งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อในการชี้แจ้ง  ประกันคุณภาพ  การเสนอโครงการในการของบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อในการชี้แจ้ง  ประกันคุณภาพ  การเสนอโครงการในการของบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 StuAffSciCU@gmail.com

2 หัวข้อในการชี้แจ้ง  ประกันคุณภาพ  การเสนอโครงการในการของบประมาณ

3 ประกันคุณภาพ

4 ประกันคุณภาพ  ประกันคุณภาพที่งานกิจการนิสิตดูแล และต้องตอบตามตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้  สกอ. (ตามปีการศึกษา: มิถุนายน - พฤษภาคม)  สมศ. (ตามปีการศึกษา: มิถุนายน - พฤษภาคม)  กพร. (SDA) (ตามปีงบประมาณ: ตุลาคม – กันยายน)  KPI (ยุทธศาสตร์) (ตามปีงบประมาณ: ตุลาคม – กันยายน)

5 สกอ.แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ (ภาควิชานำข้อมูลจากกิจการนิสิตไปใช้ตอบประกันคุณภาพของ ตนเอง)  2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  6.1 ระบบและกลไกการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) (ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตเป็นช่วงไตรมาส)  ข้อมูลอาจารย์ บุคลลากร และนิสิตที่ได้รับรางวัล  ข้อมูลกิจกรรมประจำปีการศึกษา  ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต: การประกอบอาชีพ, ความพึงพอใจในสถานประกอบการ, ฯลฯ (ข้อมูลจากทางสำนักงานแผนและคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6 สมศ.  ข้อมูลใช้ร่วมกับการประกันคุณภาพของ สกอ. ในรูปแบบของ SAR

7 กพร. (SDA)  ข้อมูลพื้นฐาน (ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตเป็นช่วงไตรมาส)  ข้อมูลแผนประจำปี (ส่งครั้งเดียว ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม)  ข้อมูลผลประจำปี (ส่งเป็นไตรมาส)

8 KPI (ยุทธศาสตร์)  ข้อมูลพื้นฐาน (ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตเป็นช่วงไตรมาส)  ข้อมูลแผนประจำปี (ส่งครั้งเดียว ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม)  ข้อมูลผลประจำปี (ส่งเป็นไตรมาส)

9 ความร่วมมือจากภาควิชา กิจการนิสิตขอความร่วมมือจากภาควิชาโดยให้ส่งข้อมูล ดังนี้  ข้อมูลแผนกิจกรรม (ส่งครั้งเดียวประมาณเดือนสิงหาคม) ตามเอกสารประกอบ 1เอกสารประกอบ 1  ข้อมูลที่ภาควิชานำส่งข้อมูลให้กิจการนิสิตทุกไตรมาส  สรุปกิจกรรม ลงในเอกสารประกอบ 1.1 พร้อมแนบสำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติเอกสารประกอบ 1.1  สรุปผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม (เอกสารประกอบ 1.2) ต้องสอดคล้องกับ โครงการที่ได้รับการอนุมัติ และรูปภาพการจัดกิจกรรมเอกสารประกอบ 1.2  แบบกรอกข้อมูลระบบทะเบียนกิจกรรม (AT) (เอกสารประกอบ 1.3) ต้องสอดคล้องกับ จำนวนที่สรุปมาในเอกสารประกอบ 1.2 (มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่เข้า ร่วมกิจกรรม) หากไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ขอให้แนบใบเซ็นชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมมาด้วยเอกสารประกอบ 1.3  สรุปข้อมูลการได้รับรางวัลของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงในเอกสารประกอบ 2.1, 2.2 และ 2.3 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัล เช่น เกียรติบัตร, ประกาศการ ได้รับรางวัลเอกสารประกอบ 2.1, 2.2 และ 2.3  แจกและรวบรวมแบบสอบถามจากทางงานกิจการนิสิต

10 ประโยชน์ที่ภาควิชาจะได้รับ  เมื่อกิจการนิสิตทำข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งข้อมูลกลับไปยังภาควิชา เพื่อให้ ภาควิชาสามารถนำไปใช้ในการตอบประกันคุณภาพของแต่ละภาควิชาต่อไป  แบบสอบถามที่ได้กลับมาจากทางภาควิชา กิจการนิสิตจะทำการสรุปและ ส่งข้อมูลให้แต่ละภาควิชา เพื่อให้แต่ละภาควิชาสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้  กิจการนิสิตจะเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรองให้แก่ภาควิชา

11 การเสนอโครงงาน เพื่อของบประมาณ

12 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม  งบประมาณสนัสนุนกิจกรรมแยกออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  งบประมาณสนับสนุนจากภาควิชา  งบประมาณสนับสนุนจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกิจการนิสิตสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา  งบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน  งบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13 รูปแบบโครงการ  ประเภทโครงการที่สามารถขอใช้งบประมาณสนับสนุนจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10,000 บาท/โครงการ)  เป็นกิจกรรม/โครงการ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตปริญญาตรี โดยวัตถุประสงค์หลักของ โครงการต้องเป็นการพัฒนานิสิตตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางด้านกีฬา  กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ 1เอกสารประกอบ 1

14 รูปแบบโครงการ(ต่อ)  ประเภทโครงการที่สามารถขอใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกิจการนิสิต สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างจิตอาสา (จากสำนักบริหารงานกิจการ นิสิต จุฬาฯ)  เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรายวิชาที่มี การลงทะเบียนเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะอาสาสมัครโดยไม่หวังค่าตอบแทน  เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ  เป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย  เป็นกิจกรรมที่ค้างคืนหรือไม่มีการค้างคืน  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบ 1เอกสารประกอบ 1

15 การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ  ให้ทำโครงการพร้อมบันทึกข้อความ ลงในเอกสารประกอบ 2เอกสารประกอบ 2  ส่งบันทึกข้อความ พร้อมโครงการที่หัวหน้าภาควิชา ลงนามเรียบร้อยแล้วมายัง กิจการนิสิต  กิจการนิสิตจะแจ้งผลการอนุมัติงบประมาณกลับไปยังภาควิชา  งบประมาณสนับสนุนจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากคณบดีพิจารณาอนุมัติ  งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อกิจการนิสิตสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ สร้างจิตอาสา หลังจากทางมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว  โดยให้แต่ละภาควิชาสำรองจ่ายงบประมาณทั้ง 2 ส่วนนี้ไปก่อน แต่โครงการ จะต้องได้รับอนุมัติแล้ว

16 การสรุปโครงการที่ของบประมาณ  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ให้ภาควิชาดำเนินการส่งบันทึกข้อความ ที่จัดทำ ลงในเอกสารประกอบ 3 พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 3  ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด (ไม่ต้องปั๊มจ่ายแล้ว หรือกระทำการใดๆ บนใบเสร็จรับเงิน แต่ ต้องตรวจดูความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะ โดยออก ใบเสร็จในนาม “คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”)  สรุปผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม เอกสารประกอบ 4.1 (รูปแบบเหมือน เอกสารประกอบ 1.2 ของการตอบข้อมูลประกันคุณภาพ สามารถใช้ร่วมกันได้)เอกสารประกอบ 4.1 เอกสารประกอบ 1.2 ของการตอบข้อมูลประกันคุณภาพ  แบบกรอกข้อมูลระบบทะเบียนกิจกรรม (AT) (เอกสารประกอบ 4.2 เพื่อลงข้อมูล ระบบทะเบียนกิจกรรม (รูปแบบเหมือนเอกสารประกอบ 1.3 ของการตอบข้อมูล ประกันคุณภาพ)เอกสารประกอบ 4.2เอกสารประกอบ 1.3 ของการตอบข้อมูล ประกันคุณภาพ  ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ( เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิก )  รูปถ่ายของกิจกรรม ( เพื่อเป็นเอกสารประกอบประกันคุณภาพและรายงานประจำปี )

17 หมายเหตุ  ข้อมูลที่จัดทำลงในไฟล์เอกสารประกอบทั้งหมด ในส่วนของประกันคุณภาพ และในส่วนของโครงการ ให้จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารส่งมายังงานกิจการนิสิต และส่งเป็นรูปแบบไฟล์เอกสารมายัง e-mail กลางของกิจการนิสิต  สามารถ Download เอกสารประกอบทั้งหมดได้ที่


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อในการชี้แจ้ง  ประกันคุณภาพ  การเสนอโครงการในการของบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google