งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม ของนักเรียน - นักศึกษาต่อการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติ ญาณนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม ของนักเรียน - นักศึกษาต่อการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติ ญาณนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม ของนักเรียน - นักศึกษาต่อการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติ ญาณนนท์

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ได้ให้ ความสำคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรมของนักศึกษาการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านต่างๆโดย มิใช่มีเพียงแต่การศึกษาในห้องเรียนให้แก่นักศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้การเสริมสร้างทักษะประกอบด้วยหลากหลายด้านเช่น การเพิ่มพูนความรู้การเข้ากลุ่มการทำงานเป็นหมู่คณะทักษะ การคิดการวางแผนการจัดการการมีน้ำใจนักกีฬาการให้อภัย การแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและการเตรียมแนวทางการ จัดการกับปัญหาเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาทั้งนี้ ยังสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะและ ภายนอกคณะรุ่นพี่รุ่นน้องและระหว่างคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษายังเป็นภาระงาน ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯเพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษามี ความสามารถตรงตามคำพูดของวิทยาลัยฯที่ว่า “More Than Education… Smart Active Fun”

3 ดังนั้นซึ่งการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของทาง วิทยาลัยฯผู้วิจัยพบว่ายังมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและ ให้ความสนใจต่อกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯไม่มาก เท่าที่ควรดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงการ มีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดยครอบคลุม ทั้งด้านกิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมภายในวิทยาลัย เช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมชมรมและ กิจกรรม

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยราชเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 3. เสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ กิจกรรมของนักศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากร คือ นักเรียน - นักศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีจำนวน 3,700 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน - นักศึกษา ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โดย เปิดตาราง ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง 300 คน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

6

7

8

9 สรุป ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมากที่สุด คืองานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มาเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ขอรับเธอไว้ในหัวใจ SBAC งานเทเหล้า เผาบุหรี่งานกีฬาสีงานเปิดโลกกิจกรรมและลอยกระทง งานไหว้ครูถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติงานแห่เทียนจำ พรรษาถวายพระพรวันแม่แห่งชาติงานวันครูงานวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยส่วนใหญ่นักศึกษามี ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วยังร่วมบริจาคเงินด้วย รองลงมาคือเข้าร่วมและมีส่วนเตรียมงานและมีส่วนคิด วางแผนกิจกรรม

10 สรุป ผลการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิทยาลัยเพราะกิจกรรม ช่วยให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันการทำงานเป็นทีมมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในคณะฯระหว่าง เพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมาเป็นอันดับ 2 กิจกรรมเสริมสร้างความ รับผิดชอบมาเป็นอันดับ 3 ทำกิจกรรมแล้วได้ความสนุกผ่อนคลาย กับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นอันดับ 4 และ กิจกรรมทำให้เรียนรู้การมีจิตอาสาการเสียสละมาเป็นอันดับ 5 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการ ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมา เป็นอันดับ 1 รองลงมาอันดับ 2 คือสถานที่ๆจัดกิจกรรมอันดับ 3 คือ รูปแบบลักษณะของกิจกรรมอันดับ 4 คือวิธีของการจัดกิจกรรม อันดับ 5 คือการดำเนินการจัดกิจกรรมอันดับ 6 คือการ ประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมอันดับ 7 คือช่วงเวลาการจัดกิจกรรม อันดับ 8 คือการอำนวยความสะดวกต่างๆของคณะทำงานการจัด กิจกรรมอันดับ 9 คืออาหารเครื่องดื่มและของว่างและอันดับ 10 คือ ความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม ของนักเรียน - นักศึกษาต่อการจัด กิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ โชติ ญาณนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google