งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

2 โครงสร้างการทำงานและบทบาทหน้าที่
จัดทำแผนงาน /สนับสนุนงบฯ พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน สนับสนุนวิชาการ กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน สนันสนุนด้านวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สร้างกลไกขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงาน ประสานแผนงานกับงานอื่นๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ จัดระบบบริการ ให้บริการที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริการ โรงพยาบาล รพสต.

3 แผนงานหลักการดำเนินงานโครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ

4 ระดับจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุข
กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการสาธารณสุข สสจ.+ หน่วยบริการสาธารณสุข จัดให้มีบริการในการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และให้บริการการปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเสี่ยง สร้างระบบส่งต่อบริการเชิงรุกสู่การคัดกรอง STI/VCT และ ผู้ที่มีผล STI/VCT positive ได้รับการส่งต่อการดูแลรักษา ติดตามการดำเนินงานการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ ให้บริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบริการปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCT) ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่งฐานข้อมูลการคัดกรองฯเพื่อเบิกเงินชดเชยบริการคัดกรองโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การลดการตีตราในกลุ่มเป้าหมาย การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง STI/VCT และการใช้รหัส ICD-10 ในการปฎิบัติงาน(STI/VCT minirecord , HosXP) การอบรมและฝึกปฎิบัติเรื่องการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5 ระดับจังหวัด และหน่วยบริการสาธารณสุข
กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค หน่วยบริการสาธารณสุข ระดับ สคร. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดในพื้นที่ ให้บริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบริการปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCT) ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่งฐานข้อมูลการคัดกรองฯเพื่อเบิกเงินชดเชยบริการคัดกรองโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พัฒนาศักยภาพ จนท.ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดอบรมการลดการตีตราในกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง STI/VCT และการใช้รหัส ICD-10 ให้แก่พื้นที่ปฎิบัติงาน(STI/VCT minirecord , HosXP) จัดอบรมและฝึกปฎิบัติเรื่องการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

6 มาตรฐานการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย

7 การคัดกรองโรคในกลุ่มพนักงานบริการหญิง
VDRL/RPRเพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส ตรวจทุก 3 เดือน ในกรณีVDRL/RPR ผิดปกติ ให้ตรวจยืนยันด้วย TPHA HIV ตรวจทุก 6 เดือน ตรวจ Gram Stain ทุก 1 เดือน โดยตรวจช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ( ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็นต้น ) กรณีมีประจำเดือน ตรวจท่อปัสสาวะ Wet Smear ทุก 1 เดือน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้ง/ปี

8 การคัดกรองโรคในพนักงานบริการชาย
VDRL/RPRเพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส ตรวจทุก 3 เดือน ในกรณีVDRL/RPRผิดปกติ ให้ตรวจยืนยันด้วย TPHA HIV ตรวจทุก 6 เดือน ตรวจ Gram Stain ท่อปัสสาวะ ทุก 1 เดือน ( ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็นต้น ) คัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก 1 ครั้ง/ปี ( กรณีใช้ทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศ และในกรณีที่สามารถทำการตรวจได้ มีสถาบันที่อ่านผลได้)

9 การคัดกรองโรคในประชากรหญิงรวมวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
VDRL/RPR และ HIV testing เพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส และ การติดเชิ้อเอชไอวี และตรวจซ้ำอีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( detect โรคซึ่งอาจจะยังอยู่ใน window period) Gram Stain สิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ปากมดลูก ท่อปัสสาวะ (ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็นต้น) Wet Smear สิ่งส่งตรวจจากช่องคลอด ตรวจซ้ำ อีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( เพื่อเป็น biomedical marker สำหรับ follow up การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีละ 1 ครั้ง

10 การคัดกรองโรคในประชากรชาย รวมถึงวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
VDRL/RPR และ HIV testing เพื่อคัดกรองโรคซิฟิลิส และ การติดเชิ้อเอชไอวี และตรวจซ้ำอีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( detect โรคซึ่งอาจจะยังอยู่ใน window period) Gram Stain สิ่งส่งตรวจจากท่อปัสสาวะ ( ในกรณีที่ตรวจได้ ให้ตรวจช่องอื่นๆที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ เช่นทวารหนัก เป็นต้น ตรวจซ้ำ อีก 3 เดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งสุดท้าย ( detect โรคซึ่งอาจจะยังอยู่ใน window period และเพื่อเป็น biomedical marker สำหรับ follow up การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) คัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก (กรณีใช้ทวารหนักรับการสอดใส่อวัยวะเพศชาย)

11 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินการชดเชยบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

12 แนวทางการแก้ไข: การชดเชยบริการ
กิจกรรม ชาย หญิง การชดเชยบริการ การตรวจสอบ แจกถุงยาง ให้สุขศึกษา/ให้คำปรึกษาด้าน STI 7 บาท/ครั้ง/เดือน มีรายชื่อเข้ารับการคัดกรองและลงทะเบียนในโปรแกรมที่กำหนด VDRL หรือ RPR 50 บ./ครั้ง มีผลการตรวจบันทึกลงในโปรแกรมที่กำหนด TPHA (กรณี VDRL/RPR ผล reactive) 100 บาท/ครั้ง ตรวจหาการติดเชื้อโรคหนองในและหนองในเทียม Gram stain (U) หรือ first voided urine analysis: (FVU), Gram stain จากช่อง ทวารหนัก 50 บาท/ช่องทาง/ครั้ง Gram Stain 3 ช่องทาง (U C V) 34 บาท/ช่องทาง/ครั้ง/เดือน ตรวจหาพยาธิช่องคลอด - Wet Smear 50 บ./ครั้ง/เดือน คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและทวารหนัก(ช) PAP Smear 100 บาท/ครั้ง/ปี Gram 65

13 ระบบข้อมูลและการรายงาน

14 ส่งออกข้อมูลรายเดือนจากโปรแกรม STI/VCT mini record หรือ HosXP
ตรวจสอบข้อมูล เพื่อชดเชยบริการคัดกรอง ส่งรายงานผลการชดเชยบริการรายสถานบริการรายไตรมาส กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจสอบรายไตรมาส/ติดตามการส่งข้อมูลรายเดือนของ จ.ในเขตรับผิดชอบ ส่งออกข้อมูลรายเดือนจากโปรแกรม STI/VCT mini record หรือ HosXP สคร. ตรวจสอบรายไตรมาส/ติดตามการส่งข้อมูลรายเดือนของ หน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ สสจ. ฐานข้อมูล STI สำหรับเบิกเงินชดเชยบริการ หน่วยบริการสาธารณสุข

15

16 ตัวอย่างการรายงานผลการชดเชยบริการรายสถานบริการรายไตรมาส

17 การติดตามรายงานการชดเชยบริการ: ตรวจสอบใน WWW.STIQUAL.COM
เขต จังหวัด สถานบริการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

18 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ แผนงานชดเชยบริการคัดกรองโรค STI

19 มีข้อโต้แย้ง ภายใน 30 วัน ? มี
หน่วยบริการจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง ส่วนกลางตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผลการตรวจสอบให้ส่วนกลาง ส่วนกลางสรุป ส่งสรุปรายงานให้ สคร. และ สสจ. ตรวจสอบ มีข้อโต้แย้ง ภายใน 30 วัน ? ส่วนกลางประสานพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ แจ้งข้อโต้แย้งให้ส่วนกลาง มี ไม่มี โอนงบประมาณให้ สคร และ สสจ. รายไตรมาส รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ส่วนกลาง (ภายใน 7 วัน)

20 ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินชดเชยบริการในพื้นที่

21 บัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
เงินนอกงบประมาณ โครงการ สปสช. ส่วนกลาง สสจ. ส่งใบสร็จรับเงินให้ส่วนกลางเมื่อได้รับเงินแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน สสจ. บัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 1 2 สสจ.รวบรวมเอกสาร/โครงการของพื้นที่และเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่พื้นที่ขออนุม้ติ สสจ.จัดทำโครงการร่มใหญ่ของจังหวัดที่ครอบคลุมกิจกรรมของพื้นที่ หน่วยบริการสาธารณสุข พื้นที่จัดทำโครงการ และเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมจาก สสจ. พื้นที่เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมในโครงการจาก สสจ. เงินบำรุง หน่วยบริการ 3 หมายเหตุ : ห้ามนำเงินจากโครงการนี้เข้าบัญชีต่างๆ ของ สปสช. พื้นที่จัดทำโครงการ และเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมจาก เงินบำรุง หน่วยบริการ

22 บัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน
เงินนอกงบประมาณ โครงการ สปสช. ส่วนกลาง สคร. ส่งใบสร็จรับเงินให้ส่วนกลางเมื่อได้รับเงินแล้วภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน สคร. บัญชีเงินนอกงบประมาณของหน่วยงาน 1 2 สคร.รวบรวมเอกสาร/โครงการของพื้นที่และเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่พื้นที่ขออนุม้ติ สคร.จัดทำโครงการร่มใหญ่ที่ครอบคลุมกิจกรรมของหน่วย หน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้ สคร. หน่วยจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมจาก สคร หน่วยฯ เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมในโครงการจาก สคร หมายเหตุ : ห้ามนำเงินจากโครงการนี้เข้าบัญชีต่างๆ ของ สปสช.

23 การจัดสรรงบประมาณแผนงานกลไกการขับเคลื่อน สำหรับ สคร. และ สสจ.

24 รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ส่วนกลางภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน
สคร. สคร. จัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในวงเงิน 20,000 บาท/จังหวัด รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ส่วนกลางภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน นำเสนอ ผอ. เพื่อขอความเห็นชอบ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งโครงการให้ กลุ่มบางรักฯ ภายใน 31 ต.ค. 56 ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้ส่วนกลางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โอนงบประมาณตามโครงการ

25 รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ส่วนกลาง ภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน
สสจ. สสจ. จัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในวงเงิน 20,000 บาท รับเงินโอนส่งใบเสร็จรับเงินให้ส่วนกลาง ภายใน 7 วันหลังได้รับเงินโอน นำเสนอ สสจ. เพื่อขอความเห็นชอบ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งโครงการให้ กลุ่มบางรักฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2556 ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้ส่วนกลางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โอนงบประมาณตามโครงการ

26 ประเด็นอภิปราย รูปแบบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของสสจ. ภายใต้โครงการฯ
เงินกลไกการขับเคลื่อน เงินชดเชยบริการ ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตัวอย่างการทำงานที่ประสบความสำเร็จ

27 ประเด็นการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเพื่อโครงการของหน่วยบริการสาธารณสุข
จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรอง STI ขออนุมัติ


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google