งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CBL ภู หลวง. การสร้างเสริมสุขภาพจิตค่ายเสริมสร้างการ ดูแลตนเองของผู้ป่วย เบาหวานสุขภาพจิตดี  ความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการ  สถานการณ์โรคเบาหวานของอำเภอภูหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CBL ภู หลวง. การสร้างเสริมสุขภาพจิตค่ายเสริมสร้างการ ดูแลตนเองของผู้ป่วย เบาหวานสุขภาพจิตดี  ความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการ  สถานการณ์โรคเบาหวานของอำเภอภูหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CBL ภู หลวง

2 การสร้างเสริมสุขภาพจิตค่ายเสริมสร้างการ ดูแลตนเองของผู้ป่วย เบาหวานสุขภาพจิตดี  ความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการ  สถานการณ์โรคเบาหวานของอำเภอภูหลวง ปี 2554 จำนวน 504 ราย ปี 2555 จำนวน 655 ราย มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 28.68  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังฆ่าตัวตายสำเร็จ 2 คน คิดเป็น 8.6 ต่อแสนประชากร ( ค่าปกติ ไม่เกิน 6.5 ต่อแสน ประชากร )

3 วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพกายและ จิตแก่ผู้ป่วยเบาหวาน  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วยในชุมชน

4 กิจกรรม เข้าค่าย Day Camp ทดสอบความรู้ก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินความรู้

5 กิจกรรม ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องเบาหวานและการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพกายและจิตดี

6 กิจกรรม ฐานที่ 2 การใช้ยาเบาหวาน นวัตกรรมซองยา เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยอ่านหนังสือไม่ออกและขาดผู้ดูแล

7 ฐานที่ 3 การดูแลสุขภาพเท้า การออกกำลังกาย ( งานกายภาพ ) ฐานที่ 4 สุขภาพช่องปากและฟัน ( งานทันตกรรม ) ฐานที่ 5 อาหารแลกเปลี่ยน (PCU)

8 กิจกรรมบริการ

9

10

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt CBL ภู หลวง. การสร้างเสริมสุขภาพจิตค่ายเสริมสร้างการ ดูแลตนเองของผู้ป่วย เบาหวานสุขภาพจิตดี  ความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการ  สถานการณ์โรคเบาหวานของอำเภอภูหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google