งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scheduling Techniques for Order Processing. 16-2 Objectives in Scheduling  Meet customer due dates  Minimize job lateness  Minimize response time 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scheduling Techniques for Order Processing. 16-2 Objectives in Scheduling  Meet customer due dates  Minimize job lateness  Minimize response time "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scheduling Techniques for Order Processing

2 16-2 Objectives in Scheduling  Meet customer due dates  Minimize job lateness  Minimize response time  Minimize completion time  Minimize time in the system  Minimize overtime  Maximize machine or labor utilization  Minimize idle time  Minimize work-in- process inventory

3 16-3 Assignment Method  Perform row reductions subtract minimum value in each row from all other row values subtract minimum value in each row from all other row values  Perform column reductions subtract minimum value in each column from all other column values subtract minimum value in each column from all other column values  Cross out all zeros in matrix  use minimum number of horizontal and vertical lines  If number of lines equals number of rows in matrix then o ptimum solution has been found. Make assignments where zeros appear  Else modify matrix subtract minimum uncrossed value from all uncrossed values subtract minimum uncrossed value from all uncrossed values add it to all cells where two lines intersect add it to all cells where two lines intersect other values in matrix remain unchanged other values in matrix remain unchanged  Repeat steps 3 through 5 until optimum solution is reached

4 16-4 Assignment Method: Example Row reduction Column reduction Cover all zeros Number lines  number of rows so modify matrix Initial PROJECT Matrix1234 Bryan105610 Kari6246 Noah7656 Chris95410

5 16-5 Assignment Method: Example (cont.) Modify matrixCover all zeros Number of lines = number of rows so at optimal solution 1234 Bryan1012 Kari0021 Noah0320 Chris1103 PROJECT 1234 BryanKariNoahChris PROJECT Project Cost = =

6 16-6 Sequencing  Prioritize jobs assigned to a resource  If no order specified use first-come first-served (FCFS)  Many other sequencing rules exist  Each attempts to achieve to an objective

7 16-7 Sequencing Rules  FCFS - first-come, first-served  LCFS - last come, first served  DDATE - earliest due date  CUSTPR - highest customer priority  SETUP - similar required setups  SLACK - smallest slack  CR - critical ratio  SPT - shortest processing time  LPT - longest processing time

8 16-8 Sequencing Jobs Through One Process  Flowtime (completion time) Time for a job to flow through the system Time for a job to flow through the system  Makespan Time for a group of jobs to be completed Time for a group of jobs to be completed  Tardiness Difference between a late job’s due date and its completion time Difference between a late job’s due date and its completion time

9 16-9 Simple Sequencing Rules PROCESSINGDUE JOBTIMEDATE A510 B1015 C25 D812 E68

10 16-10 Simple Sequencing Rules: FCFS FCFSSTARTPROCESSINGCOMPLETIONDUE SEQUENCETIMETIMETIMEDATETARDINESS

11 16-11 Simple Sequencing Rules: DDATE DDATESTARTPROCESSINGCOMPLETIONDUE SEQUENCETIMETIMETIMEDATETARDINESS

12 16-12 A(10-0) – 5 = 5 B(15-0) - 10 = 5 C(5-0) – 2 = 3 D(12-0) – 8 = 4 E(8-0) – 6 = 2 Simple Sequencing Rules: SLACK SLACKSTARTPROCESSINGCOMPLETIONDUE SEQUENCETIMETIMETIMEDATETARDINESS

13 16-13 A(10)/5= 2.00 B(15)/10= 1.50 C(5)/2= 2.50 D(12)/8= 1.50 E(8)/6= 1.33 Simple Sequencing Rules: CR CRSTARTPROCESSINGCOMPLETIONDUE SEQUENCETIMETIMETIMEDATETARDINESS

14 16-14 Simple Sequencing Rules: SPT SPTSTARTPROCESSINGCOMPLETIONDUE SEQUENCETIMETIMETIMEDATETARDINESS

15 16-15 Simple Sequencing Rules: Summary FCFS18.609.623 FCFS18.609.6323 DDATE15.00 DDATE15.005.6316 SLACK16.406.8416 CR20.8011.2426 SPT6.0 SPT14.806.0316 AVERAGEAVERAGENO. OFMAXIMUM RULECOMPLETION TIMETARDINESSJOBS TARDYTARDINESS

16 16-16 Sequencing Jobs Through Two Serial Process Johnson’s Rule 1.List time required to process each job at each machine. Set up a one-dimensional matrix to represent desired sequence with # of slots equal to # of jobs. 2.Select smallest processing time at either machine. If that time is on machine 1, put the job as near to beginning of sequence as possible. 3.If smallest time occurs on machine 2, put the job as near to the end of the sequence as possible. 4.Remove job from list. 5.Repeat steps 2-4 until all slots in matrix are filled and all jobs are sequenced.

17 16-17 Johnson’s Rule JOBPROCESS 1PROCESS 2 A68 B116 C73 D97 E510

18 16-18 Johnson’s Rule (cont.) ABCDE EADBC Process 1 (sanding)511203138 EADBC Process 2 (painting) 51523303741 Idle time Completion time = 41 Idle time = 5+1+1+3=10

19 Line Balancing techniques for Order Processing

20 การจัดสมดุลสายการผลิตคือ อะไร   วิธีการมอบหมายงานที่ต้องทำต่อเนื่องกันให้กับ ทรัพยากรการผลิตเพื่อให้ปริมาณงานของทรัพยากร การผลิตแต่ละหน่วยมีความสมดุลกันมากทีสุด ซึ่งจะ ส่งผลให้ อัตราการผลิตสูง ต้นทุนการผลิตต่ำ งานระหว่างกระบวนการน้อย เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฯลฯ

21 หลักการของการจัดสมดุล สายการผลิต   การจัดสมดุลสายการผลิตเกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์เป็น จำนวนมาก (Mass production) เช่นสายการประกอบ ที่งานหรือกิจกรรมในการ ประกอบต้องมีการจัดแบ่งให้กับพนักงานหรือ สถานีงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้ปริมาณงานของ พนักงาน แต่ละคน หรือ ของแต่ละสถานีงาน มี ความสมดุลกันมากที่สุด

22 ประเภทของปัญหา   ปัญหาด้านการจัดสมดุล (Balancing) แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ 1) กำหนดเวลาที่งานทั้งโครงการต้องสำเร็จ ลุล่วง ให้หาว่าจำนวนทรัพยากร (Resource) อย่างน้อยที่ต้องมีเป็นเท่าไร หรือ 2) เมื่อกำหนดจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด ให้หาว่าเวลาอย่างน้อยที่ต้องการในการ ดำเนินการเป็นเท่าไร

23 การจัดสมดุลสายการผลิต 2 ประเภท   กำหนดจำนวนพนักงานหรือสถานีงาน ให้จัดสมดุล สายการผลิตหรือจัดปริมาณงานให้กับพนักงานหรือสถานี งานให้มีรอบเวลาการผลิต (Cycle Time) น้อยที่สุดซึ่ง หมายถึงการมีอัตราการผลิต (Production Rate) สูงสุด   กำหนดรอบเวลาการผลิตให้ แล้วให้หาจำนวนพนักงานหรือ สถานีงานอย่างน้อยที่ต้องการเพื่อที่จะทำงานได้ตามรอบ เวลาที่กำหนด เมื่อทราบเวลาของแต่ละงานย่อย ความสัมพันธ์ก่อนหลังของงานย่อย และ ข้อจำกัดด้าน ความสามารถของเครื่องจักร อุปกรณ์ พื้นที่เก็บ เป็นต้น

24 สัญลักษณ์   เพื่ออธิบายหลักการทั่วไปของการจัดสมดุล สายการผลิต จะใช้ข้อกำหนด และ สัญลักษณ์ ต่อไปนี้ t i แทนเวลาในการทำงานของ งานย่อยที่ ith : i=1,2,3,…N C แทน รอบเวลาการทำงาน S k แทนเซ็ตของงานในสถานีงาน k th : k=1,2,3,…M T แทนเวลาที่มีทั้งหมดของการทำงานของสายการผลิต Q แทนจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในช่วงเวลา T ดังนั้น C = T/Q

25 ปัจจัยที่ต้องพิจารณา   ลำดับการทำงานก่อนหลัง (Precedence) ของงานย่อย ทั้งหมดที่ต้องจัด   ข้อจำกัดด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และขอบเขตพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดทั่วไปดังนี้   1  M  N : จำนวนสถานีงานทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนงาน ทั้งหมดและต้องมีอย่างน้อย 1 สถานี   Max{t i }  C

26 ดัชนี   ดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพของการจัดสมดุล สายการผลิต ประสิทธิภาพของสายการผลิต (Line efficiency) ประสิทธิภาพของสถานีงาน (Station Efficiency)

27 แผนภาพโครงข่ายกิจกรรม

28 Line Balancing: Example WORK ELEMENTPRECEDENCETIME (MIN) APress out sheet of fruit—0.1 BCut into stripsA0.2 COutline fun shapesA0.4 DRoll up and packageB, C0.3 0.10.20.4 0.3 D B C A 1 สัปดาห์ทำงาน 5 วัน 8 ชั่วโมง / วัน ต้องการผลิต 6000 ชิ้นต่อสัปดาห์

29 Line Balancing: Example (cont.) WORK ELEMENTPRECEDENCETIME (MIN) APress out sheet of fruit—0.1 BCut into stripsA0.2 COutline fun shapesA0.4 DRoll up and packageB, C0.3 C d = = = 0.4 minute 40 hours x 60 minutes / hour 6,000 units 2400 6000 N = = = 2.5  3 workstations 1.0 0.4 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 0.4

30 Line Balancing: Example (cont.) C d = 0.4 N = 2.5 REMAINING WORKSTATIONELEMENTTIMEELEMENTS 1A0.3B, C B0.1C, D 2C0.0D 3D0.1none 0.10.20.4 0.3 D B C A

31 A, B C D Work station 1 Work station 2 Work station 3 0.3 minute 0.4 minute 0.3 minute C d = 0.4 N = 2.5 E = = = 0.833 = 83.3% 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 3(0.4) 1.0 1.2 Line Balancing: Example (cont.)

32 หลักการจัดสมดุลสายการผลิตของ Helgeson- Birnie   ขั้นตอนการวิเคราะห์ คำนวณ W i ของขั้นตอนที่ i โดยใช้ความสัมพันธ์ดัง แสดงในสมการที่ (8.3) จัดลำดับของขั้นตอนทั้งหมดตามลำดับ W i จากมากไป หาน้อยหรือใช้ความสัมพันธ์ในอสมการ (8.4) ตัวเลขใน เครื่องหมาย [ ] แทนลำ W[1]  W[2] ...  W[n]

33 หลักการจัดสมดุลสายการผลิตของ Helgeson- Birnie จัดขั้นตอนงานเข้าสถานี k ตามลำดับ W i ที่ได้จาก 2 ทีละขั้นตอนโดย พิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามความสัมพันธ์ก่อนหลังของ แต่ละขั้นตอน และ ข้อจำกัดด้านทักษะของพนักงานประจำสถานีงาน เครื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และอื่น ๆ โดยเพิ่ม ขั้นตอนเข้าไปในสถานีงานจนกว่าความสัมพันธ์ในอสมการ ST k  CT จะไม่เป็นจริง จัดงานที่มี W i ในลำดับต่อไปให้กับสถานีงานที่ k + 1 โดยใช้หลักการ เดียวกัน

34 Example (Toy car) TaskActivityAssembly Time Immediate Predecessor aInsert Front Axle / Wheels 20- bInsert Fan Rod6a cInsert Fan Rod Cover5b dInsert Rear Axle / Wheels 21- eInsert Hood to Wheel Frame 8- fGlue Windows to top35- gInsert Gear Assembly15c, d hInsert Gear Spacers10g iSecure Front Wheel Frame 15e, h jInsert Engine5c kAttach Top46f, i, j lAdd Decals16k

35 Data Known : Two 4 hour-shifts, 4 days a week will be used for assembly. Each shift receives two 10 minute breaks. Planned production rate of 1500 units/week. No Zoning constraints exist. Example

36 Model Car Precedence Structure a d e f bcj gh ikl 20 21 8 35 6 55 1510 154616

37 RPW Procedure - Solution Positional Weight calculated based on the precedence structure (previous slide). PW l = its task time = 16 PW k = t k + PW l = 46+16 = 62 PW j = t j + PW k = 5+62 = 67 TaskPWRanked PW a1381 b1183 c1124 d1232 e858 f976 g1025 h877 i779 j6710 k6211 l1612

38 RPW Solution Cont…   Assignment order is given by the rankings.   Task a assigned to station 1. c - t a = 70 – 20 = 50 seconds left in Station 1.   Next Assign task d 50 – 21 = 29 seconds left in Station 1. j, k, l70, 65, 19, 33 f, h, e, i70, 35, 25, 17, 22 a, d, b, c, g70, 50, 29, 23, 18, 31 TasksTime RemainingStation

39 Team Exercise Assembly of a product has been divided into elemental tasks suitable for assignment to unskilled workers. Task times and constraints are given below. Solve by RPW Procedure g14h e, f6g c, d7f b6e a10d a6c -18b -20a Immediate Predecessors TimeTask

40 Exercise Solution a b d e c f gh 20 18 6 10 6 7 614 TaskPW i Rank a631 b442 c334 d373 e266 f275 g207 h148 WorkstationAssigned Tasks Remaining Time 1a, d30, 10, 0 2b, c, e30, 12, 6, 0 3f, g, h30, 23, 17, 3


ดาวน์โหลด ppt Scheduling Techniques for Order Processing. 16-2 Objectives in Scheduling  Meet customer due dates  Minimize job lateness  Minimize response time 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google