งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นิพนธ์ สุขวิลัยผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นิพนธ์ สุขวิลัยผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นิพนธ์ สุขวิลัยผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง วิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา NEC 2013 การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน คลาวด์คอมพิวติง สำหรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 บทนำ

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย - เพื่อพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา อัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน คลาวด์คอมพิวติง สำหรับสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - เพื่อศึกษาผลของการใช้ระบบบริหาร สถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง

4 สมมติฐานการวิจัย สถานศึกษาที่ใช้ระบบบริหาร สถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงมีจำนวน ผู้เรียนออกกลางคันลดลงอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ

5 ขอบเขตงานวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจาก กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 40,130 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเก็บ รวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2553-2555

6 ขอบเขตงานวิจัย ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระ คือ ระบบบริหาร สถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนผ่านคลาว์คอมพิวติง ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของระบบ และ ผลการประเมินติดตามการออกกลางคัน ระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2553- 2555

7 ขอบเขตงานวิจัย การพัฒนา ระบบ (SDLC) Problem Recognition Feasibility Study Analysis Design Constructio n Conversion Maintenanc e ระบบบริหาร สถานศึกษา เทคโนโลยี อัจฉริยะ คลาวด์คอมพิ วติง ระบบช่วยเหลือ ผู้เรียน ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ผ่านคลาวด์คอมพิวติง รูปภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง

8 วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 1 ระบบบริหาร สถานศึกษา เทคโนโลยี อัจฉริยะ ระบบ ช่วยเหลือ ผู้เรียน SDLC การพัฒนาระบบบริหาร สถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนตามกระบวนการ SDLC

9 วิธีดำเนินการวิจัย ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการใช้ระบบบริหาร สถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติง

10 สรุปผลการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 15 ท่าน ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคลาวด์ คอมพิวติงที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ ด้าน Functional Requirement Test ด้าน Functional Test ด้าน Usability Test และด้าน Security Test อยู่ในระดับมากที่สุด รูปภาพระบบบริหารสถานศึกษา อัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผ่านคลาวด์คอมพิวติง

11 สรุปผลการวิจัย จำนวนผู้เรียนออกกลางคันก่อนและ หลังการใช้งานระบบ

12 สรุปผลการวิจัย จำนวนผู้เรียนออกกลางคันก่อนและ หลังการใช้งานระบบ Source of Variation SSdfMSF Between Groups 185.828 12 92.914 04 23.323 49* Within Groups 59.7556 615 3.9837 11 Total 245.583 717 *P<0.01 ผลการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนออก กลางคันก่อนและหลังการใช้งานระบบสถานศึกษาที่ใช้ ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะเพื่อดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนผ่านคลาวด์คอมพิวติงมีจำนวนผู้เรียนออก กลางคันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

13 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัย ไปใช้ Hardware Communication People

14 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะสำหรับการ วิจัยครั้งต่อไป ระบบบริหารสถานศึกษาอัจฉริยะ

15


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์อุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ นิพนธ์ สุขวิลัยผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google