งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ นพ. สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ นพ. สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ นพ. สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 การอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ อสม. การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกโดย เครือข่ายภาค ประชาชน การเชิดชูเกียรติ อสม. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ นโยบายที่สำคัญ ปี 2552 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

3 ระบบสุขภาพ ชุมชน 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ในการจัดระบบสุขภาพชุมชน 4. พัฒนาองค์ความรู้การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุนการจัดระบบสุขภาพชุมชน 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดูแลสุขภาพ การจัดระบบสุขภาพชุมชน และการพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพ แก่ อสม. และ ภาคีเครือข่าย - อบรมให้ ความรู้ อสม. - ให้ความรู้ผ่าน สื่อต่าง ๆ - อบรมนัก จัดการสุขภาพ - หมู่บ้าน จัดการสุขภาพ - แผนสุขภาพ ชุมชน - ซ้อมแผน ไข้หวัดนก - แผนที่ ยุทธศาสตร์ - อสม. ดีเด่น - ประชุมชี้แจง ( กอง / ศูนย์ ฯ สช.) - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สนับสนุนวิชาการ งบ ฯ สื่อ วัสดุ / อุปกรณ์ - ตำบลจัดการสุขภาพ - จัดงานเชิดชูเกียรติ อสม. - นิเทศติดตามประเมินผล กรอบแนวคิดในการ ดำเนินงาน - วิจัยพัฒนารูปแบบ - การจัดการความรู้ / นวัตกรรม

4 อสม. ดีเด่น ปี 2552 1. สาขาเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 2. สาขาสุขภาพจิตใน ชุมชน 3. สาขายาเสพติดใน ชุมชน 4. สาขาการบริการใน ศสมช. 5. สาขาการคุ้มครอง ผู้บริโภค 6. สาขาการแพทย์แผน ไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้านสุขภาพ 7. สาขาเอดส์ในชุมชน 8. สาขาการส่งเสริม สุขภาพ 9. สาขาเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไม่ ติดต่อ 10. สาขาการจัดการ สุขภาพชุมชน 11. สาขาอนามัยแม่และ เด็ก 12. สาขาการปฏิบัติงาน ดีเด่นในพื้นที่ ที่มีภาวะ วิกฤติ ( เฉพาะ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ) กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

5 การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2552 วัตถุประสงค์ เพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็นให้ อสม. ตามสภาพปัญหา สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป เป้าหมาย อสม. ในทุกหมู่บ้าน / ชุมชนทั้งประเทศ จำนวน 150,000 คน ( เฉลี่ยหมู่บ้านละ 2 คน ) เนื้อหา สายใยรักครอบครัว การลดภาวะโลกร้อน แผนสุขภาพชุมชน อื่น ๆ ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

6 บทบาท อสม. ที่คาดหวัง ปรับพฤติกรรม : เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ดูแล สุขภาพจิต สายใยรักครอบครัว คุณธรรมจริยธรรม ลด ความรุนแรงในครอบครัว ดูแลสิ่งแวดล้อม : ลดภาวะโลกร้อน ป้องกันภัยคุกคาม สุขภาพ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคฉี่หนู มาตรการสังคม : แผนที่ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

7  พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้และทักษะใน การควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกป้องกันการ ระบาดจากคนสู่คน การล้างมือ การใช้ mask เย็บ Mask  ซ้อมแผนไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ( เฉลี่ยอำเภอ ละ 1 ตำบลประมาณ 50% ของอำเภอทั่วประเทศ ) การป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดนก กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ

8 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ชุมชนมีระบบการ จัดการด้าน สุขภาพ ประชาชนมี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม หมู่บ้านต้นแบบลดโรค ( จังหวัดละ 2 หมู่บ้าน ) 1) ออกกำลังกายทุกวัน 2) กินผักวันละครึ่งกิโลกรัม 3) จัดตั้งธนาคารผัก หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ( ร้อยละ 65) 1) มีแผนสุขภาพ 2) มีการบริหารจัดการ งบประมาณ 3) กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 4) มีการประเมินผล 5) ประชาชนมีส่วนร่วม กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชน ของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ นพ. สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google