งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทาง พันธุกรรมของสมรรถนะการ เจริญเติบโตและผลผลิตไข่ใน ไก่พื้นเมืองไทย ( ประดู่หางดำ ) วุฒิไกร บุญคุ้ม, วุฒิไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทาง พันธุกรรมของสมรรถนะการ เจริญเติบโตและผลผลิตไข่ใน ไก่พื้นเมืองไทย ( ประดู่หางดำ ) วุฒิไกร บุญคุ้ม, วุฒิไกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทาง พันธุกรรมของสมรรถนะการ เจริญเติบโตและผลผลิตไข่ใน ไก่พื้นเมืองไทย ( ประดู่หางดำ ) วุฒิไกร บุญคุ้ม, วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และเทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ความสำคัญและที่มางานวิจัยไก่ประดู่หางดำ

3 ความสำคัญและที่มางานวิจัยไก่ประดู่หางดำ คุณสมบัติของไก่ประดู่หางดำ  รสชาติดี  ราคาเมื่อขายสูงกว่าไก่เนื้อ  คอเลสเตอรอลต่ำ  กรดยูริกต่ำ  ไตรกลีเซอไรด์ต่ำ อาชีพเสริมของเกษตรกร เชิงการค้าระดับอุตสาหกรรม

4 ความสำคัญและที่มางานวิจัยไก่ประดู่หางดำ  การเจริญเติบโตช้า  ผลผลิตไข่ต่ำ การปรับปรุงพันธุกรรม

5 วัตถุประสงค์ เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทาง พันธุกรรมและวิเคราะห์แนวโน้ม ทางพันธุกรรมเพื่อศึกษาความ เป็นไปได้ในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ พื้นเมืองประดู่หางดำของลักษณะ สมรรถนะการเจริญเติบโตและ ปริมาณผลผลิตไข่

6 วิธีการศึกษา Growth trait = นน. ตัว เมื่ออายุ 16 สัปดาห์ Carcass trait= ความยาวรอบอก Egg trait= ผลผลิตไข่เมื่ออายุ 300 วัน Selection Index I =  1 EBV 1 +  2 EBV 2 +  3 EBV 3 Genetic Parameter Estimation Multi-trait BLUP h 2, r G G1 G2 GG SELECTION G3 GG G1-G4 4,283 บันทึก

7 ผลการทดลอง Avg 88 g/head Avg 1.5 egg/head Avg 200 g/head Avg 66 g/head

8 ผลการทดลอง ประดู่หางดำ ลักษณะ VpVah2SE.BWBR EG G น้ำหนักตัวที่อายุ 16 สัปดาห์ 50. 12 21. 44 0.4 3 0.0 2 - 0.9 5 0.1 0 ความกว้างอก 2.6 4 0.8 0 0.3 0 0.0 3 0.9 0 - 0.0 8 จำนวนไข่รวมที่ อายุ 300 วัน 390.8 99. 79 0.2 6 0.0 4 0.0 8 0.0 6 - ตารางแสดงความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ (phenotypic variance, Vp), ความแปรปรวนทางพันธุกรรม (genetic variance) ค่าอัตราพันธุกรรรม (h2), ความคลาดเคลื่อน (SE) ค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (rg) และค่าสหสัมพันธ์ของ ลักษณะปรากฏของลักษณะที่คัดเลือกในไก่ประดู่หางดำ rg rp

9 สรุป  การปรับปรุงพันธุกรรมไก่ประดู่หางดำใน ลักษณะสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลผลิตไข่ สามารถทำได้  ลักษณะสมรรถนะการเจริญเติบโตและผลผลิตไข่ มีความสัมพันธ์ในเชิงพันธุกรรมต่ำหรือมีอิสระต่อ กันดังนั้นในการคัดเลือกควรพิจารณาแยก

10 คำขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประมาณค่าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทาง พันธุกรรมของสมรรถนะการ เจริญเติบโตและผลผลิตไข่ใน ไก่พื้นเมืองไทย ( ประดู่หางดำ ) วุฒิไกร บุญคุ้ม, วุฒิไกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google