งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน คลาวด์คอมพิวติงสำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน NEC 2013 ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน คลาวด์คอมพิวติงสำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน NEC 2013 ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน คลาวด์คอมพิวติงสำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน NEC 2013 ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ นิพนธ์ สุขวิลัย ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

2 บทนำ

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
-เพื่อพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง สำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน -เพื่อศึกษาผลของการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง

4 สมมติฐานการวิจัย สถานศึกษาที่ใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงมีจำนวนผู้เรียนออกกลางคันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5 ขอบเขตงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจาก กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 40,130 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา

6 ขอบเขตงานวิจัย ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาว์คอมพิวติง ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของระบบ และ ผลการประเมินติดตามการออกกลางคัน ระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา

7 ระบบช่วยเหลือผู้เรียน
ขอบเขตงานวิจัย การพัฒนาระบบ (SDLC) Problem Recognition Feasibility Study Analysis Design Construction Conversion Maintenance ระบบบริหารสถานศึกษา เทคโนโลยีอัจฉริยะ คลาวด์คอมพิวติง ระบบช่วยเหลือผู้เรียน ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผ่านคลาวด์คอมพิวติง รูปภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง

8 ระบบช่วยเหลือผู้เรียน
วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 1 ระบบบริหารสถานศึกษา เทคโนโลยีอัจฉริยะ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน SDLC การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามกระบวนการ SDLC

9 วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 2
การศึกษาผลของการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง

10 สรุปผลการวิจัย รูปภาพระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 15 ท่าน ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ ด้าน Functional Requirement Test ด้าน Functional Test ด้าน Usability Test และด้าน Security Test อยู่ในระดับมากที่สุด

11 สรุปผลการวิจัย จำนวนผู้เรียนออกกลางคันก่อนและหลังการใช้งานระบบ

12 สรุปผลการวิจัย SS df MS F Between Groups 185.8281 2 92.91404 23.32349*
Source of Variation SS df MS F Between Groups 2 * Within Groups 15 Total 17 *P<0.01 ผลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนออกกลางคันก่อนและหลังการใช้งานระบบสถานศึกษาที่ใช้ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงมีจำนวนผู้เรียนออกกลางคันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวนผู้เรียนออกกลางคันก่อนและหลังการใช้งานระบบ

13 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
Hardware Communication People

14 ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ
ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ

15 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน คลาวด์คอมพิวติงสำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน NEC 2013 ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google