งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2557 16 ก.ค.57 พ.อ.ทักษิณ สิริสิงห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2557 16 ก.ค.57 พ.อ.ทักษิณ สิริสิงห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2557 16 ก.ค.57 พ.อ.ทักษิณ สิริสิงห

2 การศึกษา รร.จิตรลดา รร.จิตรลดา เตรียมทหาร 27 เตรียมทหาร 27 รร.จปร.38 รร.จปร.38 ป.โท KMITL(IT) ป.โท KMITL(IT) รร.สธ.ทบ.78 รร.สธ.ทบ.78 วสท.51 วสท.51การศึกษา รร.จิตรลดา รร.จิตรลดา เตรียมทหาร 27 เตรียมทหาร 27 รร.จปร.38 รร.จปร.38 ป.โท KMITL(IT) ป.โท KMITL(IT) รร.สธ.ทบ.78 รร.สธ.ทบ.78 วสท.51 วสท.51รับราชการ ร.5/2 ปัตตานี ร.5/2 ปัตตานี ร.31/2 ลพบุรี ร.31/2 ลพบุรี พล.1 รอ. พล.1 รอ. ร.151/1 ร.151/1 รร.สธ.ทบ. รร.สธ.ทบ. วสท.สปท. วสท.สปท.รับราชการ ร.5/2 ปัตตานี ร.5/2 ปัตตานี ร.31/2 ลพบุรี ร.31/2 ลพบุรี พล.1 รอ. พล.1 รอ. ร.151/1 ร.151/1 รร.สธ.ทบ. รร.สธ.ทบ. วสท.สปท. วสท.สปท.งานพิเศษ Programmer Programmer VP-BIG VP-BIG ททบ. ททบ. กสทช. กสทช. งานวิจัย งานวิจัย C4I C4I DTI DTI Scooter Scooter Drone Droneงานพิเศษ Programmer Programmer VP-BIG VP-BIG ททบ. ททบ. กสทช. กสทช. งานวิจัย งานวิจัย C4I C4I DTI DTI Scooter Scooter Drone Drone

3

4 หัวข้อการบรรยาย 1.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 2.การจัดการฝึกฯ 3.สถานการณ์ฝึกฯ 4.การจัดทำแผน 5.การอำนวยการยุทธ์

5 การศึกษาหลักสูตรเสนาธิ การทหาร ต.ค.ต.ค.พ.ย.พ.ย.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ก.พ..มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. มว.1 : ผู้นำ มว.2 : วิจัย มว.3 : ยศ.ชาติ มว.4 : ยศ.ทหาร มว.5 : ปฏิบัติการร่วม/ผสม - ตอน 1 เรียนหลักการ - ตอน 1 เรียนหลักการ - ตอน 2 การวางแผน - ตอน 2 การวางแผน - ตอน 3 อำนวยการยุทธ์ - ตอน 3 อำนวยการยุทธ์ 11 33 20 มี.ค. 22 หมายเหตุ (ห้วงการปฏิบัติของ นศ.) 1 : วางแผนประณีต 2 : วางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ 3 : อำนวยการยุทธ์ (CPX)

6 ขอบเขตการเรียนการสอนขอบเขตการเรียนการสอน หมวดวิชาที่ 5 การปฏิบัติการร่วม / ผสม 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย ตอนที่ 1 : หลักนิยมการปฏิบัติการร่วม / ผสม ตอนที่ 2 : กระบวนการวางแผนการ ปฏิบัติการร่วม / ผสม ตอนที่ 3 : การอำนวยการยุทธ์ร่วม / ผสม

7 ตอนที่ 1 : กลุ่มความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมผสม หลักนิยม การปฏิบัติการปฏิบัติการร่วม / ผสม การยุทธร่วมของกองทัพไทย หลักนิยมร่วม กพ. ขว. ยก. กบ. กร. สส. หลักการปฏิบัติการพิเศษร่วม หน่วย รพศ. ของกองทัพไทย การปฏิบัติข่าวสารร่วม(IO) การปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังร่วม การระดมสรรพกำลัง กฎการใช้กำลังของ กองทัพไทย แผน / นโยบาย / ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.การจัดระเบียบ กห.51 พ.ร.บ.ความมั่นคง 51 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยศ.ความมั่นคง กห. แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนป้องกันประเทศกองทัพไทย แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพิ่มเติม เหตุการณ์สำคัญของโลก ภัยคุกคามด้านตะวันออก ทบทวน หน้าที่การปฏิบัติของ สธร. การบรรยายสรุปทางทหาร การประชุมสัมมนาทางทหาร การปฏิบัติการ 2 เหล่า การยุทธส่ง/เคลื่อนที่ทางอากาศ การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การเคลื่อนย้ายทางอากาศ การปฏิบัติการร่วม ทร. – ทอ. เหล่าทัพ หลักนิยมการใช้กำลัง ทบ. ทร. ทอ. ขีดความสามารถ ทบ. ทร. ทอ. กระบวนการวางแผน ทบ. ทร. ทอ. กฎการใช้กำลัง ทบ., ทร., ทอ.

8 ตอนที่ 2 : กระบวนการวางแผน ยุทธศิลป์ แผนการทัพ – แผนประณีต – แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ เป้าหมายร่วม / ตารางประสานสอดคล้อง ผนวกประกอบ

9 ตอนที่ 3 : การอำนวยการยุทธ์ การควบคุมการยุทธ์ ฝ่ายอำนวยการในการควบคุมการยุทธ์ ศูนย์บัญชาการทางทหาร การควบคุมการยุทธ์ของ ทบ., ทร., ทอ. ระบบควบคุมบังคับบัญชา C 4 I ระบบจำลองยุทธ์ การจัดการฝึก ฯ การฝึกร่วม วสท. และ รร. สธ. เหล่าทัพ (CPX)

10 การจัดการฝึกฯ

11 พ.ศ.๒๕๒๐พ.ศ.๒๕๒๐ จุดเริ่มต้นการฝึกร่วม

12 ความเป็นมาของการฝึกร่วมฯความเป็นมาของการฝึกร่วมฯ พ.ศ.๒๕๒๔ พล.อ.สายหยุด เกิดผล (ผบ.ทหารสูงสุด ในขณะนั้น) ได้เห็นถึงความสำคัญ และมีนโยบายให้จัดการฝึกร่วม ๔ สถาบัน ประกอบด้วย รร.สธ. เหล่าทัพ และ วสท. เข้าร่วมในฐานะเป็น บก.ทสส.พ.ศ.๒๕๒๖ สามารถจัดการฝึกร่วม ๔ สถาบัน เป็นครั้งแรกพ.ศ.๒๕๕๗ ปีนี้เป็นการฝึกร่วมครั้งที่ ๓๒ 12

13 วัตถุประสงค์การฝึกฯวัตถุประสงค์การฝึกฯ 1.นำหลักนิยม/หลักการมาใช้ในการวางแผน 2.ฝึกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการ 3.ฝึกควบคุมและอำนวยการยุทธ์ต่อกำลังรบ 4.พัฒนาหลักนิยม และพัฒนากองทัพต่อไป

14 วัตถุประสงค์เฉพาะ2557 วสท. -วางแผนยุทธการ -ปฏิบัติการร่วม -กกล.ฉก.ร่วม -กกล.ปพ.ร่วม วสท. -วางแผนยุทธการ -ปฏิบัติการร่วม -กกล.ฉก.ร่วม -กกล.ปพ.ร่วม รร.สธ.ทบ. -รบตามแบบ -รบหลัก ทภ.2 -กำลังหลัก 3 พล.ร. -ฝึกส่วนหลัง รร.สธ.ทบ. -รบตามแบบ -รบหลัก ทภ.2 -กำลังหลัก 3 พล.ร. -ฝึกส่วนหลัง รร.สธ.ทร. -รบโดย ทรภ. -รบหลักอ่าวไทย -ปฏิบัติการร่วม รร.สธ.ทร. -รบโดย ทรภ. -รบหลักอ่าวไทย -ปฏิบัติการร่วม รร.สธ.ทอ. -ทดสอบกำลัง -ปฏิบัติการร่วม รร.สธ.ทอ. -ทดสอบกำลัง -ปฏิบัติการร่วม ผู้บังคับบัญชา -ปัญหาตะวันออก -ไม่รบกับเพื่อนบ้าน -DIME -มิตรประเทศร่วมฝึก -สจว.ร่วมฝึก ผู้บังคับบัญชา -ปัญหาตะวันออก -ไม่รบกับเพื่อนบ้าน -DIME -มิตรประเทศร่วมฝึก -สจว.ร่วมฝึก

15 กอฝ. วสท.56 กอฝ. กอฝ. รร.สธ.ทบ.56 กอฝ. กอฝ. รร.สธ.ทร.56 กอฝ. กอฝ. รร.สธ.ทอ.56 กอฝ. กอฝ. สจว.56 กอฝ. 83 นาย243 นาย123 นาย120 นาย108 นาย รวม 677 นาย รวม 677 นาย กฝร.วสท.และ รร.สธ.เหล่าทัพ57 สถาบันที่เข้ารับการฝึกสถาบันที่เข้ารับการฝึก

16 รัฐบาลรัฐบาล กระทรวงกลาโ หม บก. ทท. บก. ท ร. บก. ทบ. บก. ทอ. กกล. ทร. กกล. ทร. กกล. ทบ. กกล. ทอ. กกล. ทอ.

17 ส่วนข้าศึกส่วนข้าศึก ส่วนประเมินผล นศ. กกล.ทร. (อจ.รร.สธ.ทร.) กกล.ทร. (อจ.รร.สธ.ทร.) กกล.ทบ. (อจ.รร.สธ.ทบ.) กกล.ทบ. (อจ.รร.สธ.ทบ.) กกล.แดง กกล.ทอ. (อจ.รร.สธ.ทอ.) กกล.ทอ. (อจ.รร.สธ.ทอ.) หน่วยสมมุติ -รัฐบาล(นรม.) -รมว.กระทรวงกลาโหม(รมว.กห.), หน่วยงานอื่นๆ -ภาคประชาชน, สื่อสารมวลชนหน่วยสมมุติ -รัฐบาล(นรม.) -รมว.กระทรวงกลาโหม(รมว.กห.), หน่วยงานอื่นๆ -ภาคประชาชน, สื่อสารมวลชน ส่วนควบคุมการฝึกฯ รัฐบาลแดง กกล.ทร.(นทน.รร.สธ.ทร.)กกล.ทร.(นทน.รร.สธ.ทร.) กกล.ทบ.(นทน.รร.สธ.ทบ.)กกล.ทบ.(นทน.รร.สธ.ทบ.) ศบท.น้ำเงิน (นศ.วสท.) กกล.ทอ.(นทน.รร.สธ.ทอ.)กกล.ทอ.(นทน.รร.สธ.ทอ.) กระทรวงกลาโหม รัฐบาลน้ำเงิน ภาคประชาชน หน่วยงานอื่นๆ ประเทศส้มเวียดนาม) ประเทศเขียว(ลาว) ประเทศเหลือง(กัมพูชา) กกล.ต่างชาติ -องค์กร นานาชาติ (UN,ASIAN) -ประเทศเป็นกลาง -มิตรประเทศกกล.ต่างชาติ -องค์กร นานาชาติ (UN,ASIAN) -ประเทศเป็นกลาง -มิตรประเทศ ประเทศเป็นกลาง ASIAN มิตรประเทศ(ม่วง) UN กกล.ปพ.ร่วม(ส่วนควบคุม)กกล.ปพ.ร่วม(ส่วนควบคุม) กกล.ปพ.ร่วม. (ส่วน ขศ.) กกล.ปพ.ร่วม. (ส่วน ขศ.) ขว. ปัจจุบัน อนาคต แผน กบ. I/O ปพ.ร่วม ส่วนจำลองยุทธ์ JTLS นทน.มิตรประเทศนทน.มิตรประเทศ

18 ผู้เข้ารับการฝึกฯ ฝ่ายน้ำเงิน ศบท. ศปก.ทบ.ศปก.ทร. ศปก.ทอ. กกล.ปพ.ร่วม ศปก.ทภ.1ทรภ.1 บก.พล.ร.3บก.พล.ร.6บก.พล.ม.3 ศปพล. /มทบ. บก.รพศ. ทรภ.2ศยอ. ศปก.ข่าวสารร่วม บก.แห่งชาติ JTLS = VTC คณะผู้บัญชาการฯ กกล.นานาชาติ ศปก.ทภ…

19 25562557 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. 1) ประชุมส่วน เตรียมการ ครั้งที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์ ครั้งที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ ครั้งที่ 3 นำเสนอ ผบช.4 สถาบัน / ขออนุมัติ ผบ.ทสส. ครั้งที่ 4 จัดทำกรอบสถานการณ์(1) ครั้งที่ 5 จัดทำกรอบสถานการณ์(2) ครั้งที่ 6 จัดทำสถานการณ์(เพื่อแผนประณีต) ครั้งที่ 7 จัดทำสถานการณ์(เพื่อแผนวิกฤติ) ครั้งที่ 8 จัดทำสถานการณ์(เพื่อการฝึก) 2) ประชุม นศ.& นทน. ครั้งที่ 9 ประชุมแถลงแผนประณีต ครั้งที่ 10 ประชุมแถลงแผนประณีต ครั้งที่ 11 ประชุมแถลงแผนเผชิญ สถานการณ์วิกฤติ ครั้งที่ 12 แถลงแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ครั้งที่ 13 ประชุมประสานแผน (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 14 ประชุมประสานแผน (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 15 ประชุมประสานแผน (ครั้งที่ 3) 3) สำรวจพื้นที่ครั้งที่ 1 (เลือกพื้นที่ฝึก) ครั้งที่ 2 (ตรวจสอบความพอเพียง) ครั้งที่ 3 (แจ้งเตือนหน่วยที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 4 (ตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้าย) 4) จัดการศึกษาตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ ตอนที่ 2 วางแผนประณีต ตอนที่ 2 วางแผนวิกฤติ ตอนที่ 3 การควบคุมและอำนวยการยุทธ์ 5) ฝึกภาคสนามส่วนเตียมการ (ส่วนล่วงหน้า) ส่วนเตียมการ (ส่วนฝึก) พิธีเปิด 18 ส.ค. การฝึกภาคสนาม 16-20ส.ค. พิธีปิด 22 ส.ค.

20 Time Line เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.255725582559 เวลาจริง 2557 เวลาในสถานการณ์ฝึก วางแผนประณีต วางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติฝึกอำนวยการยุทธ์CPX 23181620 การปฏิบัติการร่วม/ผสมการปฏิบัติการร่วม/ผสม ขณะนี้ 1 ม.ค. 59 ศบท. หน่วยรอง

21 สถานการณ์ฝึกฯ

22 ประเทศน้ำเงิน สถานการณ์ฝึกฯ ประเทศเขียว ประเทศส้ม ประเทศเหลือง ต้นเหตุของปัญหา  ความแตกแยกของคนในชาติน้ำเงิน บริเวณ 10 จว.ในภาคอิสาน  ประเทศเหลือง มีการดำเนินการเพื่อ เรียกร้องสิทธิเหนือพื้นที่ทับซ้อนทาง ทะเล  การพบแหล่งแร่ทอเรียมในบริเวณ พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น ทรัพยากรที่ทุกคนต้องการ โดยเฉพาะ ประเทศเขียว และประเทศแดง  ประเทศส้ม ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญ ทางการค้าในภูมิภาคกับประเทศ น้ำเงิน ต้องการลดความน่าเชื่อถือลง เพื่อให้ประเทศส้มก้าวขึ้นเป็นประเทศ ผู้นำของภูมิภาคในที่สุด 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ประเทศแดง 3 3 2

23 ข้อมูลเพื่อวางแผนฝึกร่วมฯ Link

24 การจัดทำแผน

25 25

26 Joint Operation Planning and Execution System 26

27 1. ขั้นเริ่มต้น 2. กำหนดแนวความคิด 3. พัฒนาแผน 4. ทบทวน 5. ทำแผนสนับสนุน แผน+ผนวกแผน+ผนวก ยศ.ทหารประเทศน้ำเงิน MDMP 1-5 ปี + 2 ปี ทบทวน Joint Strategic Capabilities Plan แผนขีดความสามารถทาง ยุทธศาสตร์ร่วม 27

28 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง แผนการทัพ แผนการใช้กำลัง กกล.ทบ.กกล.ทร. กกล.ทอ.กกล.อื่นๆภาคพลเรือน เศรษฐกิจสังคม การเมืองวิทยาศาสตร์ การทหาร พัฒนาประเทศMOOTW ความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ทหาร ด้าน ตก.(1) ด้าน ตอ.(2) ด้าน ตอ. ด้าน ตก.(2) ด้าน ใต้ 2 ปี 5 ปี >20 ปี 28

29 ยุทธศาสตร์ทหาร ประเทศน้ำเงิน บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์แห่งชาติ บทที่ 3 สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและภัยคุกคาม สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในระดับโลก และภูมิภาค สภาวะแวดล้อมทางทหารกับกลุ่มประเทศที่สำคัญในประชาคมอาเซียน แนวโน้มภัยคุกคามในภูมิภาค สภาวะแวดล้อมที่ไม่ใช่ทางทหาร สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ – การป้องกันประเทศ – การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ – การก่อการร้าย – ยาเสพติด – แรงงานต่างด้าว/การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย – อาชญากรรมข้ามชาติ – ภัยพิบัติ – การช่วยเหลือประชาชน 6.สรุปภัยคุกคาม บทที่ 4 วัตถุประสงค์ทางทหารและแนวความคิดยุทธศาสตร์ทหาร บทที่ 5 ขีดความสามารถทางทหารที่ต้องการ บทที่ 6 โครงสร้างกำลังรบของกองทัพไทย บทที่ 7 สรุป 1. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 2. การผนึกกำลังป้องกันประเทศ 3. การป้องกันเชิงรุกJSCP 29

30 1. ติดตามสถานการณ์ 2. ประเมินสถานการณ์ วิกฤติ 3. พัฒนา ห/ป 4. เลือก ห/ป 5. สั่งการ 6. ปฏิบัติ 30

31 วสท.ทำการฝึกและศึกษา ตามบ่งการ 14 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ห./ป. 15 เสนอประมาณการ 16 เสนอประมาณสถานการณ์ 17 ตกลงใจ /แนวความคิดฯ 18 การปฎิบัติการข่าวสารร่วม IO 21 ปพ.ร่วม 18 เป้าหมายร่วม 20 พื้นที่ส่วนหลังร่วม 22 ROE 23 EW 24 Theater Strategy 25 จัดทำ/แถลงแผน 6 การวิเคราะห์ภารกิจ 7 แนวทางในการวางแผน 4 JIPOE 8 การออกแบบแผนการทัพ 9 กำหนด ห./ป. 10 บรรยายสรุป ห/ป. 5 ข่าวสารขั้นต้น 1 สถานการณ์ฝึก 2 จัดตั้ง กองบัญชาการ 11 การเตรียมการวาดภาพการรบ 12 วาดภาพการรบ 13 บรรยายสรุป WG 3การข่าวกรองร่วม ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาแนวความคิด (Concept Development Phase) ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาแนวความคิด (Concept Development Phase) ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น ( Initiation Phase ) ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้น ( Initiation Phase ) ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนแผน (Plan Review Phase) ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนแผน (Plan Review Phase) ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาแผน (Plan Development Phase) ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนาแผน (Plan Development Phase) ขั้นที่ 5 ขั้นวางแผนสนับสนุน (Supporting Plans Phase ) ขั้นที่ 5 ขั้นวางแผนสนับสนุน (Supporting Plans Phase )

32 ผลผลิตการวางแผน บก.กองทัพน้ำเงิน(นศ.วสท.)บก.กองทัพน้ำเงิน(นศ.วสท.) กองทัพบก(อจ.รร.สธ.ทบ.)กองทัพบก(อจ.รร.สธ.ทบ.)กองทัพเรือ(อจ.รร.สธ.ทร.)กองทัพเรือ(อจ.รร.สธ.ทร.)กองทัพอากาศ(อจ.รร.สธ.ทอ.)กองทัพอากาศ(อจ.รร.สธ.ทอ.) กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม รัฐบาลรัฐบาล คณะวางแผนร่วม แผน ป้องกัน ประเทศ แผน เหล่า ทัพ แผน เหล่า ทัพ แผน เหล่า ทัพ

33 การฝึกควบคุมและอำนวยการยุทธ์

34 ส่วนควบคุมการฝึกฯ กฝร.วสท.และ รร.สธ.55 กอฝ.วสท.55กอฝ.วสท.55 กอฝ.รร.สธ.ทบ.55กอฝ.รร.สธ.ทบ.55กอฝ.รร.สธ.ทร.55กอฝ.รร.สธ.ทร.55กอฝ.รร.สธ.ทอ.55กอฝ.รร.สธ.ทอ.55 ส่วนอำนวยการ และสนับสนุนการฝึก ส่วนอำนวยการ และสนับสนุนการฝึก ส่วน ควบคุมการฝึก ส่วน ควบคุมการฝึก ส่วน ควบคุม นศ.ฯ ส่วน ควบคุม นศ.ฯ ฝ่ายควบคุมสถานการณ์ ฝ่ายประเมินผล นศ.(สธร.) ฝ่ายจำลองยุทธ์ ฝ่ายพิธีการและเลขานุการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสื่อสารและIT ฝ่ายการเงินและงบประมาณ ส่วนผู้บังคับบัญชา(4สถาบัน) ส่วนพิธีการ ส่วนควบคุมสถานการณ์&BDA ส่วนจำลองยุทธ์ ส่วนประเมินการจัดการฝึก ส่วนผู้บังคับบัญชา(4สถาบัน) ส่วนพิธีการ ส่วนควบคุมสถานการณ์&BDA ส่วนจำลองยุทธ์ ส่วนประเมินการจัดการฝึก กอฝ.สจว.55กอฝ.สจว.55

35 เหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์สำคัญ การควบคุมการยุทธ์และการบังคับบัญชา กระบวนการเป้าหมายร่วม การใช้กองหนุนแก้ปัญหา อาวุธยิงระยะไกล การบูรณาการข่าวสาร การปฏิบัติการรุก(1)ของ กกล.ทบ. สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส การปฏิบัติการรุก(2)แนวนราธิวาส-ยุทธ์บรรจบ การครองอากาศ การปฏิบัติการร่วม ทร.-ทอ. การสนับสนุนอากาศ-พื้นดิน การควบคุมทะเล การยกพลขึ้นบก การส่งผ่าน กกล.ฉก. กกล.ฉก.ยึดที่หมาย/ทำการยุทธ์บรรจบ การควบคุมและช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติการข่าวสารร่วม I/O การ ปจว./ปชส. การติดต่อสื่อสาร(ยุทธวิธี.&ธุรการ) D1 D2 D3 D4 D5 ยกพลตามแผน ที่หมายใหม่

36 16 ส.ค.58 17 ส.ค.58 18 ส.ค.58 19 ส.ค.58 20 ส.ค.58 21 ส.ค.58 บ่งการหลักในห้วงการฝึก Phase II สร้างความชอบธรรม สร้างความชอบธรรม Phase III ตรึง ทภ.2, ทร.ภ.2 รุกเข้า พ.ท.ทภ.1 Phase III ตรึง ทภ.2, ทร.ภ.2 รุกเข้า พ.ท.ทภ.1 Phase IV ทน.ระลอก 2 เข้าตีผ่าน Phase IV ทน.ระลอก 2 เข้าตีผ่าน 1100/1200 บ.แดงรุก จต.เรือยกพลจต.เรือยกพล 1200 ระลอกแรก ระลอกสองระลอกสองตรึงตรึง ใช้ พล.ถ. ประกาศรุกประกาศรุก 1000 รุกทางทะเล เปิดอ่าวตอนเหนือเปิดอ่าวตอนเหนือยกพลยกพลรักษาปีกรักษาปีก ตั้งรับตั้งรับ ดึงต่างชาติเข้าดึงต่างชาติเข้า Phase V ต่างชาติเข้า / ถอนกำลัง Phase V ต่างชาติเข้า / ถอนกำลัง ปัญหาพลังงานปัญหาพลังงาน ปัญหา กบ.(สป.3) SCUDSCUD เขื่อนเขียวเขื่อนเขียว คลัง สป.3 ท่อน้ำมันท่อน้ำมัน ปัญหา IO ปัญหา กร.

37 สรุป/รายงาน สั่งการ สรุป/รายงาน สั่งการ การแบ่งกลุ่มงาน ในที่บัญชาการ J35 - FOPs ปบ.การนาคต J35 - FOPs ปบ.การนาคต J33 - COPs ปบ.การจจุบัน J33 - COPs ปบ.การจจุบัน J5 แผนอนาคต J5 แผนอนาคต ศูนย์ข่าว INTEL ข่าวกรอง INTEL ข่าวกรอง กกล.ทบ. กกล.ทร. กกล.ทอ. รพศ.ร่วม กกล.ฉก.ร่วม ศปก.IO ร่วม ศปก.ปจว. ศูนย์ข่าว แผนที่สถานการณ์ 1.แผนที่กระดาษ 2.Computer แผนที่ สถานการณ์ อนาคต ( แผน ) กพ. กร. บก.แห่งชาติ เป้าหมายร่วม อนุมัติแผน แจกจ่าย มาตรการควบคุม นโยบาย I/O รพศ. สส. กบ. 2 2 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 10 6 6 6 6 8 8

38 การติดตามสถานการณ์ จากแผนที่สถานการณ์อัตโนมัติ COP Link

39 เวลาในสถานการณ์ (JTLS) เวลาทำการฝึกแต่ละวัน 0800 - 1600 ระบบ JTLS สามารถดูขอมูลได้ตั้งแต่ 0800 – 1600 ระบบ JTLS สามารถสั่งหน่วยได้ตั้งแต่ 0800 – 1600 เวลาในสถานการณ์ฝึก แต่ละวัน เริ่มตั้งแต่ 0600 – 1800 ไม่มีสถานการณ์รบโดยระบบ JTLS ในเวลาการคืน 0800 9 9 10 11 1200 13 14 15 1600 0600 0800 1000 1200 1400 1600 1800 เวลาในสถานการณ์ เวลาจริง

40 ตารางการประชุม 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 ประชุมกองอำนวยการ ส่วนควบคุมการฝึกฯ ประชุม ศบท. VTC สั่งการ พิจารณาเป้าหมายร่วม อนุมัติเป้าหมายร่วม VTC สรุปสถานการณ์

41 1COA(1)1COA(1)2ว.การทัพสัมพันธ์2ว.การทัพสัมพันธ์3ว.การทัพสัมพันธ์3ว.การทัพสัมพันธ์4COA(2)4COA(2)55 667WG(1)7WG(1)8WG(2)8WG(2)9เสนอประมาณการ9เสนอประมาณการ10ตกลงใจให้แนวคิด10ตกลงใจให้แนวคิด11111212 1313141415ทำแผน15ทำแผน16ทำแผน16ทำแผน17ซ้อมแถลง17ซ้อมแถลง18แถลงแผนCAP18แถลงแผนCAP1919 2020212122222323242425251616 1122 334แถลงกลับ4แถลงกลับ556 MINI CPX 6 7 7 8เก็บของ8เก็บของ99 10101111121213ส่วนล่วงหน้า13ส่วนล่วงหน้า14 ส่วนใหญ่ เดินทาง 14 15ทดสอบระบบ15ทดสอบระบบ16StartEx.16StartEx. 171718พิธีเปิดการฝึก18พิธีเปิดการฝึก191920EndEx.AAR.20EndEx.AAR.21พิธีปิดการฝึก21พิธีปิดการฝึก22พิธีปิดการฝึก22พิธีปิดการฝึก 2323 กรกฎาคม 272728JTLS28JTLS29JTLS29JTLS3030 3131 ลงข้อมูล JTLS สิงหาคม 222223 ให้สถานการณ์ CAP 23 24JIPOE24JIPOE25JIPOE25JIPOE26แถลงเอกสารวิจัย26แถลงเอกสารวิจัย27 วิเคราะห์ ภารกิจ 27 2828 292930ChampagneDesign30ChampagneDesign มิถุนายน ดูงานตะวันออกดูงานตะวันออก D1D1 D2D2D3D3D4D4D5D5 66 1122 55 33 44 7788991010 111112121313

42 ผู้เข้ารับการฝึกฯ ฝ่ายน้ำเงิน ศบท. ศปก.ทบ.ศปก.ทร. ศปก.ทอ. กกล.ปพ.ร่วม ศปก.ทภ.1ทรภ.1 บก.พล.ร.3บก.พล.ร.6บก.พล.ม.3 ศปพล. /มทบ. บก.รพศ. ทรภ.2ศยอ. ศปก.ข่าวสารร่วม บก.แห่งชาติ JTLS = VTC คณะผู้บัญชาการฯ กกล.นานาชาติ ศปก.ทภ…

43 ตอบข้อซักถาม 43


ดาวน์โหลด ppt การฝึกร่วม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปี 2557 16 ก.ค.57 พ.อ.ทักษิณ สิริสิงห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google