งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP ADDRESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP ADDRESS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IP ADDRESS

2 คณะผู้จัดทำ น.ส.สิรดา อินทร์ติยะ เลขที่ 31
น.ส.สิรดา อินทร์ติยะ เลขที่ 31 น.ส.สุดารัตน์ ฉุยฉาย เลขที่ 38 น.ส.อรชร เสาวนาม เลขที่ 55

3 ความหมายของ IP address
IP Address คือหมายเลขประจำเครื่องที่ต้องกำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและ อุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โดยมีข้อแม้ว่าหมายเลข IP Address ที่จะกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่ง IP Address จะเป็นตัวอ้างอิงชื่อที่อยู่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น หากคอมพิวเตอร์ A ต้องการส่งไฟล์ข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ B คอมพิวเตอร์ A จะต้องรู้จักหรือมองเห็นคอมพิวเตอร์ B เสียก่อน โดยการอ้างอิงหมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ B ให้ถูกต้อง จากนั้นจึงอาศัยโปรโตคอลเป็นตัวรับส่งข้อมูลระหว่างทั้ง 2 เครื่อง

4 รูปแบบของ IP address IP Address จะประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน 4 ชุด ระหว่างตัวเลขแต่ละชุดจะถูกคั่นด้วยจุด " . " เช่น โดยคอมพิวเตอร์จะแปลงค่าตัวเลขทั้ง 4 ชุดให้กลายเป็นเลขฐาน 2 ก่อนจะนำค่าที่แปลงได้ไปเก็บลงเครื่องทุกครั้ง IP Address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ส่วน คือ 1.ส่วนที่ใช้เป็นหมายเลขเครือข่าย (Network Address) 2.ส่วนที่ใช้เป็นหมายเลขเครื่อง (Host Address)

5 การแบ่งขนาดของเครือข่าย
ไอพีเวอร์ชัน 4 ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น Class ชนิดต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งาน ต่างๆกัน ดังต่อไปนี้ Class A คือ address สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้ไบต์แรก (8 bit) เป็น Network number และให้บิตแรก เป็น 0 จึงมี Network number ระหว่าง (126 เครือข่าย) ส่วน Host number ใช้ 3 ไบต์ (24 บิต) จึงมีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ถึง 16,777,124 เครื่อง หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง ถึง มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อภายในเครือข่ายจำนวนมากๆ

6 Class B คือ address สำหรับเครือข่ายขนาดกลาง ใช้ 2 ไบต์แรก (16 bit) เป็น Network number และให้ 2 บิตแรก เป็น 10 จึงมี Network number เท่ากับ 2 ยกกำลัง (16-2) หรือ 16,382 เครือข่าย ส่วน Host number ใช้ 2 ไบต์ (16 bit) มีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ 65,534 เครื่อง หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง ถึง มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดกลาง สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ถึง 65,534 เครื่อง

7 Class C คือ address สำหรับเครื่องข่ายขนาดเล็ก (น้อยกว่า 256 เครื่อง) ใช้ 3 ไบต์แรก (24 bit) เป็น Network number และให้ 3 บิตแรกเป็น 110 จึงมี Network number เท่ากับ 2 ยกกำลัง (24-3) หรือ 2,097,152 เครือข่าย ส่วน Host number ใช้ 1 ไบต์ (8 bit) มีคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ 254 เครื่อง หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง ถึง มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดเล็กและใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Class D จะกำหนดให้ 4 บิตแรก เป็น 1110 หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง ถึง สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้มีไว้เพื่อใช้ในเครือข่ายแบบ Multicast เท่านั้น

8 Class E จะกำหนดให้ 5 บิตแรก เป็น หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง ถึง สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้ จะเก็บสำรองไว้ใช้ในอนาคตปัจจุบันจึงยังไม่ได้มีการนำมาใช้งาน

9 ความสำคัญ หมายเลข IP Address (ไอพีแอดเดรส)มีความสำคัญกับการเชื่อมต่อระบบ Network หรือเครือข่าย Internet เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ในอินเตอร์เน็ตต้องมีแอดเดรส (address) ซึ่งเหมือนกับบ้านต้องมีเลขที่บ้านเพื่อที่จะบอกได้ว่าเป็นบ้านไหน IP address ที่เราใช้กันทุกวันนี้ ช่วยทำให้ง่ายแก่การตรวจสอบเช็คหมายเลขของแต่ละเครื่อง ทำให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและมีหมายเลขซ้ำกัน

10 ประเภทของ IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. Public IP Address หมายเลข IP Address"Public IP" ของแต่ละเครื่องบนเครือข่ายInternet จะไม่ซ้ำกันโดยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะจ่ายหมายเลข IP Address มาใช้ชั่วคราว 1 IP ซึ่งPublic IP Address จะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการเชื่อมต่อใหม่ เพื่อบอกความเป็นตัวตนของเครื่องนั้น

11

12 2. Private IP Address หมายเลข IP Address"Private IP" คือหมายเลขที่ใช้กำหนด ขึ้นมาเอง เพื่อการสื่อสารภายใน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในเท่านั้น

13 โดยสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ
- กำหนดแบบ Dynamic วิธีนี้คอมพิวเตอร์ หรือ DHCP Server จะทำหน้าทีกำหนดหมายเลข IP และจ่ายเลขIPให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในกรุ๊ปนั้น หรือเรียกการจ่ายไอพีแบบนี้ว่า (Automatic Private IP Address) - กำหนดแบบ Static เป็นวิธีการกำหนดไอพีแอดแดรสแบบคงที่ โดยผู้ติดตั้งระบบ ทำหน้าที่กำหนด หมายเลข IP Address ให้แต่ละเครื่อง เพื่อไม่ให้กำหนด IP ซ้ำกัน แต่เมื่อมีการติดต่อในเครือข่าย Internet ก็จะได้รับหมายเลข ไอพี แอดเดรส "Public IP Address"จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เราสามารถเช็คไอพี (Check IP) แบบ "Private IP" บนเครื่อง ได้โดย

14 คลิกปุ่ม Start > Run > พิมพ์ cmd วรรค /k วรรค ipconfig

15 จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังรูป

16 แหล่งที่มา http://www.d-sign8.com/board/index.php?topic=3398.0

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt IP ADDRESS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google