งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสัปดาห์คัดกรองผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสัปดาห์คัดกรองผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสัปดาห์คัดกรองผู้สูงอายุ
(ประกาศ และดำเนินการ ธ.ค. 57

2 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ได้รับการคัดกรอง ประเมิน (ร้อยละ 100)
1. การประเมิน ความสามารถในการทำกิจวัตรประวัตรประจำวัน (ADL) 2. การคัดกรองต้อกระจก 3. การคัดกรองสุขภาพช่องปาก 4. การคัดกรอง Geriatric Syndrome 1) หกล้ม ซ้ำซ้อน 2) สมองเสื่อม 3) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4) นอนไม่หลับ 5) ซึมเศร้า 6) ข้อเข่าเสื่อม 5. ภาวะทุพโภชนาการ 6. การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 1)เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 3) ฟัน 4) สายตา

3 การคัดกรองผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จังหวัดเลย 14 อำเภอ 1 รพท. 13 รพช 127 รพ.สต (89,505 คน) คัดกรอง อะไรบ้าง 1. การประเมิน ความสามารถในการทำกิจวัตรประวัตรประจำวัน (ADL) 2. การคัดกรองต้อกระจก 3. การคัดกรองสุขภาพช่องปาก 4. การคัดกรอง Geriatric Syndrome 1) หกล้ม ซ้ำซ้อน 2) สมองเสื่อม 3) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4) นอนไม่หลับ 5) ซึมเศร้า 6) ข้อเข่าเสื่อม 5. ภาวะทุพโภชนาการ 6. การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 1)เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 3) ฟัน 4) สายตา

4 แนวทางการดำเนินงานนโยบายของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 58
ระยะเวลาดำเนินการ (พฤศจิกายน 57 – กันยายน 58) - เปิดโครงการ ธันวาคม 57 - ดำเนินการคัดกรอง ราย รพ.สต. 127 แห่ง 1 รพท. 13 รพช (89,505 คน) วิธีดำเนินการ คณะทำงานผู้สูงอายุ วางแผนงานระดับจังหวัด 11 พย. 57 การถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดกรอง สู่ผู้ปฏิบัติ ในทุกระดับ - ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน ระดับอำเภอ - ระดับอำเภอ ประชุม ระดับ รพ.สต./อสม. เกี่ยวกับการดำเนินการงาน และใช้แบบคัดกรอง - ประชุมเตรียมงาน มหกรรมคัดกรองผู้สูงอายุฯ ในพื้นที่เป้าหมาย (อ. เมือง) ติดตามรายงาน และบันทึกผลการดำเนินงาน ทุกเดือน

5 การคัดกรองในชุมชน จัดทำคู่มือการคัดกรองผู้สูงอายุจังหวัดเลย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ชี้แจงคู่มือแบบคัดกรองผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองโดย จนท./อสม./อผส. ในสถานบริการ ในชุมชน บันทึกผล และรายงานผล ให้ สสจ.

6 มหกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเลย
เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 200 คน (อำเภอเมือง) สถานที่ ศาลาประชาคม หรือ หอประชุมอำเภอเมือง ระยะเวลาประมาณ 24 ธันวาคม (เวลา – น.) กิจกรรม ลงทะเบียน พิธีเปิด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) นพ.สสจ. กล่าวรายงาน การแสดงชมรมผู้สูงอายุ (การเต้นหน้าฮ้านชมรมคลังสมอง ฯลฯ) กิจกรรมบู้ทนิทรรศการ ผู้สูงอายุ

7 กิจกรรม กิจกรรม การคัดกรอง
แบ่งออกเป็น 7 ฐาน 1. การประเมิน ความสามารถในการทำกิจวัตรประวัตรประจำวัน (ADL) 2. การคัดกรองต้อกระจก 3. การคัดกรองสุขภาพช่องปาก 4. การคัดกรอง Geriatric Syndrome 1) หกล้ม ซ้ำซ้อน 2) สมองเสื่อม 3) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4) นอนไม่หลับ 5) ซึมเศร้า 6) ข้อเข่าเสื่อม 5. ภาวะทุพโภชนาการ 6. การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 1)เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 7. ฐานประชาสัมพันธ์

8 กิจกรรม บู้ทส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การละเล่น การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ มอบของที่ระลึกที่มาร่วมคัดกรอง ครบ 7 ฐาน (เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ กิจกรรมอื่น ๆ เชิญนักข่าว เอกสาร คู่มือผู้สูงอายุ ดนตรี เครื่องเสียง พิธีกร ผู้สูงอายุต้นแบบ

9 งบประมาณ งบประมาณ ( จากงบการคัดกรองต้อกระจก จำนวน 80,860 บาท)
งบประมาณ ( จากงบการคัดกรองต้อกระจก จำนวน 80,860 บาท) ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่างเครื่องดื่ม ของที่ระลึกผู้สูงอายุ ค่าสมนาคุณการแสดงของผู้สูงอายุ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง ค่าป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดบูท 7 บู้ท

10 จำนวนผู้สูงอายุจังหวัดเลย ( ปี 2557)
กลุ่มอายุ สำรวจ รวม ทะเบียนราษฎร์ ชาย หญิง 60-64 14,153 14,207 28,360 13,955 13,887 27,842 65-69 10,457 10,474 20,931 10,311 10,255 20,566 70-74 7,589 8,035 15,642 7,494 7,847 15,341 75-79 5,324 6,129 11,453 5,244 5,987 11,231 80 ปี + 5,954 7,192 13,137 5,859 7,046 12,905 (18.15 %) 89,505 (13.93 %) 87,885 ประชากรทั้งหมด 493,118 630,731

11 แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุที่สำคัญ ปี 58
ทุกอำเภอได้รับการอบรม Care Manager อำเภอละ 5 คน อำเภออบรม Care Worker หมายเหตุ Care Manager 1 คน ดูแล Care Worker 5-7 คน Care Worker 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 5-7 คน และดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า คน

12 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดเลย ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ
Goal : ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิติที่ดี มีผู้ดูแลที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ชุมชน สังคม


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสัปดาห์คัดกรองผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google