งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP ADDRESS. คณะผู้จัดทำ น. ส. สิรดา อินทร์ติยะ เลขที่ 31 น. ส. สุดารัตน์ ฉุยฉาย เลขที่ 38 น. ส. อรชร เสาวนาม เลขที่ 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP ADDRESS. คณะผู้จัดทำ น. ส. สิรดา อินทร์ติยะ เลขที่ 31 น. ส. สุดารัตน์ ฉุยฉาย เลขที่ 38 น. ส. อรชร เสาวนาม เลขที่ 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IP ADDRESS

2 คณะผู้จัดทำ น. ส. สิรดา อินทร์ติยะ เลขที่ 31 น. ส. สุดารัตน์ ฉุยฉาย เลขที่ 38 น. ส. อรชร เสาวนาม เลขที่ 55

3 ความหมายของ IP address IP Address คือหมายเลขประจำเครื่องที่ต้อง กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและ อุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่ายเน็ตเวิร์ค โดยมีข้อ แม้ว่าหมายเลข IP Address ที่จะกำหนดให้กับ คอมพิวเตอร์ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่ง IP Address จะเป็นตัวอ้างอิงชื่อที่อยู่ของ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น หาก คอมพิวเตอร์ A ต้องการส่งไฟล์ข้อมูลไปให้ คอมพิวเตอร์ B คอมพิวเตอร์ A จะต้องรู้จักหรือ มองเห็นคอมพิวเตอร์ B เสียก่อน โดยการอ้างอิง หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ B ให้ ถูกต้อง จากนั้นจึงอาศัยโปรโตคอลเป็นตัวรับส่ง ข้อมูลระหว่างทั้ง 2 เครื่อง

4 รูปแบบของ IP address IP Address จะประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน 4 ชุด ระหว่างตัวเลขแต่ละชุดจะถูกคั่นด้วย จุด ". " เช่น 192.168.0.1 โดยคอมพิวเตอร์ จะแปลงค่าตัวเลขทั้ง 4 ชุดให้กลายเป็นเลข ฐาน 2 ก่อนจะนำค่าที่แปลงได้ไปเก็บลง เครื่องทุกครั้ง IP Address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่ใช้เป็นหมายเลขเครือข่าย (Network Address) 2. ส่วนที่ใช้เป็นหมายเลขเครื่อง (Host Address)

5 การแบ่งขนาดของเครือข่าย ไอพีเวอร์ชัน 4 ทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น Class ชนิดต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งาน ต่างๆกัน ดังต่อไปนี้ Class A คือ address สำหรับเครือข่ายขนาด ใหญ่ ใช้ไบต์แรก (8 bit) เป็น Network number และให้บิตแรก เป็น 0 จึงมี Network number ระหว่าง 0 - 127 (126 เครือข่าย ) ส่วน Host number ใช้ 3 ไบต์ (24 บิต ) จึงมีคอมพิวเตอร์ ในเครือข่ายได้ถึง 16,777,124 เครื่อง หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับ องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ ภายในเครือข่ายจำนวนมากๆ

6 Class B คือ address สำหรับเครือข่าย ขนาดกลาง ใช้ 2 ไบต์แรก (16 bit) เป็น Network number และให้ 2 บิตแรก เป็น 10 จึงมี Network number เท่ากับ 2 ยกกำลัง (16-2) หรือ 16,382 เครือข่าย ส่วน Host number ใช้ 2 ไบต์ (16 bit) มีคอมพิวเตอร์ใน เครือข่ายได้ 65,534 เครื่อง หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 มีไว้สำหรับจัดสรรให้กับ องค์กรขนาดกลาง สามารถเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ถึง 65,534 เครื่อง

7 Class C คือ address สำหรับเครื่องข่ายขนาด เล็ก ( น้อยกว่า 256 เครื่อง ) ใช้ 3 ไบต์แรก (24 bit) เป็น Network number และให้ 3 บิตแรกเป็น 110 จึงมี Network number เท่ากับ 2 ยกกำลัง (24-3) หรือ 2,097,152 เครือข่าย ส่วน Host number ใช้ 1 ไบต์ (8 bit) มีคอมพิวเตอร์ใน เครือข่ายได้ 254 เครื่อง หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 มี ไว้สำหรับจัดสรรให้กับองค์กรขนาดเล็กและใช้ กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในเครือข่าย อินเตอร์เน็ต Class D จะกำหนดให้ 4 บิตแรก เป็น 1110 หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 สำหรับหมายเลข IP Address ของ Class นี้มีไว้เพื่อใช้ในเครือข่ายแบบ Multicast เท่านั้น

8 Class E จะกำหนดให้ 5 บิตแรก เป็น 11110 หมายเลข IP Address จะอยู่ในช่วง 240.0.0.0 ถึง 254.255.255.255 สำหรับ หมายเลข IP Address ของ Class นี้ จะเก็บ สำรองไว้ใช้ในอนาคตปัจจุบันจึงยังไม่ได้มี การนำมาใช้งาน

9 ความสำคัญ หมายเลข IP Address ( ไอพีแอดเดรส ) มี ความสำคัญกับการเชื่อมต่อระบบ Network หรือ เครือข่าย Internet เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ ละเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ในอินเตอร์เน็ตต้องมี แอดเดรส (address) ซึ่งเหมือนกับบ้านต้องมี เลขที่บ้านเพื่อที่จะบอกได้ว่าเป็นบ้านไหน IP address ที่เราใช้กันทุกวันนี้ ช่วยทำให้ง่ายแก่ การตรวจสอบเช็คหมายเลขของแต่ละเครื่อง ทำ ให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ และเพื่อไม่ให้เกิด ความสับสนและมีหมายเลขซ้ำกัน

10 ประเภทของ IP Address แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. Public IP Address หมายเลข IP Address"Public IP" ของแต่ละเครื่องบนเครือข่าย Internet จะไม่ ซ้ำกันโดยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไป ยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะจ่ายหมายเลข IP Address มาใช้ชั่วคราว 1 IP ซึ่ง Public IP Address จะเปลี่ยนไปทุกครั้งทีมีการเชื่อมต่อ ใหม่ เพื่อบอกความเป็นตัวตนของเครื่องนั้น

11

12 2. Private IP Address หมายเลข IP Address"Private IP" คือ หมายเลขที่ใช้กำหนด ขึ้นมาเอง เพื่อการ สื่อสารภายใน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในเท่านั้น

13 โดยสามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ - กำหนดแบบ Dynamic วิธีนี้ คอมพิวเตอร์ หรือ DHCP Server จะทำหน้าที กำหนดหมายเลข IP และจ่ายเลข IP ให้กับระบบ คอมพิวเตอร์ในกรุ๊ปนั้น หรือเรียกการจ่ายไอพี แบบนี้ว่า (Automatic Private IP Address) - กำหนดแบบ Static เป็นวิธีการกำหนดไอพี แอดแดรสแบบคงที่ โดยผู้ติดตั้งระบบ ทำหน้าที่ กำหนด หมายเลข IP Address ให้แต่ละเครื่อง เพื่อไม่ให้กำหนด IP ซ้ำกัน แต่เมื่อมีการติดต่อ ในเครือข่าย Internet ก็จะได้รับหมายเลข ไอพี แอดเดรส "Public IP Address" จากผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ต เราสามารถเช็คไอพี (Check IP) แบบ "Private IP" บนเครื่อง ได้โดย

14 คลิกปุ่ม Start > Run > พิมพ์ cmd วรรค /k วรรค ipconfig

15 จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังรูป

16 แหล่งที่มา http://www.d- sign8.com/board/index.php?topic=3398.0http://www.d- sign8.com/board/index.php?topic=3398.0 http://www.ku.ac.th/magazine_online/ip.html http://kampol.htc.ac.th/web1/subject/com_n etwork/sheet/ipaddress.htm http://kampol.htc.ac.th/web1/subject/com_n etwork/sheet/ipaddress.htm http://www.correct.go.th/plan/Ipaddress.htm http://www.pyo.nu.ac.th/di- tec/Manuals/wireless.pdf http://www.pyo.nu.ac.th/di- tec/Manuals/wireless.pdf

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt IP ADDRESS. คณะผู้จัดทำ น. ส. สิรดา อินทร์ติยะ เลขที่ 31 น. ส. สุดารัตน์ ฉุยฉาย เลขที่ 38 น. ส. อรชร เสาวนาม เลขที่ 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google