งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 ระบบตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 ระบบตัวเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 ระบบตัวเลข

2 สถานะการทำงานของวงจรไฟฟ้า
Logic “0” Logic “1”

3 ตารางแสดงสัญลักษณ์ของจำนวนในฐานต่าง ๆ
ลำดับที่ ฐาน 10 ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A 12 B 13 C 14 D 15 E 16 F

4 ตารางแสดง Bit, Nibble และ Word
MSB LSB Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nibble Byte Word

5 การแปลงเลขฐาน 1101 = (1x2^3)+(1x2^2)+(0x2^1)+(1x2^0)
การแปลงเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ 1. ฐานสองเป็นฐานสิบ 1101 = (1x2^3)+(1x2^2)+(0x2^1)+(1x2^0) 2 2. ฐานแปดเป็นฐานสิบ 2547 = (2x8^3)+(5x8^2)+(4x8^1)+(7x8^0) 8 3. ฐานสิบหกเป็นฐานสิบ 2547 = (2x16^3)+(5x16^2)+(4x16^1)+(7x16^0) 16

6 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก
การแปลงเลขฐาน (ต่อ) การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบหก 10 เป็น 2 10 เป็น 8 10 เป็น 16 แปลง 13 เป็นฐานสอง 13/2=6 เศษ 1 6/2=3 เศษ 0 3/2=1 เศษ 1 1/2=0 เศษ 1 13 = แปลง เป็นฐานแปด 2548/8=318 เศษ 4 318/8= 39 เศษ 6 39/8= 4 เศษ 7 4/8= 0 เศษ 4 = แปลง เป็นฐานสิบหก 2548/16=159 เศษ 4 159/16= 9 เศษ F 9/16= 0 เศษ 9 = 9F4 10 10 10 10 16 10 2 10 8

7 การบวกเลข การบวก ลบเลขฐาน ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 + + + 1011 1010 10101 256
= ? 1011 1010 10101 =10101 = ? 256 141 417 = 417 2A7 + 74C = ? 2A7 74C 9F3 2A7 + 74C = 9F3 2 2 8 8 16 16 + + + 2 8 16 16 2 8 16 2 8 2 2 2 8 8 8 16 16 16

8 การลบเลข การบวก ลบเลขฐาน (ต่อ) ฐาน 2 ฐาน 8 ฐาน 16 - - - 1101 1010 0011
= ? 1101 1010 0011 = 0011 = ? 654 463 171 = 171 A91 – 67B = ? A91 67B 416 A91 – 67B = 416 2 2 8 8 16 16 - - - 2 8 16 2 8 16 16 2 8 2 2 2 8 8 8 16 16 16

9 ตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย
กรณีเครื่องหมายเป็นบวก (bit 7 =‘0’ เช่น ) ให้คิดเหมือนกับระบบเลขฐานสองแบบปกติ กรณีเครื่องหมายเป็นลบ (bit 7 =‘1’ เช่น ) ต้องทำเป็น 2’complement

10 การทำ 2’complement มี 2 ขั้นตอน
มี 2 ขั้นตอน 1. ให้กลับบิตจาก 0 เป็น 1 แบบบิตต่อบิต ผลที่ได้จากการกลับบิตเรียกว่า 1’complement 2. นำ 1’complement มารวมกับ 1 จะได้2’complement

11 การทำ 2’complement ตัวอย่างการทำ 2’complement
-26 = ’complement 1 ’complement +

12 รหัสในคอมพิวเตอร์ รหัส BCD-8421 ( Binary Coded Decimal-8421 Decimal
0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001

13 รหัสในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง จงแปลง 976510 ให้เป็นรหัส BCD-8421 วิธีทำ
= BCD

14 รหัสในคอมพิวเตอร์ รหัส ASCII

15 รหัสในคอมพิวเตอร์ รหัส EBCDIC

16 รหัสป้องกันการผิดพลาด ( Error Detection Code )
EDC พาริตี้คี่ พาริตี้คู่ even parity odd parity

17 รหัสป้องกันการผิดพลาด ( Error Detection Code )

18 รหัสป้องกันการผิดพลาด ( Error Detection Code )
Bit P Data Odd Data Even

19 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 2
1. จงแปลงเลขฐานสอง แปด และสิบหกต่อไปนี้ให้เป็นเลขฐานสิบ 1.1) ) 10112 1.3) ) 48538 1.5) 6A ) C2B16 2. จงแปลงเลขสิบต่อไปนี้ให้เป็นเลขฐานแปด ฐานสิบหก และรหัส bcd-8421 2.1) ) 2548

20 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 2
3. จงบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหกดังต่อไปนี้ 3.5 A716+8B C216+37D16 4. จงลบเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหกดังต่อไปนี้ 4.5 A716-8B C216-37D16

21 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 2
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ระบบตัวเลขในคอมพิวเตอร์แบ่งได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 2. จงอธิบายความหมายของบิต (bit) ไบต์ (byte) เวิร์ด (word) 3. 1 byte มีกี่ nibble 4. ระบบตัวเลขแบบ 2’complement หมายถึงอะไร 5. รหัสในคอมพิวเตอร์คืออะไร 6. บิตที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีกี่แบบ อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 ระบบตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google