งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

2 โครงสร้างการทำงานและบทบาทหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ โรงพยาบาลรพสต. กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ : กลุ่มโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์

3 แผนงานหลักการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ

4 กลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงาน การบริการตรวจคัด กรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ จัดให้มีบริการในการคัด กรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ และให้บริการ การปรึกษาเพื่อการตรวจ เลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง สร้างระบบส่งต่อบริการ เชิงรุกสู่การคัดกรอง STI/VCT และ ผู้ที่มีผล STI/VCT positive ได้รับ การส่งต่อการดูแลรักษา ติดตามการดำเนินงานการ คัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ในพื้นที่ ให้บริการคัดกรอง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการปรึกษาเพื่อการ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอช ไอวี (VCT) ในประชากรกลุ่ม เสี่ยง ส่งฐานข้อมูลการคัดกรองฯ เพื่อเบิกเงินชดเชยบริการคัด กรองโรคตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับ การอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การลดการตีตราใน กลุ่มเป้าหมาย การบันทึกข้อมูลการคัด กรอง STI/VCT และการใช้ รหัส ICD-10 ในการ ปฎิบัติงาน(STI/VCT minirecord, HosXP) การอบรมและฝึกปฎิบัติ เรื่องการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ระดับจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยบริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจ.+ หน่วยบริการ สาธารณสุข

5 กลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงาน การบริการตรวจคัด กรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ สร้างระบบเครือข่ายการ ดำเนินงานด้านโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ของ จังหวัดในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานการ คัดกรองโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ของจังหวัดใน พื้นที่ ให้บริการคัดกรอง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการปรึกษาเพื่อการ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอช ไอวี (VCT) ในประชากรกลุ่ม เสี่ยง ส่งฐานข้อมูลการคัดกรองฯ เพื่อเบิกเงินชดเชยบริการคัด กรองโรคตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด พัฒนาศักยภาพ จนท.ใน พื้นที่รับผิดชอบ จัดอบรมการลดการตีตรา ในกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมการบันทึกข้อมูล การคัดกรอง STI/VCT และ การใช้รหัส ICD-10 ให้แก่ พื้นที่ปฎิบัติงาน(STI/VCT minirecord, HosXP) จัดอบรมและฝึกปฎิบัติ เรื่องการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ระดับจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยบริการสาธารณสุข ระดับ สคร. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

6 มาตรฐานการคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ตาม กลุ่มเป้าหมาย

7 การคัดกรองโรคในกลุ่มพนักงานบริการ หญิง VDRL/RPRเพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส ตรวจทุก 3 เดือน ในกรณีVDRL/RPR ผิดปกติ ให้ตรวจยืนยันด้วย TPHA HIV ตรวจทุก 6 เดือน ตรวจ Gram Stain ทุก 1 เดือน โดยตรวจช่องคลอด ปาก มดลูก ท่อปัสสาวะ ( ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็นต้น ) กรณีมีประจำเดือน ตรวจท่อปัสสาวะ Wet Smear ทุก 1 เดือน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้ง/ปี 7

8 การคัดกรองโรคในพนักงานบริการ ชาย VDRL/RPRเพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส ตรวจทุก 3 เดือน ในกรณีVDRL/RPRผิดปกติ ให้ตรวจยืนยันด้วย TPHA HIV ตรวจทุก 6 เดือน ตรวจ Gram Stain ท่อปัสสาวะ ทุก 1 เดือน ( ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็นต้น ) คัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก 1 ครั้ง/ปี ( กรณีใช้ทวารหนักรับ การสอดใส่อวัยวะเพศ และในกรณีที่สามารถทำการตรวจได้ มี สถาบันที่อ่านผลได้) 8

9 การคัดกรองโรคในประชากร หญิงรวมวัยรุ่นที่มี พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ VDRL/RPR และ HIV testing เพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส และ การติด เชิ้อเอชไอวี และตรวจซ้ำอีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้ง สุดท้าย ( detect โรคซึ่งอาจจะยังอยู่ใน window period) Gram Stain สิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ (ใน กรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวาร หนัก เป็นต้น) Wet Smear สิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ตรวจซ้ำ อีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( เพื่อเป็น biomedical marker สำหรับ follow up การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีละ 1 ครั้ง 9

10 การคัดกรองโรคในประชากร ชาย รวมถึงวัยรุ่นที่ มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ VDRL/RPR และ HIV testing เพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส และ การติดเชิ้อเอชไอวี และตรวจซ้ำอีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( detect โรคซึ่ง อาจจะยังอยู่ใน window period) Gram Stain สิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะ ( ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็น ต้น ตรวจซ้ำ อีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( detect โรคซึ่ง อาจจะยังอยู่ใน window period และเพื่อเป็น biomedical marker สำหรับ follow up การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) คัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก (กรณีใช้ทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศชาย) 10

11 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินการ ชดเชยบริการคัดกรอง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

12 แนวทางการแก้ไข: การชดเชยบริการ กิจกรรมชายหญิงการชดเชย บริการ การตรวจสอบ แจกถุงยาง ให้สุขศึกษา/ให้คำปรึกษาด้าน STI 7 บาท/ครั้ง/เดือนมีรายชื่อเข้ารับการคัด กรองและลงทะเบียนใน โปรแกรมที่กำหนด VDRL หรือ RPR50 บ./ครั้ง มีผลการตรวจบันทึกลงใน โปรแกรมที่กำหนด TPHA (กรณี VDRL/RPR ผล reactive)100 บาท/ครั้ง ตรวจหาการติดเชื้อโรค หนองในและหนองใน เทียม Gram stain (U) หรือ first voided urine analysis: (FVU), Gram stain จากช่อง ทวารหนัก 50 บาท/ช่องทาง/ ครั้ง Gram Stain 3 ช่องทาง (U C V) 34 บาท/ช่องทาง/ ครั้ง/เดือน ตรวจหาพยาธิช่องคลอด - Wet Smear 50 บ./ครั้ง/เดือน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และทวารหนัก(ช) PAP Smear 100 บาท/ครั้ง/ปี 12

13 ระบบข้อมูลและการรายงาน

14 กลุ่มบางรักโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ สคร. สสจ. หน่วยบริการสาธารณสุข ฐานข้อมูล STI สำหรับเบิกเงินชดเชย บริการ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อ ชดเชยบริการคัดกรอง ส่งออก ข้อมูลราย เดือนจาก โปรแกรม STI/VCT mini record หรือ HosXP ส่งรายงานผลการ ชดเชยบริการราย สถานบริการราย ไตรมาส ตรวจสอบรายไตร มาส/ติดตามการ ส่งข้อมูลรายเดือน ของ จ.ในเขต รับผิดชอบ ตรวจสอบรายไตร มาส/ติดตามการ ส่งข้อมูลราย เดือนของ หน่วย บริการในพื้นที่ รับผิดชอบ

15

16 ตัวอย่างการรายงานผลการชดเชย บริการรายสถานบริการรายไตรมาส

17 เขตจังหวัดสถาน บริการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. √ การติดตามรายงานการชดเชยบริการ: ตรวจสอบใน WWW.STIQUAL.COM

18 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ แผนงานชดเชยบริการคัดกรอง โรค STI

19 หน่วยบริการจัดส่งข้อมูลให้ ส่วนกลาง ส่วนกลางตรวจสอบ ส่งสรุปรายงานให้ สคร. และ สสจ. ตรวจสอบ โอนงบประมาณให้ สคร และ สสจ. รายไตรมาส รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ ส่วนกลาง (ภายใน 7 วัน) มีข้อโต้แย้ง ภายใน 30 วัน ? ไม่มี แจ้งข้อโต้แย้งให้ ส่วนกลาง ส่วนกลางประสาน พื้นที่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งผลการตรวจสอบ ให้ส่วนกลาง ส่วนกลางสรุป มี

20 ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำ โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินชดเชย บริการในพื้นที่

21 เงินนอกงบประมาณ โครงการ สปสช. บัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ส่วนกลาง สสจ. หน่วยบริการ สาธารณสุข เงินบำรุง หน่วยบริการ สสจ.จัดทำโครงการร่ม ใหญ่ของจังหวัดที่ครอบคลุม กิจกรรมของพื้นที่ พื้นที่เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม ในโครงการจาก สสจ. พื้นที่จัดทำโครงการ และ เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมจาก สสจ. พื้นที่จัดทำโครงการ และ เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมจาก เงินบำรุง หน่วยบริการ 1 2 3 สสจ.รวบรวมเอกสาร/โครงการ ของพื้นที่และเบิกจ่ายเงินตาม โครงการที่พื้นที่ขออนุม้ติ สสจ. ส่งใบสร็จรับเงินให้ส่วนกลางเมื่อได้รับ เงินแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน หมายเหตุ : ห้ามนำเงินจากโครงการนี้เข้า บัญชีต่างๆ ของ สปสช.

22 เงินนอกงบประมาณ โครงการ สปสช. บัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน ส่วนกลาง สคร. หน่วยบริการ สาธารณสุขที่ อยู่ภายใต้ สคร. สคร.จัดทำโครงการร่มใหญ่ ที่ครอบคลุมกิจกรรมของ หน่วย หน่วยฯ เบิกจ่ายเงินตาม กิจกรรมในโครงการจาก สคร หน่วยจัดทำโครงการ และ เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมจาก สคร 1 2 สคร.รวบรวมเอกสาร/โครงการ ของพื้นที่และเบิกจ่ายเงินตาม โครงการที่พื้นที่ขออนุม้ติ สคร. ส่งใบสร็จรับเงินให้ส่วนกลางเมื่อได้รับ เงินแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน หมายเหตุ : ห้ามนำเงินจากโครงการนี้เข้า บัญชีต่างๆ ของ สปสช.

23 การจัดสรรงบประมาณแผนงาน กลไกการขับเคลื่อน สำหรับ สคร. และ สสจ.

24 สคร. จัดทำโครงการเพื่อการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฯ ในวงเงิน 20,000 บาท/จังหวัด สคร. นำเสนอ ผอ. เพื่อขอความ เห็นชอบ ส่งโครงการให้ กลุ่มบางรักฯ ภายใน 31 ต.ค. 56 โอนงบประมาณตามโครงการ รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ ส่วนกลางภายใน 7 วันหลัง ได้รับเงินโอน ดำเนินงานตามโครงการ ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้ ส่วนกลางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

25 สสจ. จัดทำโครงการเพื่อการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฯ ในวงเงิน 20,000 บาท สสจ. นำเสนอ สสจ. เพื่อขอความ เห็นชอบ ส่งโครงการให้ กลุ่มบางรักฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2556 โอนงบประมาณตามโครงการ รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ ส่วนกลาง ภายใน 7 วันหลัง ได้รับเงินโอน ดำเนินงานตามโครงการ ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้ ส่วนกลางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

26 ประเด็นอภิปราย รูปแบบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของสสจ. ภายใต้โครงการฯ – เงินกลไกการขับเคลื่อน – เงินชดเชยบริการ ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตัวอย่างการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

27 ประเด็นการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เพื่อโครงการของหน่วยบริการ สาธารณสุข จัดทำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพที่ เกี่ยวข้องกับการคัด กรอง STI ขออนุมัติ


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google