งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ( สวนสน ประดิพัทธ์ ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ( สวนสน ประดิพัทธ์ ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ( สวนสน ประดิพัทธ์ ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

2 ประเภทของงบประมาณ สนับสนุนงานวิจัย งบประมาณเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัย งบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณภายนอก - งบประมาณจาก สกอ. - งบประมาณอื่นๆ

3 กระบวนการบริหารโครงการงบประมาณเงิน รายได้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ จำนวน ถึง 36 ขั้นตอน ( สรุปเงินรายได้ )( สรุปเงินรายได้ ) ประกาศรับข้อเสนอโครงการงบประมาณเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกาศรับ - แบบเสนอโครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย - แบบยืนยันการเสนอของบประมาณและ ผลลัพธ์โครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ แบบ สวพ. ๑๓ แบบ สวพ. ๑๓ *** เปิดรับ 17 ธันวาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการงบประมาณ เงินรายได้

4 งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2553-2556 รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ทุนงบประมาณรายได้ ( ล้านบาท ) 1.072.242.04.7 จำนวนโครงการ 72193130132

5 กระบวนการบริการโครงการงบประมาณเงิน แผ่นดิน ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 38 ขั้นตอนเงิน แผ่นดิน ประกาศรับข้อเสนอโครงการงบประมาณเงิน แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกาศ - แบบเสนอโครงการวิจัย แบบเสนอโครงการวิจัย - การกรอกข้อมูลลงระบบ NRPM http://nrpm.nrct.go.th/UserLogin.a spx http://nrpm.nrct.go.th/UserLogin.a spx *** ปิดรับข้อเสนอโครงการ 30 สิงหาคม 2555 โครงการงบประมาณ เงินแผ่นดิน

6 งบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับ จัดสรร ปี 2553-2556 รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ทุนงบประมาณแผ่นดิน ( ล้านบาท ) 9.09 16.4817.76 จำนวนโครงการ 21324139

7 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สกอ.) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วย โจทย์วิจัยท้องถิ่น  โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญา ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 10 5 งบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือหน่วยงานเอกชน ถ้ามหาวิทยาลัยเป็น ผู้ทำสัญญากับผู้ให้ทุนต้องจ่ายค่าดำเนินการให้ มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 จากงบดำเนินการ งบประมาณเงิน ภายนอก ภาพงานประชุม วิชาการ ภาพงานประชุม วิชาการ

8


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ( สวนสน ประดิพัทธ์ ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google