งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแทนรหัสข้อมูล Base numbers Data representation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแทนรหัสข้อมูล Base numbers Data representation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแทนรหัสข้อมูล Base numbers Data representation

2 2 ระบบเลขฐาน เลขฐานสอง (Binary Numbers) เลขฐานแปด (Octal Numbers) เลขฐานสิบ (Decimal Numbers) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Numbers) การคำนวณของเลขฐาน การแปลงเลขฐาน

3 Binary 2 01 Ternary Quaternary Quandary Senary Septenary Octenary (Octal) Nonary Denary (Decimal) Undenary A Duodenary AB Tredenary ABC Quatuordenary ABCD Quidenary ABCDE Hexadenary (Hexadecimal) ABCDEF ระบบตัวเลข เลขฐาน สัญลักษณ์ที่ใช้ ระบบเลขฐาน

4 4 ตัวเลขในฐานต่างๆ ฐาน 2 มีเลข 0,1 ฐาน 8 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7 ฐาน 10 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ฐาน 16 มีเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

5 5 ระบบเลขฐาน ( ฐาน 2, 8, 10, 16) Place Value: ระบบเลขที่แต่ละหลักมีค่าประจำหลัก ค่าประจำหลัก คือ ค่าของเลขฐานนั้นๆ ยกกำลังตาม ตำแหน่งหลักเริ่ม จาก ศูนย์ Least significant digit : คือเลขที่มีค่าประจำหลักน้อย Most significant digit : คือเลขที่มีค่าประจำหลักสูง การเขียนเลขฐานต้องมีค่าฐานกำกับ (ยกเว้นฐาน 10) 50 58,750,350 Most Most Significant Digit Least Least Significant Digit

6 เลขฐาน สิบ มีค่า = (5x10 4 )+(4x10 3 )+(3x10 2 )+(2x10 1 )+(1x10 0 )+(6x )+(7x10 -2 )+(8x10 -3 ) = 54, ตำแหน่ง หลัก ค่า ตัวเลข ค่า ของหลัก 10,0001, ตัวอย่าง

7 เลขฐานสอง มีค่า = (1x2 4 )+(1x2 3 )+(0x2 2 )+(1x2 1 )+(0x2 0 )+(0x2 - 1 )+(1x2 -2 )+(1x2 -3 ) = ตำแหน่ง หลัก ค่า ตัวเลข ค่า ของ หลัก ตัวอย่า ง

8 8 เปรียบเทียบฐาน สอง - สิบ เลขฐานสิบ ค่าเลขฐานสอง

9 เลขฐานแปด มีค่า = (2x8 4 )+(7x8 3 )+(6x8 2 )+(5x8 1 )+(3x8 0 ) = ตำแ หน่ง หลัก ค่า ตัวเล ข ค่า ของ หลัก ตัวอย่ าง ,203 10

10 10 เปรียบเทียบฐานสอง-แปด-สิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ

11 เลขฐานสิบหก 87C5A มีค่า = (8x16 4 )+(7x16 3 )+(Cx16 2 )+(5x16 1 )+(Ax16 0 ) 87C5A = 87C5A 16 ตำแหน่ งหลัก ค่า ตัวเลข ค่า ของ หลัก 65,53 6 4, ตัวอย่า ง87C5A 556,122 10

12 12 เปรียบเทียบฐานสอง-แปด-สิบ-สิบหก D D E E 16 เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบ เลขฐานสิบหก

13 13 เปรียบเทียบฐานสอง-แปด-สิบหก D D E E 16 เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสอง เลขฐานสิบหก

14 รหัสข้อมูล รหัสข้อมูล คือ รหัสที่ใช้แทนตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ พิเศษต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม ไฟล์ข้อมูลเมื่อมีการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ รหัสภายนอกเครื่อง (External Code) ใช้บันทึกข้อมูลที่ยังอยู่ภายนอกเครื่อง เช่น รหัสที่ใช้กับบัตรเจาะรู เป็นการสร้างรูปแบบของการเจาะรูในแต่ละ แถว ซึ่งหมายถึงหนึ่งอักขระ รหัสภายในเครื่อง (Internal Code) Pure Binary Code BCD (Binary Code Decimal) EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code) ASCII (American Standard Code Information Interchange)

15 รหัสข้อมูล การแปลงเลขฐาน 2 กำหนดรหัสในคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบเลขฐาน 10 เมื่อบวก 3 เข้าทุกตัว แล้วแปลงเป็นเลขฐาน 2 ดังนั้น แทนด้วยรหัส ระบบเลขฐาน = = = 12 ระบบเลขฐาน

16 รหัสข้อมูล รหัสของเกรย์ (Gray Code) ได้จากการเปลี่ยนจำนวนในระบบเลขฐาน 2 หลักที่ 1 ได้จากตัวเลขตัวแรกของระบบเลขฐาน 2 หลักที่ 2 ได้จากตัวเลขตัวแรกบวกกับตัวที่สองในระบบเลขฐาน 2 หลักที่ 3 ได้จากตัวเลขตัวที่สองบวกกับตัวที่สามในระบบเลขฐาน 2 หลักที่ 4 ได้จากตัวเลขตัวที่สามบวกกับตัวที่สี่ในระบบเลขฐาน 2 ระบบเลขฐาน ระบบเลขฐาน Gray Code

17 รหัสข้อมูล รหัส 8421 เป็นรหัสที่แปลงมาจากระบบเลขฐาน มาจากค่าประจำตำแหน่งของ 1(8) + 1(4) + 1(2) + 0(1) เช่นสามารถเขียน ด้วยรหัส 8421 ได้ดังนี้ 1 = 0(8) + 0(4) + 0(2) + 1(1)  = 1(8) + 0(4) + 0(2) + 1(1)  = 0(8) + 0(4) + 1(2) + 0(1)  = 0(8) + 1(4) + 0(2) + 1(1)  0101 ดังนั้น แทนด้วย

18 BCD เป็นรหัสที่ใช้เลขฐาน 2 แทนเลขฐาน 10 6 บิต แทน 1 สัญลักษณ์ 2 บิตแรกเป็น Zone Bit 4 บิตหลังเป็น Numeric Bit ข้อมูลที่เป็นตัวเลข Zone Bit จะกำหนดเป็น 00 7 = = BA8421 Zone Bit Numeric Bit

19 BCD (ต่อ) ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร Zone Bit จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม A – I แทนด้วย 11 J – R แทนด้วย 10 S – Z แทนด้วย 01

20 EBCDIC เป็นรหัสที่ขยายมาจาก BCD โดยบริษัท IBM ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 360 ขยายรหัสออกเป็น 8 bit แทนสัญลักษณ์ 1 ตัว ให้ 4 bit แรกเป็น Zone Bit ให้ 4 bit หลังเป็น Numeric Bit Zone BitNumeric Bit

21 EBCDIC การส่งข้อมูลหรือคำสั่งในคอมพิวเตอร์ ในรูปเลขฐาน 16 (Hexadecimal) จากนั้นจึงแปรเป็นเลขฐาน 2 (Hexadecimal Loader) ข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะมี Zone Bit กำหนดเป็น = = ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร Zone Bit จะกำหนดดังนี้ A – I แทนด้วย 1100 = C 16 J – R แทนด้วย 1101 = D 16 S – Z แทนด้วย 1110 = E 16 a – i แทนด้วย 1000 = 8 16 j – r แทนด้วย 1001 = 9 16 s – z แทนด้วย 1010 = A 16

22 ASCII รหัสมาตรฐานของวงการคอมพิวเตอร์ โดย ISO (International Standardization Organization) ในยุคเริ่มแรกเป็นแบบ 7 bit ใช้กับสัญลักษณ์ในภาษาอังกฤษ ภายหลังมีการขยายขอบเขตเป็น 8 bit เพื่อรองรับภาษาอื่นๆ เก็บเป็นเลขฐาน 10 เพื่อง่ายต่อการจำ เช่น อักษร “A” “A”   

23 ASCII

24

25 รหัส ฐาน 10 รหัส ฐาน 16 อักขระรหัส ฐาน 10 รหัส ฐาน 16 อักขระรหัส ฐาน 10 รหัส ฐาน 16 อักขระ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF กขฅฃฅฆงจฉชซฌญฎฏกขฅฃฅฆงจฉชซฌญฎฏ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE ฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฐฑฒณดตถทธนบปผฝพ BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD ฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฟภมยรฤลฦวศษสหฬอ

26 ASCII รหัส ฐาน 10 รหัสฐาน 16 อักขระรหัสฐาน 10 รหัสฐาน 16 อักขระรหัสฐาน 10 รหัสฐาน 16 อักขระ CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DF ฮฯะัาำิีึืุู.฿ฮฯะัาำิีึืุู.฿ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํเแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๘๚๛๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๘๚๛

27 Computer Code and Binary Arithmetic EX1 การเข้ารหัสและถอดรหัส (Encoding and Decoding) จงเข้ารหัส (Encoding) ของ “Jon Loves Ann.” ในรูปของ ASCII จงถอดรหัส ASCII ของข้อความต่อไปนี้ วิธีทำ J  o  n  Space  L  o  v  e  s  Space  A  n   Jon Loves Ann

28 Computer Code and Binary Arithmetic EX1 (ต่อ) วิธีทำ ดังนั้น “1 + 1 = 2” = = = = = = 2

29 Computer Code and Binary Arithmetic EX2 จงเข้ารหัสชื่อนาม-สกุลของตนเองในรูป ASCII ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิธีทำ “Chaiyanan Sompong” ดังนั้นจะได้ … Space  S  o  m  p  o  n  g  C  h  a  i  y  a  n  a  n 

30 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 Information Security การเปลี่ยนชุด string หนึ่งไปเป็นอีกชุด string หนึ่ง ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล BASE64 คือรหัสข้อมูลที่ใช้เลขฐาน 2 จำนวน 6 bit แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข

31 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 ตารางรหัส BASE64 เลขฐาน 10ตัวอักษรเลขฐาน 10ตัวอักษรเลขฐาน 10ตัวอักษรเลขฐาน 10ตัวอักษร ABCDEFGHIJKLMABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUWWXYZNOPQRSTUWWXYZ abcdefghijklmabcdefghijklm nopqrstuvwxyznopqrstuvwxyz

32 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 ตารางรหัส BASE64 เลขฐาน 10ตัวอักษร Space _

33 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ BASE64 EX3 จงเข้ารหัส “Chaiyanan” ด้วย BASE64 วิธีทำ เปลี่ยน “Chaiyanan” ให้อยู่ในรูปของเลขฐาน 2 โดย ASCII จาก EX2 เติม bit 0 เข้าไป bit แรกสุดให้ครบ 8 bit จะได้ว่า จากนั้นจัดเรียง bit ใหม่จากด้านซ้ายให้เป็นกลุ่มละ 6 bit จะได้

34 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 ขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ BASE64 EX3 (ต่อ) เปลี่ยนเลขฐาน 2 แบบ 6 bit ที่ได้ให้เป็นเลขฐาน 10 จะได้ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตาราง BASE64 จะได้อักษรดังนี้ เลขฐาน 2 เลขฐาน 10 Q2hhaXlhbmFu

35 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 กรณีที่เมื่อมีการจัดกลุ่มเลขฐาน 2 กลุ่มละ 6 bit ถ้า bit กลุ่มสุดท้ายมี 2 หรือ 4 bit ให้เพิ่ม bit 0 เข้าไปให้ครบ 6 bit โดยใน BASE64 จะนับ bit สุดท้ายที่เป็น 00 แทนด้วย = เช่น xxxxxx xxxxxx … … … เมื่อเปลี่ยนเป็นรหัส BASE64 จะได้ … dw== ขั้นตอนการถอดรหัส BASE64 นำเอาชุดของ string เปลี่ยนเป็นเลขฐาน 2 ตามตาราง BASE64 จัดกลุ่มของเลขฐาน 2 เป็นกลุ่มละ 8 bit นำตัวเลขกลุ่มละ 8 bit ไปเทียบกับตาราง ASCII จะได้ string ของ ACSII

36 การเข้าและถอดรหัสแบบ BASE64 EX4 จงถอดรหัส BASE64 ของ “VGhhaVNoYWRvdw==” วิธีทำ นำข้อความมาเปรียบเทียบกับตาราง BASE64 ได้เลขฐาน 10 คือ เปลี่ยนเป็นเลขฐาน 2 จะได้...


ดาวน์โหลด ppt การแทนรหัสข้อมูล Base numbers Data representation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google