งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกที่ รูป ที่ตั้ง : ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติด ลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกที่ รูป ที่ตั้ง : ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติด ลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คลิกที่ รูป

4 ที่ตั้ง : ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติด ลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามันและพม่า และทิศเหนือติดพม่าและลาว โดยมี แม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร ภาษาราชการ : ภาษาไทย รัฐบาล : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และระบอบ ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พื้นที่ : พื้นที่ทั้งหมด 514,000 กม. หรือ 198,457 ไมล์ เป็นพื้นน้ำ 0.4% ประชากร : 65.98 ล้านคน ( ปี พ. ศ. 2549) สกุลเงิน : บาท ( ฿ ) (THB)

5 ภูมิประเทศ : ภาคเหนือประกอบด้วยเทือกเขาจำนวนมาก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงโคราชติดกับแม่น้ำโขงทางด้าน ตะวันออก ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ภาคใต้มีจุดที่แคบ ลง ณ คอคอดกระแล้วขยายใหญ่เป็นคาบสมุทรมลายู ภูมิอากาศ : ภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อน ยกเว้นภาคใต้ที่มี อากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี ชนชาติ : ในประเทศไทย ถือได้ว่า มีความหลากหลายทางเชื้อ ชาติ ประชากรชาวไทย 75% ชาวไทยเชื้อสายจีน 14% และอื่นๆ 11% ศาสนา : ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ( ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ ตอนล่าง ) ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1

6 ทะเลหมอก ภาคเหนือ ทุ่งดอกกระเจียว ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

7 โบราณสถาน ภาคกลาง ทะเล ภาคใต้

8 วีดีโอ ASEAN คลิกที่รูป


ดาวน์โหลด ppt คลิกที่ รูป ที่ตั้ง : ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติด ลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google