a - z, A - Z, หรือ _ เท่านั้น 3. ห้ามใช้ชื่อเฉพาะ (Reserved Words) เช่น int, if, float,... 4. ยาวสูงสุด 31 ตัวอักษร  ตัวอย่าง : ◦ ชื่อที่ใช้ได้ เช่น i, n, _sys, K, SUM, … ◦ แต่ชื่อที่ไม่อนุญาต เช่น int, 5j, sum 2 ◦ ชื่อที่มีตัวพิมพ์ใหญ่ / เล็ก มีความหมายต่างกัน เช่น ชื่อตัวแปร sum, Sum, SUM ต่างกัน 4

5  การประกาศตัวแปร (Variable declaration) data_type variable1, variable2,... ; ◦ เช่น int X, Y; ◦ เพื่อเป็นการจองเนื้อที่ใน Memory เพื่อเก็บข้อมูล และ เรียกใช้ในโปรแกรม ( ในรูปแบบของตัว แปร ) 0 1..... 2 m -1 Address Memory... X Y  ชนิดของตัวแปร มี 3 ชนิด ( ตามชนิดข้อมูลที่เก็บ ) 1. ตัวแปรชนิด Integer(2 bytes) 2. ตัวแปรชนิด Floating Point (4 bytes) 3. ตัวแปรชนิด Character(1 byte)

6 3.2 ชนิดข้อมูล  ชนิดข้อมูล (Data Types) ใน ภาษา C มีหลายชนิด (int, float, char,…) ที่มีขนาด (byte) ต่างกัน ◦ ผู้ใช้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้ งาน ( ใช้เนื้อที่น้อยๆ โดยไม่เกิดค่า Overflow)

7  ข้อมูลชนิด Integer (16 bits): int เก็บค่าเลขนับได้ทั้งค่าบวกและลบ ( ต้อง ใช้ 1 บิตสำหรับเครื่องหมาย ) Overflow Overflow  ข้อมูล Integer (16 bits): unsigned int ที่เก็บค่าเลขนับเฉพาะค่า บวก

8  ข้อมูลชนิด long Integer (32 bits): long เก็บค่าเลขนับได้ทั้งค่าบวก และลบ ( ต้องใช้ 1 บิตสำหรับเครื่องหมาย ) Overflow Overflow  ข้อมูล long Integer (32 bits): unsigned long ที่เก็บค่าเลขนับเฉพาะ ค่าบวก

9  ข้อมูลชนิด Floating Point (32 bits) 0  ค่าบวก 2 -127 ถึง (2-2 -23 )2 128 (max)  ค่าลบ -(2-2 -23 )2 128 (min) ถึง -2 -127Overflow Overflow ~ +3.4028 x 10 38  ค่า Floating Point (32 bits) จะมีค่า ในช่วง (+, -) คือ

10  ข้อมูลชนิด double precision Floating Point (64 bits)  ค่าบวก 2 -2047 ถึง (2-2 -52 )2 2048 (max)  ค่าลบ -(2-2 -52 )2 2048 (min) ถึง -2 -2047 ~ +1.79769 x 10 308  ค่า double Fl-Pt (64 bits) จะมีค่า ในช่วง (+, -) คือ

11 ชนิด Character  ข้อมูลชนิด Character (8 bits) ในภาษา C จะใช้รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ◦ มีสัญลักษณ์ 2 8 = 256 ในช่วง 00000000 - 11111111

12 A - Z

13 3.3 ชนิดตัวแปร  ตัวแปรในภาษา C มีหลายชนิด ที่กำหนด ตามชนิดของข้อมูล  ตัวแปรพื้นฐาน 3 ชนิด ตัวแปร Integer (2 bytes) เก็บค่าเลขจำนวนเต็ม ตัวแปร Floating Point (4 bytes) เก็บค่าเลขจำนวน จริง ตัวแปร Character (1 byte) เก็บตัวอักษรรหัส ASCII  ตัวแปรขั้นสูง ตัวแปร String (m bytes) เก็บหลายตัวอักษร ตัวแปร Array (n bytes) เก็บค่าเลขหลายสมาชิก

14

15 15 ตัวอย่าง 3.1 ผลลัพ ธ์ Enter N (base 10): 10 N = 12 (base 8) printf(“N = %o (base 8)\n”, N); printf(“N = %d (base 10)\n”, N); printf(“N = %X (base 16)\n”, N); } N = 10 (base 10) N = A (base 16)

16 16 ตัวอย่าง 3.2 ผลลัพ ธ์ Enter N (base 16): 20 N = 40 (base 8) printf(“N = %o (base 8)\n”, N); printf(“N = %d (base 10)\n”, N); printf(“N = %X (base 16)\n”, N); } N = 32 (base 10) N = 20 (base 16)

17 การกำหนดค่า  รูปแบบ ( เลขฐาน 10) : variable = value;  รูปแบบ ( เลขฐาน 8) : variable = 0value;  รูปแบบ ( เลขฐาน 16) : variable = 0Xvalue; 0 1..... 2 m -1 Address Memory... X1 X2 10 X3 010 0X10

18 สำหรับพิมพ์ข้อมูลเลขฐาน 16 ( กรณี # จะมี 0X นำหน้าค่าเลขฐาน 16)

19 #include void main() {unsigned int dd,mm,yyyy; printf(“Enter day (dd):”); scanf(“%d”, &dd); printf(“Enter month (mm):”); scanf(“%d”, &mm); printf(“Enter year (yyyy):”); scanf(“%d”, &yy); printf(“%d/%d/%d\n”, dd,mm,yyyy); printf(“%.2d/%.2d/%d\n”, dd,mm,yyyy); printf(“%12.2d/%.2d/%d\n”, dd,mm,yyyy); } 19 ตัวอย่าง 3.3 ผลลัพ ธ์ 5 / 9 / 2 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 5 / 0 9 / 2 0 1 0

20 20 3.3.2 ตัวแปร Floating Point  ตัวแปร Floating Point ( เลข จำนวนจริง ) มี 2 ขนาด (32, 64 บิต ) ◦ float (32 bits หรือ 4 bytes) ◦ Double (64 bits หรือ 8 bytes) Memory...  ตัวอย่างเช่น float X; // 4 bytes (single precision) double Y; // 8 bytes (double precision) X Y -3.4028 x 10 38 -1.79769 x 10 308 - +3.4028 x 10 38 - +1.79769 x 10 308

21 #include void main() {int W, L, H; float Volume; printf(“Enter width: ”); scanf(“%d”, &W); ผลลัพ ธ์ Enter width: _5 Volume = 100.0 Enter length: _10 printf(“Enter length: ”); scanf(“%d”, &L); Volume = W * L * H; printf(“Volume = %f\n”, Volume); } printf(“Enter height: ”); scanf(“%d”, &H); Enter height: _2

22 %format ใน scanf, printf สำหรับรับข้อมูลของตัวแปร float %f สำหรับรับข้อมูลของตัวแปร double %lf, %le สำหรับรับข้อมูลของตัวแปร float ในรูปแบบ ±m.dddddde±xx %e สำหรับพิมพ์ข้อมูลของตัวแปร float, double %f %e สำหรับพิมพ์ข้อมูลของตัวแปร float ในรูปแบบ ±m.dddddde±xx สำหรับพิมพ์ข้อมูลของตัวแปร float, double ( พิมพ์ทศนิยม 0 ตำแหน่ง ) %.0f %.2f สำหรับพิมพ์ข้อมูลของตัวแปร float, double ( พิมพ์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) สำหรับพิมพ์ข้อมูล float, double ชิดขวาภายใน 20 ตำแหน่ง %20f %20.2f สำหรับพิมพ์ข้อมูลของตัวแปร float, double ชิดขวาภายใน 20 ตำแหน่ง ( พิมพ์ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) %20.0f สำหรับพิมพ์ข้อมูลของตัวแปร float, double ชิดขวาภายใน 20 ตำแหน่ง ( พิมพ์ทศนิยม 0 ตำแหน่ง )

23 23 ตัวอย่าง  การพิมพ์เลขทศนิยมให้ชิดขวา ( ภายใน 10 ตำแหน่ง ) และระบุ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง #include void main() { float x; x=1040.041; printf("%10.2f\n", x); x=10.0455; printf("%10.2f\n", x); x=123456.5182; printf("%10.2f\n", x); } ผลลัพ ธ์ 1 0 4 0. 0 4 1 0. 0 5 1 2 3 4 5 6. 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24  เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนสอบ รวม = Mid-term 40% + Final 60% และแสดงผลลัพธ์จากการ คำนวณ #include void main() {int ID, M, F; float Total; printf(“Enter ID: ”); scanf(“%d”, &ID); start Input ID,M,F Total=M*0.4+F*0.6 Print ID, Total end ผลลัพ ธ์ Enter ID: _53000010 ID = 53000010, Total = 75.60 Enter mid-term: _81 printf(“Enter mid-term (0-100): ”); scanf(“%d”, &M); Total = (M*0.4) + (F*0.6); printf(“ID=%d, Total=%.2f\n”, ID, Total); } printf(“Enter final (0-100): ”); scanf(“%d”, &F); Enter final: _72

25  เขียนโปรแกรมคำนวณเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปีและ 2 ปี เมื่อรายได้เงิน ฝาก (Income) = เงินต้น (M) x(1+ อัตราดอกเบี้ย (R) ) ปี = Mx(1+R) Y #include void main() { float M, R, Income, Income2; printf(“Enter Invested Money (M): ”); scanf(“%f”, &M); start Input M, R Income=M*(1+R) Print Income end ผลลัพ ธ์ Enter Invested Money (M): _10000 Enter %Interest Rate (R): _5 printf(“Enter %Interest Rate (R): ”); scanf(“%f”, &R); printf(“Income after 1 year : %20.2f\n”, Income); printf(“Income after 2 years:%20.2f\n”,Income2); } R = R/100; Income = M * (1+R); Income2 = M * (1+R)*(1+R); Income after 1 year : 10500.00 Income after 2 years: 11025.00 Income2 = M*(1+R)*(1+R) Income2

26 3.3.3 ตัวแปร Character  ตัวแปร Character ( อักขระ ): char ◦ เก็บใน Memory เป็นรหัส ASCII (8 bits หรือ 1 byte) ◦ ตัวแปรชนิดนี้ สามารถแสดงผลได้ทั้ง แบบตัวอักษร (%c) และรหัส ASCII ฐาน 10 (%d), ฐาน 8 (%o), ฐาน 16 (%X)  ตัวอย่างเช่น char C; // ประกาศตัวแปร C ใช้เก็บค่าเป็น ตัวอักษร (Character) scanf(“%c”, &C) 0 1..... 2 m -1 Address Memory... C a สำหรับข้อมูลของตัวแปร char เป็นตัวอักษร %c สำหรับข้อมูลของตัวแปร char เป็นรหัส ASCII ฐาน 10, 8, หรือ 16 %d, %o, %X

27 27  เขียนโปรแกรมรับค่า เป็นตัวอักษร (%c) แล้ว หาตัวอักษรอีก 3 ตัวถัด จากนั้น พร้อมค่า ASCII ( ฐาน 10) %d #include void main() { char c, c1, c2, c3; ตัวอย่าง 3.7 0 1..... 2 m -1 Addr Memory... c c1 a printf(“ASCII of %c is %d\n”, c, c); printf(“ASCII of %c is %d\n”, c1, c1); printf(“ASCII of %c is %d\n”, c2, c2); printf(“ASCII of %c is %d\n”, c3, c3); } c1 = c+1; c2 = c+2; c3 = c+3; c2 c3 printf(“Enter a character:”); scanf(“%c”, &c); bcdbcd

28 3.3.4 ตัวแปร String  ตัวแปร String ( สายอักษร ): char var[size] ◦ เก็บค่าหลายตัวอักษร ( ตัวละ 1 byte) ◦ %format ใน scanf และ printf คือ %s  ตัวอย่างเช่น char Name[10]; // ประกาศตัวแปร Name เก็บ ค่าได้ 10 ตัวอักษร scanf(“%s”, &Name); 0 1..... 2 m -1 Address Memory... ในคำสั่ง scanf และ printf %format สำหรับข้อมูลของตัวแปร string เป็นหลายตัวอักษร %s Name NovemberNovember

29 29 #include void main() { int Day, Year; char Month[20], c1, c2, c3; printf("Enter Day: "); scanf("%d", &Day); printf("Enter Month: "); scanf("%s", &Month); printf("Enter Year : "); scanf("%d", &Year) ตัวอย่าง 3.8  เขียนโปรแกรมรับข้อมูล วัน (Day) เดือน (Month) ปี (Year) เช่น 1, November, 2010 และแสดงผล Month day, year และอักษรย่อของ เดือน ผลลัพธ์ Enter Day : _ 1 Date is November 1, 2010 Enter Month (in string) : _November Enter Year : _ 2010 printf("Date is %s %d, %d\n", Month, Day, Year); printf(“%s => %c%c%c\n”, Month, c1, c2, c3); } November => Nov c1 = Month[0]; c2 = Month[1]; c3 = Month[2];

30 30 3.4 ค่าคงที่  ค่าคงที่ (Constant) คล้ายตัวแปร ◦ แต่ค่าคงที่ เมื่อกำหนดแล้วจะเปลี่ยนค่า ไม่ได้ ◦ ส่วนค่าที่เก็บในตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา  การประกาศค่าคงที่ ทำได้ 2 วิธี 1. ประกาศคล้ายกับตัวแปรแต่มี const นำหน้า const data_type constant_name = constant; เช่น const float pi = 3.142857; 2. ประกาศไว้ในส่วน Preprocessor Directive #define constant_name constant เช่น #define PI 3.142857

31 31 ตัวอย่าง 3.9  เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่ วงกลม Area = p r 2 เมื่อกำหนดค่า p = 3.142857 ( เป็น ค่าคงที่ ) ผลลัพ ธ์ Enter radius (r):_2 Area = 12.571428 start Input r Area = PI*r*r Print Area end PI=3.142867 #include void main() {int r; float Area; const float Pi = 3.142857; printf(“Enter radius (r): ”); scanf(“%d”, &r); Area = Pi * r * r; printf(“Circular area = %f \n”, Area); }

32 32 ตัวอย่าง 3.10  เขียนโปรแกรมคำนวณเส้นรอบรูปของ วงกลม เมื่อ เส้นรอบรูป (Circumference) =2 p r, p = 3.142857 ( เป็นค่าคงที่ ) ผลลัพ ธ์ Enter radius _ 4 Circular Circumference = 25.142857 start Input r Circ = 2*PI*r Print Circ end PI=3.142857 #include #define PI 3.142857 void main() {int r; float Circ; printf("Enter radius (r): "); scanf("%d", &r); Circ = 2 * PI * r; printf(“Circular circumference = %f\n", Circ); }


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรและชนิดของ ข้อมูล (Variables & Data Types) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google