งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการวิจัย อย่างง่าย ความหม าย ทำวิจัย อย่างไร เขียน อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการวิจัย อย่างง่าย ความหม าย ทำวิจัย อย่างไร เขียน อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการวิจัย อย่างง่าย ความหม าย ทำวิจัย อย่างไร เขียน อย่างไร

2 ความหมายการวิจัย อย่างง่าย การวิจัย หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการที่ ได้มาซึ่ง ข้อความรู้ ความจริง หรือ คำตอบที่ เชื่อถือได้ของ ข้อสงสัยหรือ ปัญหาและ คำตอบที่ เชื่อถือได้นั้นจะ ต้องมี องค์ประกอบ 2 ประการคือ มี พยานหลักฐาน หรือข้อมูล ยืนยัน และต้อง ได้มาอย่างมี ระบบระเบียบที่ เชื่อถือได้ ประโยชน์ 1. เกิดวิทยาการใหม่ ๆ 2. ใช้แก้ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม 3. ช่วยให้เข้าใจ ปรากฏการณ์และ พฤติกรรมต่าง ๆ ได้ ดีขึ้น 4. ช่วยในด้านการ กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน 5. ช่วยกระตุ้น บุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้า หาความรู้อยู่เสมอ 6. สามารถตอบ คำถามที่ยัง คลุมเครือให้กระจ่าง ชัดยิ่งขึ้น ประโยชน์ 1. เกิดวิทยาการใหม่ ๆ 2. ใช้แก้ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม 3. ช่วยให้เข้าใจ ปรากฏการณ์และ พฤติกรรมต่าง ๆ ได้ ดีขึ้น 4. ช่วยในด้านการ กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน 5. ช่วยกระตุ้น บุคคลให้มีเหตุผล รู้จักคิด และค้นคว้า หาความรู้อยู่เสมอ 6. สามารถตอบ คำถามที่ยัง คลุมเครือให้กระจ่าง ชัดยิ่งขึ้น ความสำคัญ คุณค่าและ ความสำคัญ ของการวิจัยใน ชั้นเรียน ช่วย ให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์และ มีคุณลักษณะที่ ดีตามหลักสูตร ผู้สอนจะได้ คิดค้นวิธีการ สอน ได้สื่อหรือ เครื่องมือใหม่ๆ ที่สนับสนุนหรือ ส่งเสริมการ เรียนการสอน ในสถานศึกษา ความสำคัญ คุณค่าและ ความสำคัญ ของการวิจัยใน ชั้นเรียน ช่วย ให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์และ มีคุณลักษณะที่ ดีตามหลักสูตร ผู้สอนจะได้ คิดค้นวิธีการ สอน ได้สื่อหรือ เครื่องมือใหม่ๆ ที่สนับสนุนหรือ ส่งเสริมการ เรียนการสอน ในสถานศึกษา

3

4

5

6

7 การเขียนวิจัย อย่างง่าย

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt วิชาการวิจัย อย่างง่าย ความหม าย ทำวิจัย อย่างไร เขียน อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google