งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติญาณนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติญาณนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติญาณนนท์
ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมของนักเรียน-นักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติญาณนนท์

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรมของนักศึกษาการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านต่างๆโดยมิใช่มีเพียงแต่การศึกษาในห้องเรียนให้แก่นักศึกษาเท่านั้นทั้งนี้การเสริมสร้างทักษะประกอบด้วยหลากหลายด้านเช่นการเพิ่มพูนความรู้การเข้ากลุ่มการทำงานเป็นหมู่คณะทักษะการคิดการวางแผนการจัดการการมีน้ำใจนักกีฬาการให้อภัยการแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและการเตรียมแนวทางการจัดการกับปัญหาเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาทั้งนี้ยังสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะและภายนอกคณะรุ่นพี่รุ่นน้องและระหว่างคณาจารย์ในวิทยาลัยฯนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษายังเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯเพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามารถตรงตามคำพูดของวิทยาลัยฯที่ว่า “More Than Education… Smart Active Fun”

3 ดังนั้นซึ่งการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของทางวิทยาลัยฯผู้วิจัยพบว่ายังมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจต่อกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯไม่มากเท่าที่ควรดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยครอบคลุมทั้งด้านกิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมภายในวิทยาลัยเช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมชมรมและกิจกรรม

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยราชเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3. เสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของกิจกรรมของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากร คือ นักเรียน-นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีจำนวน 3,700 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน-นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยเปิดตาราง ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุดคืองานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ขอรับเธอไว้ในหัวใจ SBAC งานเทเหล้าเผาบุหรี่งานกีฬาสีงานเปิดโลกกิจกรรมและลอยกระทงงานไหว้ครูถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติงานแห่เทียนจำพรรษาถวายพระพรวันแม่แห่งชาติงานวันครูงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยส่วนใหญ่นักศึกษามีลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังร่วมบริจาคเงินด้วยรองลงมาคือเข้าร่วมและมีส่วนเตรียมงานและมีส่วนคิดวางแผนกิจกรรม สรุปผลการวิจัย

10 สรุปผลการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิทยาลัยเพราะกิจกรรมช่วยให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันการทำงานเป็นทีมมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในคณะฯระหว่างเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาเป็นอันดับ 2 กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบมาเป็นอันดับ 3 ทำกิจกรรมแล้วได้ความสนุกผ่อนคลายกับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นอันดับ 4 และกิจกรรมทำให้เรียนรู้การมีจิตอาสาการเสียสละมาเป็นอันดับ 5 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาอันดับ 2 คือสถานที่ๆจัดกิจกรรมอันดับ 3 คือรูปแบบลักษณะของกิจกรรมอันดับ 4 คือวิธีของการจัดกิจกรรมอันดับ 5 คือการดำเนินการจัดกิจกรรมอันดับ 6 คือการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมอันดับ 7 คือช่วงเวลาการจัดกิจกรรมอันดับ 8 คือการอำนวยความสะดวกต่างๆของคณะทำงานการจัดกิจกรรมอันดับ 9 คืออาหารเครื่องดื่มและของว่างและอันดับ 10 คือความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติญาณนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google