งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ การเรียนรู้ที่เป็นสุข ” โครงการสัมมนาโรงเรียนทันตแพทย์ สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 4 – 6 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ การเรียนรู้ที่เป็นสุข ” โครงการสัมมนาโรงเรียนทันตแพทย์ สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 4 – 6 ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ การเรียนรู้ที่เป็นสุข ” โครงการสัมมนาโรงเรียนทันตแพทย์ สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 4 – 6 ธันวาคม 2549

2 วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี ประสบการณ์ เชิงบวก มีความสุข ใน การใช้ชีวิตใน คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ทำให้เกิดการ เรียนรู้ที่เป็นสุข ที่เกิดขึ้นจาก ประสบการณ์จริงของทุกคน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและลดช่องว่าง ระหว่างอาจารย์และนิสิต

3 หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิต แลกเปลี่ยนในเรื่อง เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้ นิสิตรู้สึกมีความสุข รู้สึกดี เกิด ความประทับใจหรือความ ภาคภูมิใจตั้งแต่เข้ามาเรียนใน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ แลกเปลี่ยนในเรื่อง เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทำให้ อาจารย์รู้สึกมีความสุข รู้สึกดี เกิด ความประทับใจหรือความภาคภูมิใจ ตั้งแต่เข้ามาทำงานในคณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ เหตุการณ์ขณะที่อาจารย์เป็น นิสิต ที่ทำให้อาจารย์รู้สึกดีและเกิด แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นอาจารย์ที่ ดี

5 ขั้นตอนการทำกิจกรรม นั่งล้อมเป็นวงกลม เลือกประธานและเลขานุการ ของกลุ่ม ทำสมาธิ 10 นาที เขียนเรื่องที่จะเล่าลงใน กระดาษเปล่า เล่าเรื่อง

6 ขั้นตอนการทำกิจกรรม ผู้เล่า เล่าออกมาจากใจ จาก ความรู้สึกชื่นชม ความรู้สึกที่ดี ผู้ฟัง ฟังอย่างตั้งใจ สบตาผู้เล่า ห้าม ขัดจังหวะหรือสอดแทรกหรือแสดง ความคิดเห็นใดใด ผู้ฟัง จดชื่อผู้เล่า ประเด็นที่สำคัญ ของเรื่องและ Key success factor ลงในใบบันทึก

7 ใบบันทึกเรื่องเล่า ลำดั บที่ ชื่อผู้เล่า เรื่อง ประเด็น สำคัญของ เรื่อง Key Success Factor 1 พิชิต 4 ตรวจงานเลย เวลา อาจารย์ ทนหิวข้าว ให้เวลากับ นิสิต อดทน

8 ขั้นตอนการทำกิจกรรม เมื่อเล่าจบเรื่อง ให้ผู้เล่าบันทึก key success factor ในเรื่องที่ตนเองเล่า ลงกระดาษที่เขียนเรื่องเอาไว้ มีกี่ข้อก็ ได้ เมื่อทุกคนในกลุ่มเล่าเสร็จแล้ว  เขียน KSF เรื่องของตนเองลงในบัตรคำ (card)  หนึ่งบัตรคำต่อหนึ่ง KSF

9 ขั้นตอนการทำกิจกรรมและ เป้าหมาย อ่านบัตรคำของตนเองให้ทุกคนฟัง สมาชิกในกลุ่มเสริมในข้อที่ตนเองเห็น เพิ่มเติม นำบัตรคำไปติดที่บอร์ด โดยให้รวม KSF ที่คิดว่าเข้าพวกกันไว้ด้วยกัน ประธานกลุ่ม นำอภิปรายเรื่องการจัด กลุ่ม KSF คัดเลือกเรื่องที่ดีที่สุด 1 เรื่องเพื่อมา แลกเปลี่ยนกับทุกๆคน

10 ขั้นตอนการทำกิจกรรม เลขาฯเก็บรวบรวมเอกสาร ทั้งหมด ส่งที่ อ. พิชิต กลุ่มไหนเสร็จก่อน ให้ รับประทานอาหารว่างได้เลย  ระมัดระวังเรื่องเสียงที่อาจจะ รบกวนกลุ่มที่ยังไม่เสร็จ

11 มีคำถามอะไรมั้ย ครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “ การเรียนรู้ที่เป็นสุข ” โครงการสัมมนาโรงเรียนทันตแพทย์ สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 4 – 6 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google