งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ปี 2557

2 กำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2557 (M&E) สสจ.เพชรบุรี (วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)

3 3 การตรวจราชการ ปี 2557 เขต บริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ทีมตรวจฯ ติดตาม ประเมินผล (M&E) เฉพาะประเด็นที่ ยังเป็นจุดเสี่ยงของการ ทำงานในพื้นที่ การปรับปรุงแก้ไขประเด็น ที่เป็นจุดเสี่ยง ผู้ประเมิน M&E ของศูนย์ วิชาการเขต และผู้ประเมิน ของกรม

4 4 เนื้อหาการตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 กำหนดประเด็นการติดตาม ประเมินผล (M&E) จากการ สรุปวิเคราะห์ผลการตรวจ ราชการฯ ในรอบที่ 1 เพื่อ ค้นหาจุดอ่อนการทำงานใน พื้นที่ และลงประเมินในเชิงลึก

5 ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องมีการ M&E (รอบ 2/2557) กลุ่มบริหาร (ไม่มี) กลุ่มบริการ - ประเด็น Highlight ที่ควรต้องดำเนินการในแต่ละสาขา โดย focus พื้นที่ตามสภาพปัญหา - การนำแผนลงสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ แผนสุขภาพ และระบบข้อมูล - แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ความสอดคล้องของ มาตรการ ทุกระดับ กลุ่มวัย -วัยเด็ก เรื่อง พัฒนาการเด็ก/TDSI การสื่อสาร/การปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่ เพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ให้สูงที่สุด -วัยทำงาน เรื่อง NCD และ TB

6 กำหนดการกำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2557 (M&E) เขตบริการสุขภาพที่ 5 14 พ.ค. 57 สมุทรสาคร 15 พ.ค. 57 ราชบุรี 16 พ.ค. 57 เพชรบุรี 21 พ.ค. 57 สมุทรสงคราม 22 พ.ค. 57 นครปฐม 23 พ.ค. 57 กาญจนบุรี 28 พ.ค. 57 สุพรรณบุรี 29 พ.ค. 57 ประจวบคีรีขันธ์ 10 มิถุนายน 2557 ประชุมสรุปผลการ M&E

7 กำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 3 ปี 2557 สสจ.เพชรบุรี (วันที่ 25-27 มิ.ย. 57) พื้นที่รับตรวจราชการ คือ 1. คปสอ.ท่ายาง 2..คปสอ.เมือง

8 8 การตรวจราชการ ปี 2557 เขต บริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 3 วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ทีมตรวจฯ ติดตามความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง แผนสุขภาพจังหวัด และปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานรอบ ๘ เดือน และการ ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มเติม สธน. ผช. ผตร. ผู้ตรวจกรม และผู้ ประเมินของศูนย์วิชาการเขต

9 9 เนื้อหาการตรวจราชการ ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนสุขภาพจังหวัด

10 กำหนดการกำหนดตรวจราชการ และ นิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 3 ปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 5 1.สมุทรสาคร 11 - 13 มิถุนายน 2557 2.ราชบุรี 18 - 20 มิถุนายน 2557 3.เพชรบุรี 25 - 27 มิถุนายน 2557 4.สมุทรสงคราม 2 - 4 กรกฎาคม 2557 5.นครปฐม 8 - 10 กรกฎาคม 2557 6.กาญจนบุรี 16 - 18 กรกฎาคม 2557 7.สุพรรณบุรี 23 - 25 กรกฎาคม 2557 8.ประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557


ดาวน์โหลด ppt การตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google