งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสัปดาห์คัด กรองผู้สูงอายุ ( ประกาศ และ ดำเนินการ ธ. ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสัปดาห์คัด กรองผู้สูงอายุ ( ประกาศ และ ดำเนินการ ธ. ค. 57."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสัปดาห์คัด กรองผู้สูงอายุ ( ประกาศ และ ดำเนินการ ธ. ค. 57

2 ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ได้รับการคัด กรอง ประเมิน ( ร้อยละ 100) 1. การประเมิน ความสามารถในการทำ กิจวัตรประวัตรประจำวัน (ADL) 2. การคัดกรองต้อกระจก 3. การคัดกรองสุขภาพช่องปาก 4. การคัดกรอง Geriatric Syndrome 1) หกล้ม ซ้ำซ้อน 2) สมองเสื่อม 3) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4) นอนไม่หลับ 5) ซึมเศร้า 6) ข้อเข่าเสื่อม 5. ภาวะทุพโภชนาการ 6. การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ บ่อย 1) เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 3) ฟัน 4) สายตา

3 การคัดกรองผู้สูงอายุ / ผู้พิการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จังหวัดเลย 14 อำเภอ 1 รพท. 13 รพช 127 รพ. สต (89,505 คน ) คัดกรอง อะไรบ้าง 1. การประเมิน ความสามารถในการทำกิจวัตรประ วัตรประจำวัน (ADL) 2. การคัดกรองต้อกระจก 3. การคัดกรองสุขภาพช่องปาก 4. การคัดกรอง Geriatric Syndrome 1) หกล้ม ซ้ำซ้อน 2) สมองเสื่อม 3) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4) นอนไม่หลับ 5) ซึมเศร้า 6) ข้อเข่าเสื่อม 5. ภาวะทุพโภชนาการ 6. การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 1) เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 3) ฟัน 4) สายตา

4 แนวทางการดำเนินงานนโยบายของขวัญปี ใหม่ผู้สูงอายุ ปี 58 ระยะเวลาดำเนินการ ( พฤศจิกายน 57 – กันยายน 58) - เปิดโครงการ ธันวาคม 57 - ดำเนินการคัดกรอง ราย รพ. สต. 127 แห่ง 1 รพท. 13 รพช (89,505 คน ) วิธีดำเนินการ – คณะทำงานผู้สูงอายุ วางแผนงานระดับจังหวัด 11 พย. 57 – การถ่ายทอดองค์ความรู้การคัดกรอง สู่ผู้ปฏิบัติ ในทุกระดับ - ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน ระดับอำเภอ - ระดับอำเภอ ประชุม ระดับ รพ. สต./ อสม. เกี่ยวกับการ ดำเนินการงาน และใช้แบบคัดกรอง - ประชุมเตรียมงาน มหกรรมคัดกรองผู้สูงอายุฯ ในพื้นที่ เป้าหมาย ( อ. เมือง ) – ติดตามรายงาน และบันทึกผลการดำเนินงาน ทุกเดือน

5 การคัดกรองในชุมชน จัดทำคู่มือการคัดกรองผู้สูงอายุจังหวัดเลย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ชี้แจงคู่มือแบบ คัดกรองผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองโดย จนท./ อสม./ อผส. – ในสถานบริการ – ในชุมชน บันทึกผล และรายงานผล ให้ สสจ.

6 มหกรรมการคัดกรองสุขภาพ ผู้สูงอายุ จังหวัดเลย เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 200 คน ( อำเภอเมือง ) สถานที่ ศาลาประชาคม หรือ หอประชุมอำเภอ เมือง ระยะเวลาประมาณ 24 ธันวาคม 2557 ( เวลา 08.30 – 16.30 น.) กิจกรรม – ลงทะเบียน – พิธีเปิด ( ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ) นพ. สสจ. กล่าวรายงาน การแสดงชมรมผู้สูงอายุ ( การเต้นหน้าฮ้านชมรมคลังสมอง ฯลฯ ) – กิจกรรมบู้ทนิทรรศการ ผู้สูงอายุ

7 กิจกรรม กิจกรรม การคัดกรอง – แบ่งออกเป็น 7 ฐาน 1. การประเมิน ความสามารถในการทำกิจวัตรประ วัตรประจำวัน (ADL) 2. การคัดกรองต้อกระจก 3. การคัดกรองสุขภาพช่องปาก 4. การคัดกรอง Geriatric Syndrome 1) หกล้ม ซ้ำซ้อน 2) สมองเสื่อม 3) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 4) นอนไม่หลับ 5) ซึมเศร้า 6) ข้อเข่าเสื่อม 5. ภาวะทุพโภชนาการ 6. การคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย 1) เบาหวาน 2) ความดันโลหิตสูง 7. ฐานประชาสัมพันธ์

8 กิจกรรม บู้ทส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การละเล่น การออก กำลังกาย ผู้สูงอายุ มอบของที่ระลึกที่มาร่วมคัดกรอง ครบ 7 ฐาน ( เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ กิจกรรมอื่น ๆ – เชิญนักข่าว – เอกสาร คู่มือผู้สูงอายุ – ดนตรี เครื่องเสียง – พิธีกร ผู้สูงอายุต้นแบบ

9 งบประมาณ งบประมาณ ( จากงบการคัดกรองต้อกระจก จำนวน 80,860 บาท ) – ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่างเครื่องดื่ม – ของที่ระลึกผู้สูงอายุ ค่าสมนาคุณการแสดงของ ผู้สูงอายุ – ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง – ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง ค่าป้าย – ค่าเช่าเครื่องเสียง – ค่าจัดบูท 7 บู้ท

10 จำนวนผู้สูงอายุจังหวัดเลย ( ปี 2557) กลุ่ม อายุ สำรวจรวมทะเบียน ราษฎร์ รวม ชายหญิงชายหญิง 60-6414,15314,20728,36013,95513,88727,842 65-6910,45710,47420,93110,31110,25520,566 70-747,5898,03515,6427,4947,84715,341 75-795,3246,12911,4535,2445,98711,231 80 ปี + 5,9547,19213,1375,8597,04612,905 รวม (18.15 %) 89,505(13.93 %)87,885 ประชากร ทั้งหมด 493,118 ประชากร ทั้งหมด 630,731

11 แผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุที่สำคัญ ปี 58 ทุกอำเภอได้รับการอบรม Care Manager อำเภอละ 5 คน อำเภออบรม Care Worker หมายเหตุ Care Manager 1 คน ดูแล Care Worker 5-7 คน Care Worker 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ 5-7 คน และดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 30-35 คน

12 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ จังหวัดเลย ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป ) และ กลุ่มคนพิการ Goal : ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิติที่ดี มี ผู้ดูแลที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ชุมชน สังคม


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสัปดาห์คัด กรองผู้สูงอายุ ( ประกาศ และ ดำเนินการ ธ. ค. 57.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google